Työsuhdevalikko

Valmiuslain vaikutukset työsuhteiden ehtoihin

Valtioneuvosto antaa 15. kesäkuuta kumoamisasetuksen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamis- ja soveltamisasetuksista sekä kumosi valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisasetuksen. Asetukset oli tarkoitettu olemaan voimassa 30.6.2020 saakka, nyt ne kumoutuvat 16.6.2020.

Työelämää koskevan sääntelyn osalta tämä tarkoittaa, että valmiuslain 93 ja 94 §:n mukaisten työsuhteen ehtoja terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa koskevien poikkeussäännösten voimassaolo päättyy huomenna (mm. työajat, vuosilomat).

Sen sijaan valmiuslain soveltamisen päättäminen ei vaikuta yleisiin työlainsäädäntöön tehtyihin korona-helpotuksiin (lomautukset ym., jatkopaketti nyt eduskunnassa).

Valmiuslain soveltamisen päättäminen ei myöskään vaikuta esimerkiksi hallituksen etätyösuositukseen, rajanylitysohjeisiin tai kokoontumisrajoitussuosituksiin. Lisätietoja alla olevasta hallituksen tiedotteesta.

—————————————————————————————————————————————

Asetus mahdollistaa poikkeamisen tietyistä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain määräyksistä silloin, jos tartuntatautiepidemian aikana työvoiman riittävyyttä ei voida turvata työnantajan normaalein toimivaltuuksin. Poikkeamisen on oltava välttämätöntä työnantajan toiminnan turvaamiseksi ja oikeassa suhteessa toimivaltuuksien käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään.

Asetus antaa mahdollisuuden poiketa eräistä työaikaa ja vuosilomia koskevista järjestelyistä yhteiskunnan kannalta kriittisissä toiminnoissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon pätevän henkilöstön riittävyys on pandemiatilanteessa välttämätöntä. Asetuksella varaudutaan tilanteeseen, jossa yhteiskunnan kriittisten toimintojen toimintakyky on vaarassa keskeytyä tai häiriintyä sen vuoksi, että henkilöstöä sairastuu tai joutuu karanteeniin tai tautitilanne aiheuttaa poikkeuksellista palvelutarvetta.

Työnantajien on siis hyvä muistaa, että asetus on annettu sen vuoksi, että pystyttäisiin paremmin reagoimaan koronavirusepidemiasta aiheutuvaan työvoimapulaan. Työnantaja ei voi esimerkiksi siirtää tai keskeyttää vuosilomaa sen vuoksi, että työnantajalla on muusta kuin koronaepidemiasta johtuva työvoimapula.

Katso valtioneuvoston asetus perusteluineen TEM:n sivuilta.

Katso lisäksi STM:n ohje ja sen liitteenä oleva taulukko.

Ohjeessa ja taulukossa STM on määrittänyt, millaisia yksityisesti ja julkisesti tuotettuja palveluja on ainakin pidettävä sellaisina kriittisinä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintoina, joissa valmiuslaista käyttöönotetut poikkeukset voivat tulla sovellettaviksi, jos epidemiasta aiheutuu vakavaa henkilöstöpulaa.

STM ohje

Vuosilomat

Jos valmiuslaissa tarkoitetulla tavalla työvoimapula terveydenhuollossa tai sosiaalitoimessa välttämättä sitä edellyttää, ja vuosilomat aiheuttavat työnantajalle ylitsepääsemättömiä ongelmia työnjärjestelyissä, työnantaja voi vuosilomalain ja sen 30 §:ään perustuvan työehtosopimusmääräyksen estämättä:

1) poiketa vuosiloman ilmoittamista koskevista säännöksistä tai määräyksistä;
2) siirtää jo ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa;
3) keskeyttää jo aloitetun vuosiloman.

Edellä tarkoitetut toimenpiteet eivät saa vaarantaa työturvallisuutta eivätkä työntekijän terveyttä. Pitämättömiksi jääneet lomat on annettava työntekijälle niin pian kuin mahdollista. Työnantajan poikkeukselliset oikeudet koskevat kaikkea vuosilomalain mukaan ansaittua lomaa ja työehtosopimuksesta tulevia vuosiloman pidennyksiä. Muita poissaoloja, kuten jo sovittuja lomarahavapaita, ne eivät koske.

Tilapäiset poikkeukset eivät saa aiheuttaa vaaraa työturvallisuudelle tai työntekijän terveydelle.

Ylityöt ja lepoajat

Työnantaja saa työaikalain ja sen 34 §:ään perustuvan työehtosopimuksen estämättä:

1) teettää työntekijällä ylityötä ilman tämän suostumusta;
2) poiketa vuorokausilepoa ja viikkolepoa koskevista säännöksistä;
3) poiketa työaikalain 18 §:n enimmäistyöaikaa koskevista säännöksistä

Toimenpiteet eivät saa vaarantaa työturvallisuutta eivätkä työntekijän terveyttä. Työnantajan on pidettävä huolta työstä aiheutuvan kuormituksen tasaisesta jakautumisesta sekä työntekijän mahdollisuudesta palautua työn rasituksista. Työnantajan on lisäksi järjestettävä työntekijöiden käyttöön lepoon ja virkistäytymiseen soveltuvia tauko- ja lepotiloja, sosiaalitiloja ja ruokahuoltoa.

Irtisanomisajan pidentäminen

Työntekijän irtisanoutuessa työnantaja voi pidentää noudatettavaa irtisanomisaikaa työsopimuslain 6 luvun 3 §:n ja työehtosopimusmääräyksen estämättä enintään neljään kuukauteen. Irtisanomisajan pidentämisen edellytyksenä on, että se on välttämätöntä väestön terveydenhuollon, vähimmäistoimeentulon tai turvallisuuden vuoksi.