Valikko

Hyvinvointiala HALI ry:n säännöt

1 § Nimi ja paikka

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointiala HALI ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n jäsen.

2 § Tarkoitus

Liitto on sosiaali- ja terveysalalla sekä varhaiskasvatuksessa työskentelevien yritysten, muiden yhteisöjen ja säätiöiden muodostama yhteenliittymä elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa.

Liiton tehtävänä on edistää jäsenten toimintaedellytyksiä, jäsenten yhteistoimintaa sekä valvoa jäsenten etuja elinkeino- ja työmarkkina-asioissa.
Liitto toimii alan yleisen tunnettuisuuden ja arvostuksen lisäämiseksi.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto;

• toimii alan elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn varmistamiseksi;
• edistää yrittäjyyttä ja terveitä liiketoiminnan muotoja;
• edistää jäsenten yhteistoimintaa elinkeino- ja työnantajapoliittisissa kysymyksissä;
• osallistuu lakien ja muiden päätösten valmisteluun, seuraa alan taloudellista kehitystä, lainsäädäntöä ja julkista hallintoa ja tekee niitä koskevia aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja;
• neuvottelee, tekee työehto- ja muita sopimuksia ja toimii muillakin tavoin jäsentensä hyväksi niiden työnantaja-asemansa koskevissa asioissa sekä edistää työrauhaa;
• luo ja ylläpitää yhteyksiä viranomaisiin, eri sidosryhmiin ja tiedotusvälineisiin toimialaa koskevissa asioissa;
• edustaa toimialaa elinkeinoelämän järjestöissä;
• seuraa toimialan kansainvälistä kehitystä ja osallistuu toimialan järjestöjen kansainväliseen toimintaan;
• harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;
• edistää alan tutkimustoimintaa.

4 § Jäsenyys

Liiton jäseniä voivat olla sosiaali- ja terveyspalveluja tai varhaiskasvatuspalveluita tarjoavat oikeuskelpoiset työnantajat sekä työnantajina toimivat oikeuskelpoiset sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä muut sosiaali- ja terveysalalla toimivat oikeuskelpoiset työnantajat.

Liiton jäseniksi voi hakemuksesta päästä jokainen edellä mainittu työnantaja, joka kirjallisesti sitoutuu täyttämään jäljempänä tässä pykälässä mainitut velvollisuudet ja jonka liiton hallitus jäseneksi hyväksyy.

Jäsenen on noudatettava näitä sääntöjä sekä täytettävä niihin ja liiton tekemiin sopimuksiin ja sääntöjen mukaisesti tehtyihin päätöksiin perustuvat velvollisuutensa.

Jäsenen on sitouduttava noudattamaan myös keskusliiton sääntöjä sekä täyttämään niihin, keskusliiton tekemiin sopimuksiin ja sääntöjen mukaisiin päätöksiin perustuvat velvollisuutensa.

5 § Jäsenmaksu

Jäsenmaksu määräytyy prosentuaalisena osuutena joko jäsenen edeltävän kalenterivuoden aikana maksamien palkkojen yhteissumman perusteella tai jäsenen edeltävän kalenterivuoden liikevaihdon perusteella tai yhdistelmänä edellä mainituista perusteista.

Jäsenmaksun määräytymisessä samaan konserniin kuuluvia kotimaisia sosiaali- ja terveysalan emo- ja tytäryhtiöitä pidetään laskennallisesti yhtenä jäsenenä. Konsernin yhteinen jäsenmaksu lasketaan konserniin kuuluvien sosiaali- ja terveysalan yhtiöiden palkkojen yhteenlasketun palkkasumman tai edeltävän kalenterivuoden yhteenlasketun liikevaihdon taikka yhdistelmänä edellä mainituista perusteista. Tämän jälkeen konsernin laskennallinen jäsenmaksu jaetaan palkkasummien tai liikevaihtojen taikka näiden yhdistelmän suhteessa kunkin jäsenenä olevan konserniin kuuluvan yhtiön jäsenmaksuksi.

6 § Liitolle annettavat tiedot

Jäsen on velvollinen antamaan liitolle jäsenmaksujen määräämiseen ja maksamiseen liittyvät tiedot sekä liiton pyytämät tiedot maksetuista palkoista ja muista liiton toimialaan liittyvistä seikoista tilastollisia ja muita tarkoituksia varten. Jäsentä koskevat yksilöidyt tiedot pidetään salaisina, jollei jäsen ole antanut lupaa niiden julkistamiseen. Konserniin kuuluvat jäsenet antavat nämä tiedot sekä konsernikohtaisesti että yhtiökohtaisesti.

7 § Liiton päätöksenteko ja hallinto

Liiton jäsenet käyttävät päätösvaltaa liittokokouksessa.
Hallitus ja sen työvaliokunta huolehtivat liiton hallinnosta. Toimitusjohtaja ja hänen apunaan liiton toimisto huolehtivat liiton päivittäisestä hallinnosta.
Liitolla on vaalien valmistelemista varten vaalivaliokunta. Hallituksen, sen työvaliokunnan ja vaalivaliokunnan toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus voi asettaa valiokuntia asioiden valmistelua varten.

8 § Liittokokous

Varsinainen liittokokous pidetään kerran vuodessa toukokuun ensimmäisen ja lokakuun viimeisen päivän välisenä aikana.

Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

9 § Kutsu liittokokoukseen

Kutsu liittokokoukseen toimitetaan kullekin jäsenelle kirjeellä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos käsiteltävä asia on kiireellinen, voidaan ylimääräinen liittokokous kuitenkin pitää kutsun lähettämispäivää seuraavan vuorokauden jälkeisenä päivänä ja kokouskutsu on silloin lähetettävä jokaiselle jäsenelle sähköpostitse.

10 § Menettely liittokokouksessa

Liittokokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, minkä jälkeen puhetta johtaa se, jonka saapuvilla olevat jäsenet tai valtuutetut tarpeen vaatiessa pääluvun mukaan äänestäen siihen tehtävään valitsevat.

Kokouksessa on jäsenellä tai tämän valtuutetulla yksi ääni kutakin viimeksi vahvistetun jäsenmaksun täyttä 100 euroa kohti, kuitenkin vähintään yksi ääni. Kokouksessa ei kukaan kuitenkaan saa äänestää enemmällä kuin yhdellä kolmasosalla kokoukseen osaa ottavien yhteenlasketuista äänimääristä.

Päätökset tehdään äänten enemmistöllä, ellei määräenemmistöä näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan vaadita. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, muutoin äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Äänestys ja vaali toimitetaan suljetuilla lipuilla, jos yksi kymmenesosa (1/10) läsnä olevista jäsenistä sitä vaatii tai kokouksen puheenjohtaja niin määrää.

11 § Varsinainen liittokokous

Varsinaisessa liittokokouksessa;

• esitetään hallituksen vuosikertomus liiton toiminnasta edellisen toimintakauden aikana, edellisen kalenterivuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto:
• päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta; sekä
• päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille:
• päätetään liittymismaksusta ja jäsenmaksusta sekä vahvistetaan tulo- ja menoarvio;
• määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot;
• vahvistetaan hallituksen jäsenten lukumäärä;
• valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat;
• valitaan hallituksen muut jäsenet;
• valitaan tilintarkastusyhteisö tai yksi tilintarkastaja ja hänelle yksi varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto;
• valitaan vaalivaliokunnan jäsenet.

12 § Vaalivaliokunta

Vaalien suorittamista varten vaalivaliokunta tekee valittavista henkilöistä liittokokoukselle ehdotuksen.

Vaalivaliokunnan jäseneksi voidaan valita jäsenen palveluksessa oleva tai ollut henkilö, joka on perehtynyt hyvin liiton toimintaan ja tarkoitukseen.
Vaalivaliokunnan tehtävänä on;

• tehdä liittokokoukselle ehdotus liiton puheenjohtajan, varapuheenjohtajien, hallituksen ja vaalivaliokunnan jäsenten sekä tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön valitsemisesta.
• käsitellä liittokokouksen tai hallituksen sille antamat muut tehtävät
Vaalivaliokunnan ehdotus ei sido liittokokousta.

13 § Liiton hallitus

Liiton hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä muita jäseniä siten, että hallituksessa on vähintään kymmenen (10) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.

Hallitukseen voidaan valita ja siinä voi toimia vain henkilö, joka on liiton jäsenyrityksen tai jäsenyhteisön toimitusjohtaja tai sen johtoon kuuluva.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä muita hallituksen jäseniä siten, että yhteensä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallitus voi vahvistaa itselleen työjärjestyksen.

14 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on;

• vahvistaa liiton toiminnan suuntaviivat;
• valvoa, että liitto toimii tasapuolisesti ja tehokkaasti jäsentensä yhteisten etujen hyväksi näitä sääntöjä noudattaen ja huolehtia liittokokousten päätösten toimeenpanosta;
• hyväksyy liiton hallinnossa noudatettavat ohjesäännöt;
• hyväksyä ja erottaa jäsenet;
• vastata liiton taloudesta ja omaisuudesta;
• valmistella liittokokouksessa käsiteltävät asiat;
• esittää liittokokoukselle kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta;
• laatia kutakin kalenterivuotta varten toimintasuunnitelma ja ehdotus talousarvioksi;
• päättää liiton valiokuntien perustamisesta, päättää niiden tehtävät, jäsenten määrät sekä nimittää niihin jäsenet;
• valita liiton edustajat elinkeinoelämän järjestöihin ja muihin yhteistyö- ja valmisteluelimiin.
• hoitaa muut asiat, jotka eivät kuulu liittokokoukselle.
Hallitus voi päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä.

15 § Työvaliokunta

Työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.
Hallituksen puheenjohtaja on työvaliokunnan puheenjohtaja ja hallituksen tehtävään valitsema varapuheenjohtaja sen varapuheenjohtaja.

Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi (2) sen jäsentä on saapuvilla.

Työvaliokunnan tehtävänä on;

• valmistella hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat;
• valvoa liiton taloudenhoitoa:
• toimitusjohtajan ehdotuksesta ottaa ja erottaa liiton johtaja sekä määrätä heidän työsuhteidensa ehdot;
• suorittaa muut hallituksen sille hoidettaviksi antamat asiat.

16 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa liiton päivittäistä hallintoa ja muun muassa:

1) johtaa liiton toimistoa;
2) valmistella liittokokouksissa sekä hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja vastata päätösten toimeenpanosta ja niistä tiedottamisesta;
3) palkata ja erottaa liiton toimihenkilöt sekä päättää heidän työsuhteidensa ehdoista, lukuun ottamatta niitä henkilöitä, joista työvaliokunta päättää;
4) vastata liiton taloudesta ja omaisuuden hoidosta; ja
5) hoitaa hallituksen määräämät tehtävät.

17 § Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen, sekä hallituksen määräämät toimihenkilöt kukin erikseen.

18 § Tilinpäätös sekä hallinnon ja tilien tarkastus

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, hallituksen kertomus liiton toiminnasta ja hallituksen kokouspöytäkirjat on annettava hyvissä ajoin ennen varsinaista liittokokousta tilintarkastajalle, jonka tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista liittokokousta.

19 § Ilmoitus lakosta tai muusta työtaistelutoimenpiteestä

Jäsenen on välittömästi ilmoitettava liitolle toimipaikassaan puhjenneesta työriidasta tai sellaisen uhasta ja annettava liitolle työriidan selvittämiseksi tarvittavat tiedot.

20 § Jäsenen toimeenpanema työtaistelu

Liiton hallitus voi antaa jäsenelle luvan työsulun toimeenpanoon tai muuhun työtaistelutoimenpiteeseen.
Hallitus voi päättää useammalla työehtosopimusalalla toimivia liiton jäseniä velvoittavan työsulun tai muun työtaistelutoimenpiteen toimeenpanosta.

21 § Kielto ottaa työhön lakossa olevia tai työstä pois suljettuja

Jäsen ei lakon tai työsulun aikana saa teettää työtä toisen järjestäytyneen työnantajan lakossa olevilla tai työstä suljetuilla työntekijöillä tai avustaa heitä.

22 § Eroaminen liitosta

Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä liittokokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenyyden katsotaan päättyvän sen kesä- tai joulukuun viimeisenä päivänä, joka ensiksi seuraa kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Milloin erityiset syyt niin vaativat tai jos jäsenen yritys lopetetaan tai asetetaan konkurssiin, jäsenyys voi hakemuksesta päättyä ilmoitusaikoja noudattamatta.

23 § Jäsenen erottaminen liitosta

Jäsen, joka on olennaisessa kohdin jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on liittoon liittymällä sitoutunut taikka menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei enää täytä liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja, voidaan erottaa liitosta.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi, milloin syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Erottamisesta päättää liiton hallitus, mutta erotetulla on oikeus saattaa päätös liiton kokouksen käsiteltäväksi. Tätä koskeva vaatimus on annettava kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle tai toimitusjohtajalle kahden viikon kuluessa siitä, kun erotettu sai hallituksen päätöksestä tiedon.

Jos tämä laiminlyödään tai liiton kokous jättää asian hallituksen päätöksen varaan, katsotaan erottamisen tulleen voimaan edellisessä tapauksessa määräajan päätyttyä ja jälkimmäisessä liittokokouksen ratkaistua asian.

24 § Jäsenmaksu jäsenyyden päättyessä

Jäsen joka 21 §:n mukaisesti eroaa, on velvollinen suorittamaan maksunsa siihen saakka, kun eroaminen katsotaan tapahtuneeksi.

Jäsen, joka 21 §:n 3. kappaleen nojalla eroaa taikka joka 23 §:n mukaisesti erotetaan, on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteen lakkaamista erääntyneet maksunsa liitolle.

Jäsenellä, joka on eronnut tai erotettu ei ole oikeutta liiton varoihin.

25 § Sääntöjen muutos ja liiton purkaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos ehdotuksen puolesta on annettu vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

Jos liitto puretaan tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä viimeisen liittokokouksen päättämällä tavalla johonkin liiton toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.