Hyvinvointialan liiton säännöt

1 § Nimi ja paikka

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n jäsen.

2 § Tarkoitus

Liitto on sosiaali- ja terveyspalvelualalla toimivien yritysten ja muiden yhteisöjen muodostama yhteenliittymä elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa.

Liiton tehtävänä on edistää jäsenten toimintaedellytyksiä, jäsenten yhteistoimintaa sekä valvoa jäsenten etuja elinkeino- ja työnantaja-asioissa.

Liitto toimii alan yleisen tunnettuisuuden ja arvostuksen lisäämiseksi.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

 1. toimii alan elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn varmistamiseksi;
 2. edistää yrittäjyyttä ja terveitä liiketoiminnan muotoja;
 3. edistää jäsenyhteisöjen yhteistoimintaa elinkeino- ja työnantajapoliittisissa kysymyksissä;
 4. osallistuu lakien ja muiden päätösten valmisteluun, seuraa alan taloudellista kehitystä, lainsäädäntöä ja julkista hallintoa ja tekee niitä koskevia aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja;
 5. neuvottelee, tekee työehto- ja muita sopimuksia ja toimii muillakin tavoin jäsentensä hyväksi niiden työnantaja-asemansa koskevissa asioissa sekä edistää työrauhaa jäsentensä toiminnassa;
 6. luo ja ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin, eri sidosryhmiin ja tiedotusvälineisiin toimialaa koskevissa asioissa;
 7. edustaa toimialaa elinkeinoelämän järjestöissä;
 8. seuraa toimialan kansainvälistä kehitystä ja osallistuu toimialan järjestöjen kansainväliseen toimintaan;
 9. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;
 10. edistää alan tutkimustoimintaa.

4 § Jäsenyys

Liiton jäseniä voivat olla sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoavat oikeuskelpoiset työnantajat sekä työnantajina toimivat oikeuskelpoiset sosiaali- ja terveysjärjestöt.

Liiton jäseniksi voi hakemuksesta päästä jokainen edellä mainittu työnantaja, joka kirjallisesti sitoutuu täyttämään jäljempänä tässä pykälässä mainitut velvollisuudet ja jonka liiton hallitus jäseneksi hyväksyy.

Jäsenen on noudatettava näitä sääntöjä sekä täytettävä niihin ja liiton tekemiin sopimuksiin ja sääntöjen mukaisesti tehtyihin päätöksiin perustuvat velvollisuutensa.

Jäsenen on sitouduttava noudattamaan myös keskusliiton sääntöjä sekä täyttämään niihin, keskusliiton tekemiin sopimuksiin ja sääntöjen mukaisiin päätöksiin perustuvat velvollisuutensa.

5 § Jäsenmaksu

Jäsenen on vuosittain suoritettava jäsenmaksu, josta varsinainen liittokokous päättää kalenterivuodeksi kerrallaan.

6 § Liitolle annettavat tiedot

Jäsen on velvollinen antamaan liitolle jäsenmaksujen määräämiseen ja maksamiseen liittyvät tiedot sekä liiton pyytämät tiedot maksetuista palkoista ja muista liiton toimialaan liittyvistä seikoista tilastollisia ja muita tarkoituksia varten. Jäsentä koskevat yksilöidyt tiedot pidetään salaisina, jollei jäsen ole antanut lupaa niiden julkistamiseen.

7 § Liiton elimet

Liiton jäsenet käyttävät päätösvaltaa liittokokouksessa.

Liiton asioita hoitavat hallitus, sen työvaliokunta sekä toimitusjohtaja ja hänen apunaan liiton toimisto.

Liitolla on vaalien valmistelemista varten vaalivaliokunta.

Hallituksen, sen työvaliokunnan ja vaalivaliokunnan toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus voi asettaa valiokuntia asioiden valmistelua varten.

8 § Liittokokous

Varsinainen liittokokous pidetään kerran vuodessa toukokuun ensimmäisen ja lokakuun viimeisen päivän välisenä aikana.

Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

9 § Kutsu liittokokoukseen

Kutsu liittokokoukseen toimitetaan kullekin jäsenelle kirjeellä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos käsiteltävä asia on kiireellinen, voidaan ylimääräinen liittokokous kuitenkin pitää kutsun lähettämispäivää seuraavan vuorokauden jälkeisenä päivänä ja kokouskutsu on silloin lähetettävä jokaiselle jäsenelle sähköpostin tai faksin välityksellä.

10 § Menettely liittokokouksessa

Liittokokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, minkä jälkeen puhetta johtaa se, jonka saapuvilla olevat jäsenet tai valtuutetut tarpeen vaatiessa pääluvun mukaan äänestäen siihen tehtävään valitsevat.

Kokouksessa on jäsenellä tai tämän valtuutetulla yksi ääni kutakin viimeksi vahvistetun jäsenmaksun täyttä 100 euroa kohti, kuitenkin vähintään yksi ääni. Kokouksessa ei kukaan kuitenkaan saa äänestää enemmällä kuin yhdellä kolmasosalla kokoukseen osaa ottavien yhteenlasketuista äänimääristä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei määräenemmistöä näiden sääntöjen mukaan vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muutoin tulee päätökseksi se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt.

Äänestys toimitetaan avoimesti. Vaali on kuitenkin toimitettava suljetuilla lipuilla, jos yksi kymmenesosa (1/10) läsnä olevista jäsenistä tai valtuutetuista sitä vaatii tai puheenjohtaja niin määrää.

11 § Varsinainen liittokokous

Varsinaisessa liittokokouksessa:

 1. esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisen toimintakauden aikana, edellisen kalenterivuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto:
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta; sekä
 3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille:
 4. päätetään liittymismaksusta ja jäsenmaksusta sekä vahvistetaan tulo- ja menoarvio;
 5. määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot;
 6. vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä;
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat;
 8. valitaan hallituksen muut jäsenet;
 9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varamies tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto;
 10. valitaan vaalivaliokunnan jäsenet.

12 § Vaalivaliokunta

Vaalien suorittamista varten vaalivaliokunta tekee valittavista henkilöistä liittokokoukselle ehdotuksen.

Vaalivaliokunnan jäseneksi voidaan valita jäsenen palveluksessa oleva tai ollut henkilö, joka on perehtynyt hyvin liiton toimintaan ja tarkoitukseen.

Vaalivaliokunnan tehtävänä on

 1. tehdä liittokokoukselle ehdotus liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, hallituksen, sen työvaliokunnan ja vaalivaliokunnan jäsenten sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitsemisesta.
 2. käsitellä liittokokouksen tai hallituksen sille antamat muut tehtävä

Vaalivaliokunnan ehdotus ei sido liittokokousta.

13 § Liiton hallitus

Liiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä muita jäseniä siten, että hallituksessa on vähintään kymmenen (10) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.

Hallitukseen voidaan valita ja siinä voi toimia vain henkilö, joka on liiton jäsenyrityksen tai jäsenyhteisön toimitusjohtaja tai sen johtoon kuuluva.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai yksi varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi (6) muuta jäsentä.

Hallitus voi vahvistaa itselleen työjärjestyksen.

14 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on;

 1. vahvistaa liiton toiminnan suuntaviivat;
 2. valvoa, että liitto toimii tasapuolisesti ja tehokkaasti jäsentensä yhteisten etujen hyväksi näitä sääntöjä noudattaen ja huolehtia liittokokousten päätösten toimeenpanosta;
 3. hyväksyä ja erottaa jäsenet;
 4. vastata liiton taloudesta ja omaisuudesta;
 5. valmistella liittokokouksessa käsiteltävät asiat;
 6. esittää liittokokoukselle kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta;
 7. laatia kutakin kalenterivuotta varten toimintasuunnitelma ja ehdotus talousarvioksi;
 8. päättää liiton valiokuntien perustamisesta, päättää niiden ohjesäännöt ja tehtävät sekä jäsenten määrät sekä nimittää niihin jäsenet;
 9. valita liiton edustajat elinkeinoelämän järjestöihin ja muihin yhteistyö- ja valmisteluelimiin.
 10. hoitaa muut asiat, jotka eivät kuulu liittokokoukselle.

Hallitus voi päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

15 § Työvaliokunta

Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

Hallituksen puheenjohtaja on työvaliokunnan puheenjohtaja ja hallituksen tehtävään valitsema varapuheenjohtaja sen varapuheenjohtaja.

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2) sen jäsentä on saapuvilla.

Työvaliokunnan tehtävänä on

 1. valmistella hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat;
 2. valvoa liiton taloudenhoitoa:
 3. toimitusjohtajan ehdotuksesta ottaa ja erottaa liiton johtaja sekä määrätä heidän työsuhteidensa ehdot;
 4. suorittaa muut hallituksen sille hoidettaviksi antamat asiat.

16 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on

 1. valmistella liittokokouksen ja hallituksen kokouksissa esille tulevat asiat sekä huolehtia päätösten toimeenpanosta;
 2. johtaa liiton toimistoa ja järjestää sen työt;
 3. huolehtia hallituksen apuna liiton varojen hoidosta ja kirjanpidosta;
 4. ottaa ja erottaa liiton henkilökunta lukuun ottamatta johtajia ja määrätä sen työsuhteen ehdot.

17 § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen, sekä hallituksen määräämät toimihenkilöt kukin erikseen.

18 § Tilinpäätös sekä hallinnon ja tilien tarkastus

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, hallituksen kertomus liiton toiminnasta ja hallituksen kokouspöytäkirjat on annettava hyvissä ajoin ennen varsinaista liittokokousta tilintarkastajalle, jonka tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista liittokokousta.

19 § Ilmoitus lakosta tai muusta työtaistelutoimenpiteestä

Jos jäsenyhteisössä uhkaa syntyä lakko, on jäsenen siitä ilmoitettava välittömästi liiton hallitukselle, jonka on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Mitä tässä on sanottu lakosta, koskee soveltuvin osin myös saartoja ja muita työtaistelu-toimenpiteitä.

20 § Jäsenen toimeenpanema työtaistelu

Liiton jäsenen, joka aikoo ryhtyä työtaisteluun, tulee ilmoittaa siitä sekä sen syistä, laajuudesta ja lopettamisen ehdoista etukäteen liiton hallitukselle.

Työtaisteluun voidaan ryhtyä vain, jos hallitus antaa siihen suostumuksensa. Tällainen asia hallituksen on käsiteltävä kiireellisenä sekä ilmoitettava siitä keskusliitolle.

Jos liitto aikoo ryhtyä työtaisteluun, on siihen saatava keskusliiton hallituksen lupa.

21 § Kielto ottaa työhön lakossa olevia tai työstä pois suljettuja

Liiton jäsen ei saa työtaistelutoimenpiteen kestäessä käyttää työssään toisen työnantajan yrityksen työtaisteluun ryhtyneitä tai työstä suljettuja työntekijöitä.

22 § Eroaminen liitosta

Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä liiton kokoukseen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenyyden katsotaan päättyvän sen kesä- tai joulukuun viimeisenä päivänä, joka ensiksi seuraa kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Milloin erityiset syyt niin vaativat, voi hallitus päättää lyhyemmästäkin ajasta.

Jos jäsen lopettaa yrityksen, luovuttaa sen toiselle tai asetetaan konkurssiin, on hänen erottava liitosta heti.

23 § Jäsenen erottaminen liitosta

Jäsen, joka on olennaisessa kohdin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on liittoon liittymällä sitoutunut taikka menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei enää täytä liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voidaan erottaa liitosta.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamisesta päättää liiton hallitus, mutta erotetulla on oikeus saattaa päätös liiton kokouksen käsiteltäväksi. Tätä koskeva vaatimus on annettava kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle tai toimitusjohtajalle kahden viikon kuluessa siitä, kun erotettu sai hallituksen päätöksestä tiedon.

Jos tämä laiminlyödään tai liiton kokous jättää asian hallituksen päätöksen varaan, katsotaan erottamisen tulleen voimaan edellisessä tapauksessa määräajan päätyttyä ja jälkimmäisessä liittokokouksen ratkaistua asian.

24 § Jäsenmaksu jäsenyyden päättyessä

Jäsen joka 21 §:n mukaisesti eroaa, on velvollinen suorittamaan maksunsa siihen saakka, kun eroaminen katsotaan tapahtuneeksi.

Jäsen, joka 21 §:n 3. kappaleen nojalla eroaa taikka joka 23 §:n mukaisesti erotetaan, on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteen lakkaamista erääntyneet maksunsa liitolle.

Jäsenellä, joka on eronnut tai erotettu ei ole oikeutta liiton varoihin.

25 § Sääntöjen muutos ja liiton purkaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos ehdotuksen puolesta on annettu vähintään kolme neljäsosaa an-netuista äänistä.

Jos liitto puretaan tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä viimeisen liittokokouksen päättämällä tavalla johonkin liiton toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

26 § Siirtymämääräykset

Näistä säännöistä poiketen ovat voimassa siirtymäkaudella, joka alkaa liiton perustamisesta ja päättyy 31.12.2017, seuraavat 13 §:n (hallitus) ja 15 §:n (työvaliokunta) korvaavat sääntömääräykset seuraavasti:

 1. 13 § Liiton hallitus

Liiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä kaksitoista (12) muuta jäsentä.

Hallitukseen voidaan valita ja siinä voi toimia vain henkilö, joka on liiton jäsenyrityksen tai jäsenyhteisön toimitusjohtaja tai sen johtoon kuuluva.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai yksi varapuheenjohtaja sekä vähintään seitsemän (7) muuta jäsentä.

Hallitus voi vahvistaa itselleen työjärjestyksen.

 1. 15 § Työvaliokunta

Työvaliokuntaan kuuluu hallituksen puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa ja kolme (3) muuta hallituksen jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja on työvaliokunnan puheenjohtaja ja hallituksen tehtävään valitsema varapuheenjohtaja sen varapuheenjohtaja.

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja ja kolme (3) sen jäsentä on saapuvilla.

Työvaliokunnan tehtävänä on

 1. valmistella hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat;
 2. valvoa liiton taloudenhoitoa:
 3. toimitusjohtajan ehdotuksesta ottaa ja erottaa liiton johtaja sekä määrätä heidän työsuhteidensa ehdot;
 4. suorittaa muut hallituksen sille hoidettaviksi antamat asiat.