Toimialat hyvinvointialalla

Hyvinvointiala HALIn jäsenet tuottavat laadukkaita hyvinvointipalveluja. Jäsenemme tuntevat ihmisen koko elinkaaren vauvasta vaariin.

Ensihoito

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön.

Sairaankuljetuksessa yksityisillä palveluntuottajilla on perinteisesti ollut vahva rooli. Tilanne on kuitenkin muuttunut nopeasti, kun ensihoidon järjestämisvastuu siirrettiin kunnilta sairaanhoitopiireille vuoden 2013 alussa. Sairaankuljetustoimialalla toimi aiemmin yli 200 yritystä, nyt yrityksiä on noin 40.

Järjestötoiminta

Sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimii tuhansia järjestöjä esimerkiksi kansanterveydessä, lastensuojelussa, vanhuspalveluissa, vammaispalveluissa sekä päihde- ja mielenterveystyössä.

Kuntoutus

Kelalla on ollut lakiin pohjautuva velvollisuus järjestää ja korvata vajaakuntoisten ja vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta ja kuntoutusterapiaa, ellei henkilöllä ole oikeutta kuntoutuspalveluihin tapaturmavakuutus-, liikennevakuutus-, sotilasvamma- tai sotilastapaturmavakuutuksen perusteella.

Lastensuojelu ja nuorten palvelut

Lastensuojelupalveluita ovat mm. lastensuojelulaitosten palvelut, ammatillinen perhekotitoiminta ja lastensuojelun avopalvelut. Yksityinen sektori tuottaa lastensuojelupalveluista yli 60 %.

Lääkäripalvelut

Nykytilanteessa sairausvakuutuksesta korvattavia yksityislääkärikäyntejä tehdään vuosittain noin 3,8 miljoonaa kappaletta.

Yksityisellä sektorilla tuotetaan myös Kela-korvausten piirissä olevia tutkimuksia ja hoitoja. Tyypillisimmin tutkitaan erilaisia laboratorionäytteitä, mutta myös magneetti- ja röntgenkuvantamisella on merkittävä rooli.

Suun terveydenhuolto

Yksityinen sektori tuottaa arviolta 50-60 % hammaslääkäripalveluista asiakkaan omina, osin Kela-korvattuina käynteinä sekä esimerkiksi palvelusetelien avulla.

Työterveyshuollon palvelut

Yksityiset lääkäriasemat tuottavat noin 80 % työterveyshuollon palveluista. Lisäksi palvelua tuottavat kunnat ja työnantajat itse. Työterveyshuollon menot ovat terveydenhuollon kokonaismenoista 4 %.

Vanhuspalvelut

Vanhuspalveluita ovat mm. kotihoito, palveluasuminen, vanhusten laitoshoito ja näihin liittyvät tukipalvelut. Lisäksi vanhukset käyttävät paljon erilaisia terveyspalveluita.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut muodostuvat lasten päiväkotihoidosta ja esiopetuksesta. Varhaiskasvatuspalveluista tuotetaan vain hiukan yli 10 % yksityisenä toimintana.