Lasten ja perheiden palvelut

Lastensuojelupalveluita ovat mm. lastensuojelulaitosten palvelut, ammatillinen perhekotitoiminta ja lastensuojelun avopalvelut. Yksityinen sektori tuottaa lastensuojelupalveluista yli 60 %.

Ammatillinen perhekotitoiminta on luvanvaraista perhehoitoa, joka sijoittuu perhehoidon ja laitosten välimaastoon. Ammatillisiin perhekoteihin on mahdollista sijoittaa erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lapsia ja nuoria. Lastensuojelun avohuollon tukitoimien tarkoituksena on edistää ja tukea lasten kehitystä sekä tukea ja vahvistaa vanhempien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien mahdollisuuksia ja kykyä huolehtia lapsesta tai nuoresta.

Vuonna 2016 oli kodin ulkopuolelle sijoitettuna hiukan yli 17 000 alle 20 -vuotiasta lasta ja nuorta. Heistä 41 % oli sijaisperheissä, 36 % laitoshoidossa, 12 % ammatillisissa perhekodeissa ja 10 % muussa hoidossa. Lasten laitos- ja perhehoidosta on pääosa yksityistä palvelua.

Lasten ja nuorten laitoshoidossa ja ammatillisessa perhehoidossa oli vuonna 2016 yhteensä 580 yritystoimipaikkaa ja noin 70 järjestöjen toimipaikkaa. Yksityiset palveluntuottajat tuottavat runsaasti myös lastensuojelun avopalveluita kuten lapsen kuntoutumista tukevia hoito- ja terapiapalveluita, perhekuntoutusta, tukihenkilö- ja perhetoimintaa ja vertaisryhmätoimintaa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus varhaiskasvatuksen palvelukysynnästä oli vuonna 2016 noin 11 prosenttia ja euromääräisesti reilut 300 miljoonaa euroa. Tästä summasta palvelusetelit muodostivat noin 119 miljoonaa euroa, yksityisen hoidon tuki noin 101 miljoonaa euroa ja kuntien ostopalvelut noin 83 miljoonaa euroa. Yksityisten palveluntuottajien toimipaikkoja oli vuonna 2016 noin tuhat. Toimipaikoista yritystoimipaikkoja oli 760 ja järjestöpohjaisia noin 240. Yksityinen varhaiskasvatus työllistää noin 6 500 henkilöä.