Sähköiset tiedonhallintapalvelut

Tiedonhallinta on tiedon keräämistä, organisointia ja tallentamista siten, että tieto saadaan tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti käyttöön.

Kansallisia sähköisten tiedonhallintapalvelujen kehittämisen tavoitteita ovat asiakas- ja potilastietojen sekä lääkemääräysten tehokas hallinta sekä tietojen ajantasainen saatavuus, yhteiskäyttö sekä sähköinen arkistointi. Hyvin hallinnoidulla tiedolla voidaan edistää mm. tuottavuutta, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.

Valtakunnallisiin, yhteen toimiviin ja standardoituihin tietojärjestelmäpalveluihin siirtyminen on keskeisessä roolissa pyrittäessä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmälle asetettuihin tavoitteita. Kehitys ei ole kuitenkaan sote- ja maakuntauudistuksesta riippuvainen, vaan se etenee riippumatta näiden reformien lopputuloksesta. Sen sijaan sote-reformin onnistuneen toimeenpanon edellytyksenä on uusia rakenteita ja toimintatapoja tukeva tiedonhallinta.

Yksityisille palveluntuottajille integroituminen Kanta- ja Kansa palveluihin on välttämätöntä

Palvelujen tuottaminen järjestelmässä ei ole jatkossa mahdollista ilman näiden palvelujen käyttöönottoa. Palveluntuottajien tulee pystyä käsittelemään asiakas ja potilastietoja vaatimusten mukaisesti sekä tuottamaan sovittujen mittareiden mukaista tietoa toiminnan laadusta, läpinäkyvyydestä, vaikuttavuudesta ja kustannuksista. Tiedosta tulee merkittävä ohjauksen työkalu. Se auttaa kansalaisia valitsemaan, ja sote-palvelujen järjestäjiä ohjaamaan ja valitsemaan palveluntuottajia.

Uudistukset etenevät vaiheittain

Sähköinen resepti. Sähköinen resepti on pakollinen ja korvaa paperiset reseptit kokonaan 1.1.2017 alkaen. Vain häiriö- tai poikkeustilanteissa resepti voidaan kirjoittaa paperisena. Katso lisätietoa sähköisestä lääkemääräyksestä.

Potilastiedon arkisto. Lainsäädännön yksityisille terveydenhuollon palveluntuottajille määrittelemä arkistoon liittymisen takaraja (alkusyksy 2015) on umpeutunut. Palveluntuottajien tulee aktiivisesti viedä eteenpäin liittymisvalmisteluja ja toteuttaa arkistopalveluun integroituminen heti kun se on mahdollista. On selvää, että ns. uudessa sote-järjestelmässä ei pysty toimimaan ilman arkistopalvelua.

Sosiaalihuollon palvelut. Kanta-palvelujen laajennus sosiaalihuoltoon tehdään neljässä vaiheessa. Liittyminen on mahdollista vuodesta 2018 alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa mahdollistetaan tiedon tallennus PDF- tai XHTML-muodossa rekisterinpitäjän omaan käyttöön. Sosiaalipalvelujen osalta aikataulut tarkentuvat valmistelutyön edetessä.

Keskeinen lainsäädäntö

Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen rakentaminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä.