Työsuhdevalikko

Viimeisimmät palkankorotukset ja voimassaolevat palkkataulukot


 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus

Yksityisen sosiaalipalvelualan TES-ratkaisun 1.2.2018 – 31.3.2020 mukaiset palkankorotukset:

  • 1.4.2018 on 1,33 % yleis- ja taulukkokorotus.
  • 1.4.2019 on 1,34 % yleis- ja taulukkokorotus
  • Alan palkkajärjestelmän kuuden vaativuusryhmän vähimmäispalkkoja korotetaan 1.6.2018  0,9 % ja 1.6.2019  1,0 %. Näiden vähimmäistasokorotusten kustannusvaikutus toimialalla on 0,8 %. Alarajakohdennukset kohdistuvat 1.6.2018 A-palkkaryhmässä G 11 tasoon, B-palkkaryhmässä G 14 tasoon, C-palkkaryhmässä G 17 tasoon, D-palkkaryhmässä G 21 tasoon, E-palkkaryhmässä G 24 tasoon ja F-palkkaryhmässä G 26 tasoon. Alarajoina sovellettavat G-palkkaluokat tulevat sopimuskauden aikana korotuksista johtuen vaiheittain nousemaan.
  • Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutetun palkkioita korotetaan 1.4.2018 lukien (ks. sovintoehdotus).

Hyväksytty sovintoehdotus

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataulukot 1.4.2018-1.6.2019

TES-infon koulutusmateriaali

Alarajakorotukset 1.6.2018 ja 1.6.2019 yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Palkkaryhmien A – F vähimmäistasoihin tehdään 1.6.2018 0,9 %:n ja 1.6.2019 1,0 % suuruinen korotus ja näistä tasoista muodostuvat uudet vähimmäistasot.

Alarajakohdennukset 1.6.2018 kohdistuvat  siten nykyisessä palkkataulukoissa seuraaviin G-palkkaluokkiin

  • A palkkaryhmä (avustavat tehtävät) G11
  • B palkkaryhmä (perustehtävät) G14
  • C palkkaryhmä (ammattitehtävät) G 17
  • D palkkaryhmä (vaativat ammattitehtävät) G 21
  • E palkkaryhmä (erikoistehtävät) G 24
  • F palkkaryhmä (vaativat erikoistehtävät) G 26

Kyseisiin G-luokkiin sijoitettujen työntekijöiden kuukausi- tai tuntipalkka nousee 1.6.2018 tuon 0,9 %, jos vähimmäistaulukkopalkkaa maksetaan sellaisenaan. Jos taas kyseisen taulukkopalkan päälle on maksettu ylitettä, ratkaisee ylitteen peruste, säilyykö se korotetun alarajan päällä vai voiko se pienentyä.

Vähimmäistason korotukset voivat johtaa siihen, että työntekijöille aiemman vähimmäistaulukkopalkan päälle kuukausittain maksettu palkanosa voi pienentyä, ellei kyse ole TES:n palkkasopimuksen 3.2 mukaisesta tehtäväkohtaisesta lisästä tai 3.4 mukaisesta henkilökohtaisesta pätevyyslisästä. Nämä säilyvät entisin euro- tai prosenttimäärin. Muut ylitteet voivat pienentyä enintään alarajakorotuksen verran.

Mikäli työntekijään on jo alun perin sovellettu kyseisen vaativuusryhmän nykyistä alarajatasoa korkeampaa G-palkkaluokkaa, ei alarajan nostolla ole vaikusta palkkaan, kunhan sovellettu taso ylittää yhä uuden vähimmäistason. Jos aiempi palkkataso on ylittänyt alarajan, mutta alle 0,9 %:lla, nousee sovellettu palkka vähintään tuon uuden alarajan mukaiseksi. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että palkkasopimuksen 3.2. kohdan mukaan vaativuusryhmän perustyötä selvästi vaativammasta tai vastuullisemmasta työstä tulee edelleen maksaa vähimmäistasoa korkeampaa tehtäväkohtaista lisää minimitasoa korkeampana G-luokkana tai euromääräisenä tehtäväkohtaisena lisänä, jonka tasoa ei ole TES:ssä määritelty.

Sosiaalipalvelu-TES:n palkkausjärjestelmässä on tiheästi G-luokkia satunnaisin välein. Sen vuoksi eri palkkaryhmissä uudet alarajojen G-luokat nousevat eri tavoin yli aiempien G-luokkien eri paikkakuntataulukoissa. Korotettu alaraja muodostuu uudeksi vähimmäistasoksi sen suuruisena, mitä alarajakohdennus merkitsee ja nimetään aina kyseisen palkkaryhmän mukaisella kirjaimella. (G11A, G15B jne.) Vaativuusryhmän alarajaluokat on tummennettu kuhunkin palkkataulukkoon.

Pääsääntöisesti palkkataulukossa tummennettuna merkitty uusi vaativuusryhmän alarajaluokka ylittää sen alapuolelle jäävät G-palkkaluokat kuten voi olettaakin. Parissa kohdassa uutta alarajaa alemman G-luokan 11 vuoden palveluslisäportaan taulukkopalkka jää kuitenkin n. 1 – 3 euroa uuden alarajan yläpuolelle. Nämä kohdat ovat pk-seudun ja muun Suomen 1.6.2018 ja 1.4.2019 taulukoissa 11 v. portaan G22 sekä pk-seudun 1.6.2019 taulukossa 11 v. portaan G16 (ko. poikkeuskohdat merkitty taulukossa punaisella). Kyse ei ole laskuvirheestä, vaan sovintoesityksen mukaisen alarajakohdennuksen käytännön toteutuksen yksityiskohdasta.

Uuden taulukon voimaantullessa näissä parissa kohdin 11 v. portaassa olleiden työntekijöiden palkka määräytyy edelleen kyseisen G-luokan 11 v. portaan mukaisen taulukkopalkan mukaisesti. Palkka ei siis laske vaativuusryhmän nostetun alarajan 11 v. portaan mukaiseen n. 1 – 3 euroa alempaan taulukkopalkkaan. Jos työntekijä palkkahallinnollisesti sijoitetaan tuohon vaativuusryhmän uuteen alarajaan, jää sen päälle tuossa kohdin n. 1 – 3 € suuruinen siirtymälisä siihen asti, kunnes vaativuusryhmän alaraja myös tässä 11. v. portaassa nousee yli sitä alemman G-luokan taulukkopalkan. On toki mahdollista sopia myös siitä, että ko. työntekijälle uuden alarajan päälle maksetaan tehtäväkohtaista lisää tai henkilökohtaista pätevyyslisää, jotka säilyvät myös tulevien taulukkokorotusten yhteydessä.

Esimerkki:

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella työskentelevä sairaanhoitaja, jonka palkkaluokka on 31.5.2018 G22/11v ja kuukausipalkka näin ollen 2445,96 euroa säilyttää alarajatarkistuksesta huolimatta euromääräisesti saman palkan.

Hänen uusi 1.6.2018 voimaan tuleva palkkaluokkansa tulee olemaan alarajakorotuksen vuoksi G22D/11v, jolloin vanhan G22/11v palkkaluokan ja uuden G22D/11v palkkaluokan erotus (3,31 euroa) voidaan kirjata siirtymälisäksi.

Entiset vaativuusryhmien alarajojen G-palkkaluokat jäävät yhä käyttöön muun muassa mahdollisena korkeana G-luokkana alempaan vaativuusryhmään kuuluville työntekijöille. A-palkkaryhmän alarajan noustessa nousee vastaavasti myös palkkasopimuksen 4.4. kohdan mukainen poikkeuksellisen yksinkertaisessa ja epäitsenäisessä työssä sovellettava alin taulukkoluokka. Saman 4.4. kohdan mukaisen harvoin sovellettavan – 1 G palkkaluokan epäpätevyysalennuksen prosentuaalinen vaikutus pienentyy G-luokkien erojen pienentyessä kaikissa vaativuusryhmissä.

Palkkaryhmien alarajakorotukset 1.6.2018 ja 1.6.2019


 

Terveyspalvelualan työehtosopimus

1.2.2018 voimaan tulleessa terveyspalvelualan työehtosopimuksessa sovittiin, että työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien 1,74%: a.

1,74 %:n korotus palkkaan tulee kaikille terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille. Palkkataulukot nousevat 1.4.2019 ja samasta ajankohdasta lukien työntekijöiden sovitut henkilökohtaiset palkat nousevat samalla prosentilla.

Työntekijän henkilökohtainen palkka voi terveyspalvelualalla muodostua taulukkopalkasta, mahdollisesta tehtäväkohtaisesta erityistekijälisästä sekä henkilökohtaisesta palkanosasta. Kaikkia edellä mainittuja palkanosia korotetaan 1,74%:a 1.4.2019 lukien.

Palkankorotus koskee myös ns. sopimuspalkkaisia työntekijöitä, joihin sovelletaan terveyspalvelualan työehtosopimusta. Sopimuspalkkaisten työntekijöiden sovittu palkka nousee 1,74%:a 1.4.2019 lukien.

Myös tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkaa tulee korottaa vastaavasti.
Henkilöstön edustajien korvauksiin ei tule korotusta vaan luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille maksettavat korvaukset pysyvät samoina kuin ne ovat olleet 1.4.2018 lukien.

Terveyspalvelualan voimassa oleva työehtosopimus palkkataulukoineen löytyy kokonaisuudessaan täältä.


 

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus

Ensihoitopalvelualan 1.2.2018 voimaan tulleessa työehtosopimuksessa sovittiin, että työntekijöiden 31.3.2019 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien 1,8 %.

1,8 %:n korotus palkkaan tulee kaikille ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille. Palkkataulukot nousevat 1.4.2019 ja samasta ajankohdasta lukien työntekijöiden sovitut henkilökohtaiset palkat nousevat samalla prosentilla.

Työntekijän palkka voi ensihoitopalvelualan työehtosopimuksen mukaan muodostua palkkaryhmän vähimmäispalkasta, mahdollisesta tehtäväkohtaisesta erityistekijälisästä (esimerkiksi esimiesvastuu, kielitaito, vastuu lääkehuollosta tai kalustosta) sekä henkilökohtaisesta palkanosasta. 1,8 %:n korotus lasketaan työntekijän kokonaiskuukausipalkasta kaikkine palkanosineen ja korotus kohdistuu jokaiseen palkanosaan.

Yleiskorotus 1,8 %:a tulee myös niille työntekijöille, joiden palkka on sovittu korkeammaksi kuin työehtosopimuksen mukaan maksettava vähimmäispalkka.

Myös tuntipalkkaisen palkkaa tulee korottaa 1,8 %:lla 1.4.2019 lukien.

Ensihoitopalvelualalla noudatetaan samaa luottamusmiessopimusta kuin terveyspalvelualalla. Henkilöstön edustajien korvauksiin ei tule korotusta vaan luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvaukset pysyvät samoina kuin ne ovat olleet 1.4.2018 alkaen.

Ensihoitopalvelualan työehtosopimus ja palkkataulukot kokonaisuudessaan löydät täältä.


 

Sosiaalialan järjestöjen työehtosopimus

Sosiaalialan järjestöissä palkkoja korotetaan sopimuskauden 1.5.2020–31.5.2022 aikana 1.9.2020 ja 1.9.2021. Palkankorotukset 25 kuukauden sopimuskaudella ovat yhteensä 3,3 %, eli 1.9.2020 toteutettava yleiskorotus 1,3 %, sekä 1.9.2021 toteutettavat yleiskorotus 1,2 % ja paikallinen erä 0,8 %. Taulukkopalkkoihin tehdään vastaavat korotukset.

Palkkataulukoihin ja henkilöstön edustajien korvauksiin sovittiin tarkistukset. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.5.2020 alkaen (ks. neuvottelutulos).

Ratkaisu on kustannusvaikutuksiltaan yleisen linjan mukainen.

Liitteet

Terveyspalvelualan työehtosopimus 2018-2020

terveyspalvelualan-tyoehtosopimus-2018-2020.pdf, 903 KB

Lataa

Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkataulukot 2018-2019

Sos-palv-palkkataulukot-2018-2019.pdf, 119 KB

Lataa

Sosiaalialan järjestöjen palkkataulukko

jarjestotes-palkkataulukot-2020-ja-2021.pdf, 52 KB

Lataa