Hyvinvointiala HALIn lausunnot

2019

10.12.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

27.11.2019
Liikenne- ja viestintäministeriölle

Lausunto liittyen hallituksen esitykseen tieliikennelain muuttamisesta

15.11.2019
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki) 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

14.11.2019
Valtioneuvostolle

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta toisiolain 50 §:n muuttamisesta sekä esitysluonnoksesta asetukseksi tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta

8.11.2019
Verohallinnolle

Lausunto Verohallinnon luonnoksesta arvonlisäveroilmoituksen uudeksi tietosisällöksi

5.11.2019
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2023

1.11.2019
Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi

1.11.2019
Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta 

16.9.2019
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja Paras -puitelain velvoitteiden jatkamisesta

5.9.2019
Valtiovarainministeriölle

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi

22.8.2019
Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

28.6.2019
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä

26.6.2019
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämisestä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen

3.4.2019
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto virkamiesmuistiosta Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista

1.3.2019
Verohallinnolle

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta

20.2.2019
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

15.2.2019
Valtioneuvostolle / maakunta- ja alueuudistus

Lausunto ohjeistuksesta suoran valinnan sosiaali- ja terveyskeskusten korvausmalleihin

30.1.2019
Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

29.1.2019
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolauta-kunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 299/2018 vp

16.1.2019
Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

15.1.2019
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä lastensuojelulain muuttamisesta (HE 237/2018)

2018

30.11.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle / Maakunta- ja soteuudistuksen kansallinen valmistelu

Lausunto Asiakassetelin arvon määrittäminen -raportista

28.11.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

16.11.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tartuntatautilain muuttamisesta

15.11.2018
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle

Lausunto ehdotuksesta asiakaspalautteen kansallisen keruun yhtenäistämisestä

13.11.2018
Eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

12.11.2018
Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kevasta annetun lain muuttamisesta 

23.10.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

21.10.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain ja apteekkiverolain muuttamisesta

10.10.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista (HE 15/2017) 23 §:ään ehdotetusta säännösmuutoksesta

28.9.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja Paras -puitelain velvoitteiden jatkamiseksi

14.9.2018
Verohallinnolle

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta

14.9.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

03.09.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

30.8.2018
Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

6.8.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi genomilaiksi

15.6.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalleista

15.6.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto suun terveydenhuollon yksikössä tuotettavista suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluja koskevasta asiakirjamallista

11.6.2018
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (HE 52/2017)

25.5.2018
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle

Kommentti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansallisesta kokonaisarkkitehtuurista

21.5.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kliinisistä lääketutkimuksista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

7.5.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräistä siihen liittyvistä laeista

4.5. 2018
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018)

3.5. 2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto sote-keskuksia koskeviin malliasiakirjaluonnoksiin

24.4.2018
Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018)

19.4.2018
Eduskunnan hallintovaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018)

18.4.2018
Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi

12.4.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

SoteDigi-yhtiötä koskevista säännöksistä maakunta- ja sote-uudistuksessa

4.4.2018
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausunto valinnanvapauslakiesityksestä (HE/2017 ja HE 16/2018) ja maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (HE 15/2018 ja HE 15/2017) koskien lakiesitysten vaikutuksia

4.4.2018
Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018)

Liite lausuntoon hallituksen esityksestä valinnanvapauslaiksi (HE 16/2018)

28.2.2018
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle

Lausunto sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten epäillystä kilpailua vääristävästä tai estävästä toiminnasta ensihoitopalvelujen ja kiireettömien potilassiirtojen markkinoilla

27.2.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

26.2.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain sekä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

2.2.2018
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto genomikeskustyöryhmän arviomuistiosta

2017

8.12.2017
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

22.11.2017
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain muuttamiseksi

25.8.2017
Työ- ja elinkeinoministeriölle

Lausunto sosiaali- ja terveysalan kilpailusääntöjä arvioineen työryhmän raportista

14.8.2017
Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

21.6.2017
Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnista

16.6.2017
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

16.6.2017
Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä kilpailulain määräaikaisesta muuttamisesta (HE 15/2017)

Liite: Tilastoja sote-alan markkinoista

13.6.2017
Eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 15/2017)

9.6.2017
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 15/2017)

Liite lausuntoon hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 15/2017)

30.5.2017
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2017)

24.5.2017
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksista sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ensihoitopalvelusta ja terveydenhuoltolain ensihoitoa koskeviksi muutoksiksi

23.5.2017
Työ- ja elinkeinoministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kilpailulain määräaikaisesta muuttamisesta

22.5.2017
Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 15/2017)

12.4.2017
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

3.4.2017
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 15/2017)

27.3.2017
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä  laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä ja valvonnasta

22.3.2017
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Kannanotto Sairaanhoidolliset tukipalvelut: Laboratorio ja kuvantaminen sote-palveluissa (STM 2017:6) -raporttiin

20.3.2017
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista

31.1.2017
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valinnanvapauslaista

2016

10.11.2016
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Terveyspalvelualan Liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pelastustoimen järjestämisestä

9.11.2016
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Terveyspalvelualan Liiton lausunto luonnoksista hallituksen esityksiksi sote- ja maakuntauudistuksesta 

10.9.2016
Sosiaali- ja terveysministeriölle

Terveyspalvelualan Liiton lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta