Työlle tekijöitä

Yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluala työllistää tällä hetkellä yli 127 000 alan ammattilaista. Hyvinvointiala HALI ry:n jäsenet työllistävät yli 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista.  Yksityinen sektori (yritykset ja järjestöt) tuottaa tällä hetkellä yli 1/3 kaikista sosiaalipalveluista ja yli 1/5 kaikista terveyspalveluista. Yksityisen sektorin osuus palveluntuotannossa kasvanee jatkossa, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita uudistetaan.

Väestön ikääntyessä hoidon ja hoivan tarve kasvaa ja samaan aikaan sosiaali- ja terveyspalvelualan henkilöstön eläköityminen kiihtyy. TEM:n 2015 ennusteen[1] mukaan sosiaali‐ ja terveyspalvelualan työvoiman kysyntä kasvaa alalla noin 109 000 henkilön verran vuoteen 2030 mennessä ja avautuvia työpaikkoja on 283 000.  Yhtälö kuulostaa hankalalta mutta ratkaisuja ja keinoja työvoiman saatavuuden turvaamiseksi on! Aikaa ei ole kuitenkaan hukattavaksi ja tuleva vaalikausi on viimeinen hetki varmistaa osaavan henkilöstön saatavuus tulevaisuudessa.

Koulutuksen aloituspaikkoja on nopeasti lisättävä, erityisesti lähi- ja sairaanhoitajista sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisista on jo nyt huutava pula. Lakiin perustuvia henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia ei pidä lisätä vaan päinvastoin joustavoittaa vastaamaan todellista palveluntarvetta. Esimerkiksi sosiaalipalvelualalla pitkän työkokemuksen kautta työpaikalla saavutettu osaaminen tulisi tarvittaessa voida rinnastaa tutkintojen tuottamaan osaamiseen.

Sosiaalipalvelualan työnantajat kertovat HALIn työsuhdeneuvonnassa viikoittain esimerkkejä siitä, miten lupaehtoja ja kelpoisuusvaatimuksia tiukennettaessa käy niin, että alan kokeneet osaajat eivät voi enää työskennellä työnantajan palveluksessa, vaikka heidän todellinen osaamisensa esimerkiksi tiettyjen asiakasryhmien suhteen voi olla erinomaisella tasolla pelkkään tutkinnolla saavutettuun osaamiseen verrattuna. Tähän meillä ei ole jatkossa varaa vaan tarvitsemme kaikki osaavat tekijät alalle!

HALI kannattaa työperäisen maahanmuuton lisäämistä ja saatavuusharkinnasta luopumista koko sosiaali- ja terveydenhoitoalalla.

Ulkomaalaisen osaamisen tunnustamista EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden osalta on kehitettävä ja sujuvoitettava. On vakavasti harkittava tulevan työvoimapulan vuoksi sitä, että myös EU:n ulkopuolelta tulevien työntekijöiden koulutus hyväksyttäisiin joko suoraan tai täydennyskoulutuksen kautta Suomen sosiaali- ja terveyspalvelualalle kelpaavaksi. Maahanmuuttajien kotoutumista ja kouluttautumista tulee tukea.

Ei ole kuitenkaan riittävää, että koulutus- ja maahanmuuttopolitiikalla varmistetaan työvoiman riittävyys. Kaikkien toimijoiden, myös HALIn, on pidettävä huolta siitä, että toimiala on työpaikkana houkutteleva ja alalla halutaan olla töissä! Työssä pysymiseen vaikuttaa myös mitä suurimmassa määrin johtaminen ja työnjako sekä työssä jaksaminen ja työhyvinvointi. Työntekoa voidaan tehostaa ja hoitotyöhön liittyvää rutiinityötä helpottaa teknologiaa kehittämällä ja näin hoitohenkilökunta voi keskittyä tekemään sitä työtä, johon heidät on koulutettu.

HALI on valmis omalta osaltaan kehittämään alan houkuttelevuutta ja työssäjaksamista yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa. HALI neuvottelee jatkossakin yksityisellä sosiaali- ja terveyspalvelualalla noudatettavat yleissitovat työehtosopimukset alaa edustavien ammattiliittojen kanssa ja yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan näitä yhdessä sovittuja työsuhteiden ehtoja. HALIn jäsenet haluavat jatkossakin olla houkuttelevia, hyviä ja vastuullisia työnantajia!

[1] Sosiaali- ja terveysalan työvoiman riittävyys nyt ja tulevaisuudessa, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu, TEM raportti 13/2015