Espoo (2020 ja 2021)

Espoon alueella julkisen tuotannon kustannukset olivat yli 35 prosenttia korkeammat kuin yksityisen tuotannon kustannukset kunnalle.

HALI on saanut valmiiksi laskelmat Espoon kaupungin osalta vuodelta 2021. Kunnan oman tuotannon ja ostopalveluna tuotetun tehostetun palveluasumisen hinnat ovat keskenään aivan eri tasolla. Espoon alueella julkisen tuotannon kustannukset olivat noin 35,6 prosenttia korkeammat kuin yksityisen ostopalvelun kustannukset kunnalle. Vertailussa oli mukana viisi kaupungin yksikköä.

Vuoden 2020 laskelmat löydät vuoden 2021 laskelmien alapuolelta.


Laskelmat on tehty vuoden 2021 toteutuneiden toimintamenojen perusteella. Mahdollisissa tulevaisuuteen suuntaavissa arvioissa tulee ottaa sekä julkisen että yksityisten toimijoiden osalta huomioon toimintaympäristössä tapahtuneet suuret muutokset kuten lakisääteisen henkilöstömitoituksen nousu, inflaatio, mahdolliset tulevat palkankorotukset sekä pahenevan työvoimapulan aiheuttamat ylimääräiset kustannukset.

Espoo (2021)

Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.

Yhteenlaskettuna julkisen ja yksityisen tuotannon erotus olisi vuonna 2021 jopa 4,1 miljoonaa euroa.

Kunta maksoi yksityiselle palveluntarjoajalle yhdestä tehostetun palveluasumisen hoivavuorokaudesta keskimäärin 133,19 euroa. Viiden prosentin alv-palautuksen jälkeen kustannus yksityisestä hoivatuotannosta kunnalle oli 126,53 euroa.

Sama palvelu maksoi Espoon kunnan tehostetussa palveluasumisessa keskimäärin 171,59 euroa per hoivavuorokausi. Yhteen laskettuna hintaero näissä 5 yksikössä olisi Espoossa vuonna 2021 jopa 4,1 miljoonaa euroa.

Huomion arvoista tilinpäätöksissä oli vyörytysten puute, jotka tyypillisesti muodostavat osan hoivavuorokauden hinnasta. Vyörytyksillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät synny hoivakodissa, mutta aiheutuvat sen toiminnasta. Vyörytykset sisältävät tyypillisesti yleiskustannuksia, joita ovat muun muassa palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon, vanhuspalveluiden välijohdon ja ICT:n kustannukset. Vertailukohtana Espoolle toimivien kuntayhtymien vyörytykset samalta ajalta olivat 5,8 %–11,0 %. Ilman vyörytyksiä julkisen tuotannon hoivavuorokauden hinta olisi ollut 163,01€. Esimerkiksi 5 % vyörytyksillä vertailukelpoiseksi vuorokausihinnaksi Espoossa muodostui 171,59 € sisältäen hoivan ja aterian.

Keskimääräinen toteutunut henkilöstömitoitus oli Espoon alueella 0,63*.


*Mitoitus on katsottu THL:n tietokuutiosta ”Toteutunut henkilöstömitoitus 11/2021”

Laskentaperiaatteet:

– Laskelmat on tehty kuntien ja kuntayhtymien toimittamien yksikkökohtaisten tilinpäätösten ja omavalvontasuunnitelmien pohjalta. Omavalvontasuunnitelmista mahdollisesti puuttuvat tiedot on kerätty puhelimitse suoraan yksiköistä.

– Laskennassa on käytetty 97 % keskimääräistä laskennallista täyttöastetta asukaskierrosta ja sairaalajaksoista johtuen.

Espoo (2020)

Ohjeet

Kuinka käytät interaktiivista tilastoa?

Interaktiivisen tilaston käyttämiseen et tarvitse mitään erityistaitoja. Jokaisesta alueesta on koottu yksi koontinäyttö. Koontinäyttöjen välillä pääset liikkumaan valitsemalla yllä olevasta pudotusvalikosta kunnan tai kuntayhtymän, jota haluat tarkastella. Varsinainen interaktiivinen tilasto tai koontinäyttö näkyy tämän ohjeen alapuolella.

Koontinäyttö koostuu kolmesta graafista ja neljästä luvusta. Aloitusnäyttö kuvaa tarkasteltavan alueen tilannetta keskimäärin. Valitsemalla yksittäisen hoivakodin on mahdollista tarkastella yksityiskohtaisemmin yhden yksikön tietoja.

Koontinäytön sisällä voit valita tarkasteltavan hoivakodin painamalla joko koontinäytön yläreunassa olevaa hoivakodin nimeä tai suuremman kuntayhtymän tapauksessa vasemmassa reunassa olevaa tiputusvalikkoa ”Valitse hoivakoti”. Koontinäytössä olevat kuvaajat ja luvut muuttuvat sen mukaan minkä hoivakodin valitset. Valinnan voi nollata painamalla samaa painiketta uudelleen.

Karttaa voi zoomata sisään ja ulos käyttämällä hiiren vierityspyörää. Viemällä hiiren kartalla näkyvän objektin päälle voi tarkastella hoivakodin yksityiskohtaisia tietoja kuten nimeä, asiakaspaikkamäärää, osoitetta ja hoivakodin tuottaman hoivavuorokauden hintaa. Klikkaamalla kartalla näkyvää ympyrää pääset tarkastelemaan hoivakodin tietoja tarkemmin. Valinnan voit vapauttaa painamalla samaa ympyrää uudelleen.

Yhteenlaskettuna julkisen ja yksityisen tuotannon erotus oli vuonna 2020 jopa 5,0 miljoonaa euroa.

Kunta maksoi yksityiselle palveluntarjoajalle yhdestä tehostetun palveluasumisen hoivavuorokaudesta keskimäärin 132,03 euroa. Viiden prosentin alv-palautuksen jälkeen kustannus yksityisestä hoivatuotannosta kunnalle oli 125,43 euroa.

Sama palvelu maksoi Espoon kunnan tehostetussa palveluasumisessa keskimäärin 180,21 euroa per hoivavuorokausi. Yhteen laskettuna hintaero näissä 5 yksikössä oli Espoossa vuonna 2020 jopa 5,0 miljoonaa euroa. Tällä summalla olisi voitu tuottaa esimerkiksi 109 vanhukselle hoivapaikka koko vuodeksi vuoden 2020 hinnoilla. Lisäys olisi yli 40 % tutkituissa yksiköissä.

Huomion arvoista tilinpäätöksissä oli vyörytysten puute, jotka tyypillisesti muodostavat osan hoivavuorokauden hinnasta. Vyörytyksillä tarkoitetaan kustannuksia, jotka eivät synny hoivakodissa, mutta aiheutuvat sen toiminnasta. Vyörytykset sisältävät tyypillisesti yleiskustannuksia, joita ovat muun muassa palkkahallinnon, henkilöstöhallinnon, kirjanpidon, vanhuspalveluiden välijohdon ja ICT:n kustannukset. Vertailukohtana Espoolle toimivien kuntayhtymien vyörytykset samalta ajalta olivat 5,8 %–11,0 %. Esimerkiksi 5 % vyörytyksillä vertailukelpoiseksi vuorokausihinnaksi Espoossa muodostui 180,21 € sisältäen hoivan ja aterian. Kuusikkokuntien raportissa vuonna 2019 vastaava luku oli Espoon osalta 181 €[1] per hoivavuorokausi.


*Laskennassa on käytetty kunnan omien yksiköiden osalta 97 % keskimääräistä täyttöastetta asukaskierrosta sekä sairaalajaksoista johtuen.

**Taavin muistipalvelukeskuksen toimintamuutoksien takia Taavissa on asukaspaikkalukuna käytetty 26,75 paikkaa. tietojemme mukaan alun perin 32 paikkainen tehostettu palveluasuminen on muuttunut vuoden 2020 kuluessa 23 paikkaiseksi kesäkuuhun mennessä.

[1] https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/20_08_07_Kuusikko_Vanhusten_palvelut_2019.pdf (Liite 30)