Työsuhdevalikko

Valmiuslaista yleisesti

Valtioneuvosto antaa 15. kesäkuuta kumoamisasetuksen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamis- ja soveltamisasetuksista sekä kumosi valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisasetuksen. Asetukset oli tarkoitettu olemaan voimassa 30.6.2020 saakka, nyt ne kumoutuvat 16.6.2020.

Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä luovutaan – poikkeusolot päättyvät tiistaina 16. kesäkuuta

Työelämää koskevan sääntelyn osalta tämä tarkoittaa, että valmiuslain 93 ja 94 §:n mukaisten työsuhteen ehtoja terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa koskevien poikkeussäännösten voimassaolo päättyy huomenna (mm. työajat, vuosilomat).

Sen sijaan valmiuslain soveltamisen päättäminen ei vaikuta yleisiin työlainsäädäntöön tehtyihin korona-helpotuksiin (lomautukset ym., jatkopaketti nyt eduskunnassa).

Valmiuslain soveltamisen päättäminen ei myöskään vaikuta esimerkiksi hallituksen etätyösuositukseen, rajanylitysohjeisiin tai kokoontumisrajoitussuosituksiin. Lisätietoja alla olevasta hallituksen tiedotteesta.

Aikaisemmin

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Hallitus voi toimia vain niiden valmiuslain pykälien mukaisesti, jotka on nimenomaisesti otettu käyttöön käyttöönottoasetuksella. Aikaisemmin on otettu valmiuslain 86, 87, 88, 93-95, 96-103, 109 ja 118 §:ssä säädetyt toimivaltuudet käyttöön koko valtakunnan alueella. Hallituksen käyttöönottoasetukset näihin liittyen löytyvät täältä:

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta  

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönottamisesta välittömästi (muu terveydenhuollon ohjaaminen)

 

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 95 §:n 2 momentissa säädetyn toimivaltuuden käyttöönotosta ja 96-103 §:n soveltamisesta (Valmiuslain kappale 14 työvelvollisuudesta)

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 118 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (Uudenmaan liikkumisrajoitukset) Asetus on voimassa 28.3.-19.4.2020.

Valmiuslain mainitut pykälät mahdollistavat viranomaisille muun muassa sen, että myös yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt voidaan velvoittaa laajentamaan, muuttamaan tai siirtämään toimintaansa, sijoittamaan hoidon tai huollon tarpeessa olevia henkilöitä toimintayksikköönsä ja luovuttamaan toimintayksikön tai osan siitä valtion viranomaisten käyttöön.

Kunnissa voidaan myös luopua kiireettömän hoidon määräaikojen järjestämisestä, sosiaalihuoltolain mukaisista palvelutarpeen arvioinneista ja lasten päivähoidon järjestämisvastuusta valmiuslakiin nojaavalla asetuksella.

Valmiuslain pykälät 93-103 koskevat palvelussuhteen ehdoista poikkeamista, irtisanomisoikeuden rajoittamista sekä työvelvollisuutta. Lue lisää valmiuslain vaikutuksista työnantajille täältä.

Lain 109 § mukaan opetus- ja kulttuuriministeriö voi määrätä tietyn opetustoiminnan keskeytettäväksi tai siirrettäväksi.

Lain 118 § koskee liikkumis- ja oleskelurajoituksia väestön suojaamiseksi.

HALI seuraa tilannetta tiiviisti ja käy aktiivista vuoropuhelua muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa valmiuslain vaikutuksista jäsenkenttäänsä.