Hyvinvointiala HALIn lausunnot

2020

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto asiakasmaksulaista

pdf, 205 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

pdf, 332 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

pdf, 212 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 204 KB

Lataa

2019

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

pdf, 129 KB

Lataa

Liikenne- ja viestintäministeriölle

Lausunto liittyen hallituksen esitykseen tieliikennelain muuttamisesta

pdf, 163 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki) 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

pdf, 243 KB

Lataa

Valtioneuvostolle

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta toisiolain 50 §:n muuttamisesta sekä esitysluonnoksesta asetukseksi tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta

pdf, 166 KB

Lataa

Verohallinnolle

Lausunto Verohallinnon luonnoksesta arvonlisäveroilmoituksen uudeksi tietosisällöksi

pdf, 130 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2023

pdf, 225 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta 

pdf, 154 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi

pdf, 127 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja Paras -puitelain velvoitteiden jatkamisesta

pdf, 204 KB

Lataa

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriölle

pdf, 144 KB

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

pdf, 211 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä

pdf, 150 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämisestä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen

pdf, 435 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto virkamiesmuistiosta Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista

pdf, 128 KB

Lataa

Verohallinnolle

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta

pdf, 141 KB

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 417 KB

Lataa

Valtioneuvostolle / maakunta- ja alueuudistus

Lausunto ohjeistuksesta suoran valinnan sosiaali- ja terveyskeskusten korvausmalleihin

pdf, 85 KB

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

pdf, 174 KB

Lataa

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolauta-kunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 299/2018 vp

pdf, 413 KB

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

pdf, 170 KB

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä lastensuojelulain muuttamisesta (HE 237/2018)

pdf, 189 KB

Lataa

2018

Sosiaali- ja terveysministeriölle / Maakunta- ja soteuudistuksen kansallinen valmistelu

Lausunto Asiakassetelin arvon määrittäminen -raportista

pdf, 581 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 540 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tartuntatautilain muuttamisesta

pdf, 393 KB

Lataa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle

Lausunto ehdotuksesta asiakaspalautteen kansallisen keruun yhtenäistämisestä

pdf, 369 KB

Lataa

Eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 210 KB

Lataa

Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kevasta annetun lain muuttamisesta 

pdf, 135 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

pdf, 364 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain ja apteekkiverolain muuttamisesta

pdf, 472 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista (HE 15/2017) 23 §:ään ehdotetusta säännösmuutoksesta

pdf, 178 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja Paras -puitelain velvoitteiden jatkamiseksi

pdf, 474 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

pdf, 361 KB

Lataa

Verohallinnolle

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta

pdf, 8 MB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

pdf, 306 KB

Lataa

Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

pdf, 128 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi genomilaiksi

pdf, 379 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto suun terveydenhuollon yksikössä tuotettavista suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluja koskevasta asiakirjamallista

pdf, 497 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalleista

pdf, 543 KB

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (HE 52/2017)

pdf, 369 KB

Lataa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle

Kommentti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansallisesta kokonaisarkkitehtuurista

pdf, 198 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoklsesta hallituksen esitykseksi kliinisistä lääketutkimuksista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 67 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräistä siihen liittyvistä laeista

pdf, 162 KB

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallitluksen esityksestä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018)

pdf, 148 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto sote-keskuksia koskeviin malliasiakirjaluonnoksiin

pdf, 156 KB

Lataa

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018)

pdf, 275 KB

Lataa

Eduskunnan hallintovaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018)

pdf, 129 KB

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi

pdf, 190 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

SoteDigi-yhtiötä koskevista säännöksistä maakunta- ja sote-uudistuksessa

pdf, 164 KB

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018)

pdf, 130 KB

Lataa

Liite lausuntoon hallituksen esityksestä valinnanvapauslaiksi (HE 16/2018), pdf, 218 KB

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausunto valinnanvapauslakiesityksestä (HE/2017 ja HE 16/2018) ja maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (HE 15/2018 ja HE 15/2017) koskien lakiesitysten vaikutuksia

pdf, 163 KB

Lataa

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle

Lausunto sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten epäillystä kilpailua vääristävästä tai estävästä toiminnasta ensihoitopalvelujen ja kiireettömien potilassiirtojen markkinoilla

pdf, 135 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 141 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain sekä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

pdf, 220 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto genomikeskustyöryhmän arviomuistiosta

pdf, 239 KB

Lataa

2017

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

pdf, 282 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain muuttamiseksi

pdf, 354 KB

Lataa

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Lausunto sosiaali- ja terveysalan kilpailusääntöjä arvioineen työryhmän raportista

pdf, 462 KB

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

pdf, 247 KB

Lataa

Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnista

pdf, 501 KB

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä kilpailulain määräaikaisesta muuttamisesta (HE 15/2017)

pdf, 468 KB

Lataa

Tilastoja sote-alan markkinoista, pdf, 902 KB

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

pdf, 435 KB

Lataa

Eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 15/2017)

pdf, 356 KB

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 15/2017)

pdf, 262 KB

Lataa

Liite lausuntoon hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 15/2017), pdf, 340 KB

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2017)

pdf, 371 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksista sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ensihoitopalvelusta ja terveydenhuoltolain ensihoitoa koskeviksi muutoksiksi

pdf, 500 KB

Lataa

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kilpailulain määräaikaisesta muuttamisesta

pdf, 571 KB

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 15/2017)

pdf, 347 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

pdf, 326 KB

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 15/2017)

pdf, 251 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä  laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä ja valvonnasta

pdf, 636 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Kannanotto Sairaanhoidolliset tukipalvelut: Laboratorio ja kuvantaminen sote-palveluissa (STM 2017:6) -raporttiin

pdf, 443 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista

pdf, 480 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valinnanvapauslaista

pdf, 242 KB

Lataa

2016

Terveyspalvelualan Liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pelastustoimen järjestämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriölle

pdf, 418 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Terveyspalvelualan Liiton lausunto luonnoksista hallituksen esityksiksi sote- ja maakuntauudistuksesta 

pdf, 675 KB

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Terveyspalvelualan Liiton lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta

pdf, 520 KB

Lataa