Työsuhdevalikko

Tietopankki koronaviruksen vaikutuksista

Päivitämme tälle sivustolle tärkeää tietoa koronatilanteen aiheuttamista muutoksista työsuhteiden ehtoihin ja kaikki keskeisimmät viranomaisohjeistukset.

Päivitetty 19.1.2022

Lisätarkennuksia sote-henkilöstön koronarokotusohjeisiin

Kokosimme aiheesta kysymys ja vastaus -patteriston.

Lue lisää täältä.

 

 

Eduskunta on hyväksynyt tartuntalain väliaikaisen muuttamisen 28. joulukuuta 2021.

Laki suojelee sosiaalihuollon asiakkaita ja terveydenhuollon potilaita edellyttämällä, että heidän kanssaan lähikontaktissa työskentelevillä henkilöillä on koronarokotus tai todistus sairastetusta taudista.

HALIn jäsenten kannalta keskeiset lakiesityksen kohdat on esitelty sivulla COVID-19-ROKOTUSOHJEISTUS HYVINVOINTIALA HALIN JÄSENILLE.

 

Päivitetty 23.8.2021

Taustamuistio ministeriöille ”Covid 19 – pandemiaan liittyvien suojautumisen kustannusten korvaaminen yksityisille sosiaali- ja terveys- sekä varhaiskasvatuspalveluiden tuottajille”

Taustamuistio

EK:n käytännön ohjeistuksia ja suosituksia yrityksille koronatilanteessa (päiv. 22.6.2021)

Siirry ohjeistuksiin

16–69-vuotiaiden vakavalle koronavirustaudille sairautensa vuoksi erittäin voimakkaasti alttiiden helsinkiläisten rokotukset

Lisätietoa aiheesta löytyy myös osoitteessa koronarokotus.hel.fi.

Työnantajan tulee pitää luetteloa niistä henkilöistä, jotka ovat altistuneet koronavirukselle työssään.

Altistuksen on tullut todettavasti tapahtua nimenomaan työssä. Velvollisuus perustuu työturvallisuuslain 40 a §:ään, jonka mukaan työnantajan on pidettävä luetteloa työntekijöistä, jotka ovat työssä altistuneet vakavan vaaran tai vakavan sairauden ihmiselle aiheuttaville biologisille tekijöille. Koronavirus (SARS-CoV-2 -virus) on luokiteltu tällaiseksi sairaudeksi ja kuuluvan biologisten tekijöiden vaaraluokkaan 3.

Asetuksessa työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta on tarkennettu, mitä tietoja työnantajan tulee merkitä luetteloon.

Luettelo koronavirukselle työssä altistuneista

Kustannusten korvaamine yrityksille

Koronasta aiheutuvien kustannusten korvaaminen yksityisille palveluntuottajille 30.9.2020

Ylestä tietoa

Tärkeä asia viruksen leviämisen estämisessä on hyvä käsihygienia.

Koronaviruksen leviämisen estämisessä hyvä käsihygienia ja muu hygienia sekä maskin käyttö ovat tärkeitä. Tästä on ohjeistettava ja muistutettava henkilöstöä. Lisäksi henkilöstöä on tärkeää ohjeistaa siitä, miten oireita saaneiden tulee toimia.

Miten toimitaan, jos työntekijällä on hengitystieinfektion oireita? Miten toimitaan niissä tilanteissa, joissa oireet ovat poistuneet, mutta testitulosta ei olla saatu?

Jos työntekijällä on hengitystieinfektion oireita, tulee hakeutua lääkärin vastaanotolle. Poissaolon peruste on sairauspoissaolo siihen saakka, että oireet poistuvat.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä voi palata työhön, kun hän on ollut oireeton vähintään 2 vrk (48 t) ja oireiden alusta on kulunut vähintään 10 vrk. Kontrollinäytteitä ei tarvitse ottaa. Oireettomuudella tarkoitetaan yllämainituissa yhteyksissä sitä, että kuume on poissa ja muut oireet ovat selvästi vähenemässä. Huom. haju- tai makuaistin muutos tai lievä ärsytysyskä ainoana oireena ei vaadi eristyksen jatkamista.

Miten toimitaan, jos potilaalla tai asiakkaalla on hengitystieinfektion oireita?

Kun potilaalla tai asiakkaalla on hengitystieinfektion oireita ja hänellä epäillään koronaviruksen aiheuttamaa infektiota, tulee henkilökunnan asianmukaiseen suojautumiseen kiinnittää erityistä huomiota. Yksiköissä tulee olla suunnitelma tartuntavaarallisen potilaan ohjaamisesta ja eristämisestä toimipisteen sisällä.

HALIn ohjeet työnantajille

Ohjeet hätätyön teettämisestä

Huoltovarmuuskeskus jakaa suojavarusteita viiden erityisvastuualueen kautta

STM:stä saadun tiedon mukaan, palveluseteli- ja ostopalveluasiakkaita hoitavilla sote-tahoilla on oikeus saada varmuusvarastojen materiaaleja kuntien ulkoistamien asiakkaiden hoitamista varten. Varmuusvaraston materiaalien jakamista koordinoivat erityisvastuualueet eli erva-alueet.

Henkilösuojauksissa on hyvä muistaa myös kotihoidon asiakkaat ja henkilökunta, joissa suojaimien menekki on suuri. Suojaimet tulee vaihtaa jokaisen asiakaskontaktin jälkeen – varsinkin, kun suurin osa kotihoidon asiakkaista kuuluu riskiryhmään joko iän tai sairauden vuoksi.

Mikäli teillä on aukko suojavarusteissa, puutetta käsidesistä tai muista suojavarusteista, olkaa välittömästi yhteydessä alueenne sairaanhoitopiirin yliopistolliseen sairaalaan. Toimijoiden hygieniayhdyshenkilöiden tulee olla yhteydessä joko kunnan tai sairaanhoitopiirin hygieniahoitajiin ja kertoa tarpeensa hyvissä ajoin. Suosittelemme ottamaan yhteyttä ensi tilassa.

Katso STM:n tiedote tästä.

Omavalvonta tehokkaaseen käyttöön

Kaikissa toimintayksiköissä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että päivittäiset poikkeavat tapahtumat ja mahdolliset laatupoikkeamat kirjataan ylös huolellisesti omavalvonnan menetelmien ja periaatteiden mukaisesti. Mahdollisista laatupoikkeamista ja poikkeuksellisista tapahtumista on suositeltavaa luoda jatkuvasti päivittyvä ja ylläpidettävä tiedosto. On myös suositeltavaa tiedottaa valvovia viranomaisia merkittävistä poikkeamista pikimmiten. Omavalvonta on siis toiminnan ensisijainen valvonnan keino. Tämä pätee myös poikkeustilanteissa.

Hyödyllisiä tiedotteita työnantajille

Kuntien turvattava perustason sosiaali- ja terveyspalvelut ja tuettava heikommassa asemassa olevia poikkeusoloissa

OKM

Q&A Koronatilanteen vaikutukset varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa

Kuntaliitto

Perusohjeistusta sijaishuollossa olevien lasten osalta