Hyvinvointiala HALIn lausunnot

2020

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto luonnoksesta esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

pdf, 164 KB

Lataa

Yhteiselle toimialaliitolle

lausuntopyyntö Vanhuspalvelujen hoidon laatu -standardiehdotuksesta prEN 17500

pdf, 151 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton esityksestä laatusuositukseksi hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020 – 2023 – Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

pdf, 210 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

pdf, 188 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta potilasvakuutuslain muuttamisesta

pdf, 159 KB

Lataa

Valtiovarainministeriö

Lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

pdf, 136 KB

Lataa

Eduskunnalle

Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

pdf, 242 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024

pdf, 230 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto asiakasmaksulaista

pdf, 205 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista VN

pdf, 195 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

pdf, 332 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

pdf, 212 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 204 KB

Lataa

2019

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

pdf, 129 KB

Lataa

Liikenne- ja viestintäministeriölle

Lausunto liittyen hallituksen esitykseen tieliikennelain muuttamisesta

pdf, 163 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki) 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

pdf, 243 KB

Lataa

Valtioneuvostolle

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta toisiolain 50 §:n muuttamisesta sekä esitysluonnoksesta asetukseksi tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta

pdf, 166 KB

Lataa

Verohallinnolle

Lausunto Verohallinnon luonnoksesta arvonlisäveroilmoituksen uudeksi tietosisällöksi

pdf, 130 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2023

pdf, 225 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta 

pdf, 154 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi

pdf, 127 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja Paras -puitelain velvoitteiden jatkamisesta

pdf, 204 KB

Lataa

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriölle

pdf, 144 KB

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

pdf, 211 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä

pdf, 150 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämisestä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen

pdf, 435 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto virkamiesmuistiosta Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista

pdf, 128 KB

Lataa

Verohallinnolle

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta

pdf, 141 KB

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 417 KB

Lataa

Valtioneuvostolle / maakunta- ja alueuudistus

Lausunto ohjeistuksesta suoran valinnan sosiaali- ja terveyskeskusten korvausmalleihin

pdf, 85 KB

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

pdf, 174 KB

Lataa

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolauta-kunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 299/2018 vp

pdf, 413 KB

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

pdf, 170 KB

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä lastensuojelulain muuttamisesta (HE 237/2018)

pdf, 189 KB

Lataa

2018

Sosiaali- ja terveysministeriölle / Maakunta- ja soteuudistuksen kansallinen valmistelu

Lausunto Asiakassetelin arvon määrittäminen -raportista

pdf, 581 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 540 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tartuntatautilain muuttamisesta

pdf, 393 KB

Lataa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle

Lausunto ehdotuksesta asiakaspalautteen kansallisen keruun yhtenäistämisestä

pdf, 369 KB

Lataa

Eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 210 KB

Lataa

Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kevasta annetun lain muuttamisesta 

pdf, 135 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

pdf, 364 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain ja apteekkiverolain muuttamisesta

pdf, 472 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista (HE 15/2017) 23 §:ään ehdotetusta säännösmuutoksesta

pdf, 178 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja Paras -puitelain velvoitteiden jatkamiseksi

pdf, 474 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

pdf, 361 KB

Lataa

Verohallinnolle

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta

pdf, 8 MB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

pdf, 306 KB

Lataa

Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

pdf, 128 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi genomilaiksi

pdf, 379 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto suun terveydenhuollon yksikössä tuotettavista suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluja koskevasta asiakirjamallista

pdf, 497 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalleista

pdf, 543 KB

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (HE 52/2017)

pdf, 369 KB

Lataa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle

Kommentti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansallisesta kokonaisarkkitehtuurista

pdf, 198 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoklsesta hallituksen esitykseksi kliinisistä lääketutkimuksista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 67 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräistä siihen liittyvistä laeista

pdf, 162 KB

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallitluksen esityksestä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018)

pdf, 148 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto sote-keskuksia koskeviin malliasiakirjaluonnoksiin

pdf, 156 KB

Lataa

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018)

pdf, 275 KB

Lataa

Eduskunnan hallintovaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018)

pdf, 129 KB

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi

pdf, 190 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

SoteDigi-yhtiötä koskevista säännöksistä maakunta- ja sote-uudistuksessa

pdf, 164 KB

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018)

pdf, 130 KB

Lataa

Liite lausuntoon hallituksen esityksestä valinnanvapauslaiksi (HE 16/2018), pdf, 218 KB

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausunto valinnanvapauslakiesityksestä (HE/2017 ja HE 16/2018) ja maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (HE 15/2018 ja HE 15/2017) koskien lakiesitysten vaikutuksia

pdf, 163 KB

Lataa

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle

Lausunto sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten epäillystä kilpailua vääristävästä tai estävästä toiminnasta ensihoitopalvelujen ja kiireettömien potilassiirtojen markkinoilla

pdf, 135 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 141 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain sekä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

pdf, 220 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto genomikeskustyöryhmän arviomuistiosta

pdf, 239 KB

Lataa

2017

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

pdf, 282 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain muuttamiseksi

pdf, 354 KB

Lataa

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Lausunto sosiaali- ja terveysalan kilpailusääntöjä arvioineen työryhmän raportista

pdf, 462 KB

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

pdf, 247 KB

Lataa

Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnista

pdf, 501 KB

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä kilpailulain määräaikaisesta muuttamisesta (HE 15/2017)

pdf, 468 KB

Lataa

Tilastoja sote-alan markkinoista, pdf, 902 KB

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

pdf, 435 KB

Lataa

Eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 15/2017)

pdf, 356 KB

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 15/2017)

pdf, 262 KB

Lataa

Liite lausuntoon hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 15/2017), pdf, 340 KB

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2017)

pdf, 371 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksista sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ensihoitopalvelusta ja terveydenhuoltolain ensihoitoa koskeviksi muutoksiksi

pdf, 500 KB

Lataa

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kilpailulain määräaikaisesta muuttamisesta

pdf, 571 KB

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 15/2017)

pdf, 347 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

pdf, 326 KB

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 15/2017)

pdf, 251 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä  laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä ja valvonnasta

pdf, 636 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Kannanotto Sairaanhoidolliset tukipalvelut: Laboratorio ja kuvantaminen sote-palveluissa (STM 2017:6) -raporttiin

pdf, 443 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista

pdf, 480 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valinnanvapauslaista

pdf, 242 KB

Lataa

2016

Terveyspalvelualan Liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pelastustoimen järjestämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriölle

pdf, 418 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Terveyspalvelualan Liiton lausunto luonnoksista hallituksen esityksiksi sote- ja maakuntauudistuksesta 

pdf, 675 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Terveyspalvelualan Liiton lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta

pdf, 520 KB

Lataa