Työsuhdevalikko

COVID-19-ROKOTUSOHJEISTUS HYVINVOINTIALA HALIN JÄSENILLE

Valtioneuvosto antoi 22.12.2020 asetuksen vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista. Asetus tuli voimaan 23.12.2020. Covid-19-rokotukset on jo aloitettu Suomessa.

Päivitetty 21.1.2021.

Rokottamisjärjestyksessä on ensi sijalla sote-henkilöstö

Asetuksen mukaan rokottamisjärjestyksessä ensimmäisinä ovat covid-19-tautiin sairastuneiden tai perustellusti sairastuneeksi epäiltyjen henkilöiden tutkimiseen, välittömään hoitoon tai huolenpitoon liittyvä tai muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö sekä sosiaalihuollon iäkkäille henkilöille tarkoitetun asumispalvelun ja laitoshoidon toimintayksikön henkilöstö.

Rokottamaton työntekijä

Covid-19-rokotus ei vielä ole osa kansallista rokotusohjelmaa. Siitä syystä lainsäädännössä ei vielä aseteta työnantajalle velvoitetta huolehtia tietyissä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevien työntekijöiden koronarokotussuojasta.

Asetuksen mukaan covid-19-rokotukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Covid-19-rokotukseen osallistuminen on siten vapaaehtoista myös sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, mutta toki hyvin suositeltavaa.

Jos työpaikalla on työntekijöitä, jotka eivät ota rokotetta, työnantajan tulee edelleen toimia suojavarusteiden käytön ja hygieniasäännösten osalta viranomaisten antamien ohjeistusten mukaisesti. Työnantajan kannattaa seurata THL:n ja muiden viranomaisten antamia ohjeita asiassa.

Rokotukseen käytetty aika voi olla työaikaa

Työntekijän ottaessa covid-19-rokotteen voidaan rokotukseen käytetty aika katsoa työajaksi. Tartuntatautilain 45 §:ssä säädetään vapaaehtoisista rokotuksista. Säännöksen 4 momentin mukaan:

”Työntekijällä on oikeus käydä 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa rokotuksessa työaikana, jollei se ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana. Se aika, joka työntekijän päivittäisestä säännöllisestä työajasta käytetään mainittuun tarkoitukseen, luetaan työssäoloajaksi.”

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen, Terveyspalvelualan työehtosopimukseen ja Sosiaalialan järjestöjä koskevaan työehtosopimukseen on myös otettu samansisältöinen työn edellyttämiä rokotuksia koskeva määräys.

Rokotus voidaan järjestää työpaikalla. Jos rokotus järjestetään muutoin, ei työnantaja ole velvollinen maksamaan matkakustannusten korvauksia, koska covid-19-rokotteen antamisessa ei ole kyse lakisääteisestä tai työnantajan määräämästä terveystarkastuksesta.

Työmarkkinajärjestöt suosittavat covid-19-rokotuksen ottamista

Kaikki työmarkkinajärjestöt suosittavat rokotuksen ottamista työntekijän ja asiakkaiden suojaamiseksi ja koko yhteiskunnan riittävän rokotuskattavuuden varmistamiseksi.