Työsuhdevalikko

Työnteon estyminen ja palkanmaksun keskeyttäminen

Työsopimuslain 2 luvun 12 §:n 2 momentti:

”Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä.”

Koronapandemiasta johtuva viranomaismääräys työpaikan sulkemisesta voi olla laissa tarkoitettu työnteon estymisen syy.

Työnteon on oltava estynyt.

  • Jos tarjolla on muuta sopivaa työtä esimerkiksi eri yksikössä, tai työnantajaa hyödyttävää koulutusta, työnteko ei ole estynyt.

Palkallinen 14 pv aika alkaa työnteon esteen alkamisesta.

  • Palkka maksetaan käytännössä kotiin.

Lainkohdassa ei erotella määräaikaisia ja toistaiseksi voimassa olevalla työsopimuksella työskenteleviä työntekijöitä.

  • Määräaikaisenkin työntekijän työnteko voi estyä, jolloin palkanmaksu voi keskeytyä lain soveltamisen edellytysten täyttyessä.
  • Yhteistoimintavelvoite on kuitenkin syytä täyttää. Ks. myös yhteistoimintalain 60 §.

Rikastumiskielto:

  • Työnantaja saa vähentää työntekijälle 14 pv ajalta maksettavasta palkasta määrän, joka työntekijältä on säästynyt työsuorituksen estymisen vuoksi sekä määrän, jonka hän on ansainnut muulla työllä tai jättänyt tahallaan ansaitsematta. Palkkaa vähentäessään työnantajan on noudatettava työsopimuslain 2 luvun 17 §:n säännöksiä kuittausoikeuden rajoituksista.