Työsuhdevalikko

Viimeisimmät palkankorotukset ja voimassaolevat palkkataulukot

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan TES-ratkaisun 1.2.2018 – 31.3.2020 mukaiset palkankorotukset:

  • 1.4.2018 on 1,33 % yleis- ja taulukkokorotus.
  • 1.4.2019 on 1,34 % yleis- ja taulukkokorotus
  • Alan palkkajärjestelmän kuuden vaativuusryhmän vähimmäispalkkoja korotetaan 1.6.2018  0,9 % ja 1.6.2019  1,0 %. Näiden vähimmäistasokorotusten kustannusvaikutus toimialalla on 0,8 %. Alarajakohdennukset kohdistuvat 1.6.2018 A-palkkaryhmässä G 11 tasoon, B-palkkaryhmässä G 14 tasoon, C-palkkaryhmässä G 17 tasoon, D-palkkaryhmässä G 21 tasoon, E-palkkaryhmässä G 24 tasoon ja F-palkkaryhmässä G 26 tasoon. Alarajoina sovellettavat G-palkkaluokat tulevat sopimuskauden aikana korotuksista johtuen vaiheittain nousemaan.
  • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun palkkioita korotetaan 1.4.2018 lukien (ks. sovintoehdotus).

Hyväksytty sovintoehdotus

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataulukot 1.4.2018-1.6.2019

TES-infon koulutusmateriaali

Alarajakorotukset 1.6.2018 ja 1.6.2019 yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Palkkaryhmien A – F vähimmäistasoihin tehdään 1.6.2018 0,9 %:n ja 1.6.2019 1,0 % suuruinen korotus ja näistä tasoista muodostuvat uudet vähimmäistasot.

Alarajakohdennukset 1.6.2018 kohdistuvat  siten nykyisessä palkkataulukoissa seuraaviin G-palkkaluokkiin

A palkkaryhmä (avustavat tehtävät) G11
B palkkaryhmä (perustehtävät) G14
C palkkaryhmä (ammattitehtävät) G 17
D palkkaryhmä (vaativat ammattitehtävät) G 21
E palkkaryhmä (erikoistehtävät) G 24
F palkkaryhmä (vaativat erikoistehtävät) G 26

Kyseisiin G-luokkiin sijoitettujen työntekijöiden kuukausi- tai tuntipalkka nousee 1.6.2018 tuon 0,9 %, jos vähimmäistaulukkopalkkaa maksetaan sellaisenaan. Jos taas kyseisen taulukkopalkan päälle on maksettu ylitettä, ratkaisee ylitteen peruste, säilyykö se korotetun alarajan päällä vai voiko se pienentyä.

Vähimmäistason korotukset voivat johtaa siihen, että työntekijöille aiemman vähimmäistaulukkopalkan päälle kuukausittain maksettu palkanosa voi pienentyä, ellei kyse ole TES:n palkkasopimuksen 3.2 mukaisesta tehtäväkohtaisesta lisästä tai 3.4 mukaisesta henkilökohtaisesta pätevyyslisästä. Nämä säilyvät entisin euro- tai prosenttimäärin. Muut ylitteet voivat pienentyä enintään alarajakorotuksen verran.

Mikäli työntekijään on jo alun perin sovellettu kyseisen vaativuusryhmän nykyistä alarajatasoa korkeampaa G-palkkaluokkaa, ei alarajan nostolla ole vaikusta palkkaan, kunhan sovellettu taso ylittää yhä uuden vähimmäistason. Jos aiempi palkkataso on ylittänyt alarajan, mutta alle 0,9 %:lla, nousee sovellettu palkka vähintään tuon uuden alarajan mukaiseksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että palkkasopimuksen 3.2. kohdan mukaan vaativuusryhmän perustyötä selvästi vaativammasta tai vastuullisemmasta työstä tulee edelleen maksaa vähimmäistasoa korkeampaa tehtäväkohtaista lisää minimitasoa korkeampana G-luokkana tai euromääräisenä tehtäväkohtaisena lisänä, jonka tasoa ei ole TES:ssä määritelty.

Sosiaalipalvelu-TES:n palkkausjärjestelmässä on tiheästi G-luokkia satunnaisin välein. Sen vuoksi eri palkkaryhmissä uudet alarajojen G-luokat nousevat eri tavoin yli aiempien G-luokkien eri paikkakuntataulukoissa. Korotettu alaraja muodostuu uudeksi vähimmäistasoksi sen suuruisena, mitä alarajakohdennus merkitsee ja nimetään aina kyseisen palkkaryhmän mukaisella kirjaimella. (G11A, G15B jne.) Vaativuusryhmän alarajaluokat on tummennettu kuhunkin palkkataulukkoon.

Pääsääntöisesti palkkataulukossa tummennettuna merkitty uusi vaativuusryhmän alarajaluokka ylittää sen alapuolelle jäävät G-palkkaluokat kuten voi olettaakin. Parissa kohdassa uutta alarajaa alemman G-luokan 11 vuoden palveluslisäportaan taulukkopalkka jää kuitenkin n. 1 – 3 euroa uuden alarajan yläpuolelle. Nämä kohdat ovat pk-seudun ja muun Suomen 1.6.2018 ja 1.4.2019 taulukoissa 11 v. portaan G22 sekä pk-seudun 1.6.2019 taulukossa 11 v. portaan G16 (ko. poikkeuskohdat merkitty taulukossa punaisella). Kyse ei ole laskuvirheestä, vaan sovintoesityksen mukaisen alarajakohdennuksen käytännön toteutuksen yksityiskohdasta.

Uuden taulukon voimaantullessa näissä parissa kohdin 11 v. portaassa olleiden työntekijöiden palkka määräytyy edelleen kyseisen G-luokan 11 v. portaan mukaisen taulukkopalkan mukaisesti. Palkka ei siis laske vaativuusryhmän nostetun alarajan 11 v. portaan mukaiseen n. 1 – 3 euroa alempaan taulukkopalkkaan. Jos työntekijä palkkahallinnollisesti sijoitetaan tuohon vaativuusryhmän uuteen alarajaan, jää sen päälle tuossa kohdin n. 1 – 3 € suuruinen siirtymälisä siihen asti, kunnes vaativuusryhmän alaraja myös tässä 11. v. portaassa nousee yli sitä alemman G-luokan taulukkopalkan. On toki mahdollista sopia myös siitä, että ko. työntekijälle uuden alarajan päälle maksetaan tehtäväkohtaista lisää tai henkilökohtaista pätevyyslisää, jotka säilyvät myös tulevien taulukkokorotusten yhteydessä.

Esimerkki:

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella työskentelevä sairaanhoitaja, jonka palkkaluokka on 31.5.2018 G22/11v ja kuukausipalkka näin ollen 2445,96 euroa säilyttää alarajatarkistuksesta huolimatta euromääräisesti saman palkan.

Hänen uusi 1.6.2018 voimaan tuleva palkkaluokkansa tulee olemaan alarajakorotuksen vuoksi G22D/11v, jolloin vanhan G22/11v palkkaluokan ja uuden G22D/11v palkkaluokan erotus (3,31 euroa) voidaan kirjata siirtymälisäksi.

Entiset vaativuusryhmien alarajojen G-palkkaluokat jäävät yhä käyttöön muun muassa mahdollisena korkeana G-luokkana alempaan vaativuusryhmään kuuluville työntekijöille. A-palkkaryhmän alarajan noustessa nousee vastaavasti myös palkkasopimuksen 4.4. kohdan mukainen poikkeuksellisen yksinkertaisessa ja epäitsenäisessä työssä sovellettava alin taulukkoluokka. Saman 4.4. kohdan mukaisen harvoin sovellettavan – 1 G palkkaluokan epäpätevyysalennuksen prosentuaalinen vaikutus pienentyy G-luokkien erojen pienentyessä kaikissa vaativuusryhmissä.

Palkkaryhmien alarajakorotukset 1.6.2018 ja 1.6.2019

Terveyspalvelualan työehtosopimus

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaisia taulukkopalkkoja korotettiin 1.1.2016 alkaen 16 euroa kuukaudessa. Henkilökohtaisia 31.12.2015 voimassa olleita kuukausipalkkoja korotettiin 1.1.2016 lukien 16 euroa, kuitenkin vähintään 0,47 % kuukaudessa, ellei taulukkokorotuksesta johtunut korkeampaa korotusta.Osa-aikatyössä edellä mainittu korotuksen suuruus määräytyi sovitun työajan ja työehtosopimuksen mukaisen täyden työajan suhteessa.

Henkilöstön edustajien (luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut) 31.12.2015 voimassa olleita korvauksia korotettiin 1 eurolla 1.1.2016 lukien. Hälytysrahaa korotettiin 1.1.2016 lukien 0,47 % pyöristäen lähimpään senttiin.
Katso tarkemmat ohjeet palkankorotuksista.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus>

Ensihoitopalvelualan työntekijöiden kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotettiin 13,50 euroa 1.3.2016 lukien.

Kuukausipalkkoja, jotka ovat olleet voimassa 29.2.2016 alkaen korotettiin kuitenkin vähintään 0,39 %:a kuukaudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että prosenttikorotuksen piirissä ovat ainoastaan ne työntekijät, joiden kokonaiskuukausipalkka on 29.2.2016 enemmän kuin 3 461,54 euroa. 0,39 %:a lasketaan kokonaiskuukausipalkasta ja näin saadusta korotuksesta 13,50 euroa kohdennetaan taulukkopalkkaan ja loppuosa korotuksesta henkilökohtaiseen palkanosaan.

Osa-aikatyössä työntekijän palkankorotuksen suuruus määräytyy sovitun työajan ja työehtosopimuksen mukaisen täyden työajan suhteessa.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen 11 §:n 9. kohdan mukainen hälytysraha on 1.3.2016 lukien 8,75 euroa.

Henkilöstön edustajien korvauksiin (luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut) tuli yhden euron korotus jo 1.1.2016 lukien.

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus

Sosiaalialan järjestöissä palkkoja korotetaan sopimuskauden 1.2.2018–30.4.2020 aikana 1.5.2018 ja 1.5.2019. Molempina ajankohtina palkkoja korotetaan sekä 1,0 % yleiskorotuksella että 0,8 % paikallisella erällä.

Palkkataulukoihin ja henkilöstön edustajien korvauksiin sovittiin tarkistukset. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.5.2018 alkaen (ks. allekirjoituspöytäkirja).

Ratkaisu on kustannusvaikutuksiltaan yleisen linjan mukainen suhteutettuna sopimuskauden pituuteen.