Julkiset hankinnat hyvinvointialalla

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien palvelukysyntä on riippuvaista tällä hetkellä kuntien ja vuodesta 2019 lähtien maakuntien ostoista. Tilastojen mukaan sosiaalipalveluiden toimintayksiköistä lähes 3/4 myy vähintään puolet tuottamistaan palveluista kunnille tai kuntayhteisöille. Myös terveyspalveluissa julkisen sektorin ostot ovat tärkeitä palveluntuottajien toiminnalle.

Uusi hankintalaki voimaan 2017 alusta

EU -direktiivin (2014) mukainen uusi kansallinen hankintalaki astui voimaan 1.1.2017. Eduskunta hyväksyi uuden hankintalain täysistunnossaan 13.12.2016 (HE 108/2016 vp). Uudessa laissa on kiinnitetty erityistä huomiota säädösten joustavoittamiseen ja pk-sektorin aseman vahvistamiseen. Sosiaali- ja terveyspalveluille on laissa oma lukunsa. Osa uusista määräyksistä tuli sovellettavaksi jo 18.4.2016 alkaen (direktiivin ehdottomat määräykset).

Uuden hankintalain keskeisiä tavoitteita on tehostaa julkisten varojen käyttöä, yksinkertaistaa hankintamenettelyjä, selkeyttää lain käsitteitä sekä tarjota tarjoajille tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu julkisissa hankinnoissa.

Sosiaali-  ja terveyspalvelujen uusi kansallinen kynnysarvo on 400 000 euroa. Yli 400 000 euron sote-hankinnoista tulisi aina julkaista EU-hankintailmoitus. Jos sote-hankinnoissa käytetään valintaperusteena halvinta hintaa, valinta tulisi perustella hankinta-asiakirjoissa.

Sosiaali- ja terveysalan hankintojen osalta tulee erityisesti huomioida alaa koskeva erityislainsäädäntö. Lisäksi hankintayksiköiden tulisi huomioida asiakkaiden erityistarpeet sekä asiakkaiden kuuleminen. Sopimusehtojen tulisi olla sellaisia, ettei ehdoista muodostuisi kohtuuttomia tai epätarkoituksenmukaisia seurauksia asiakkaille.

Julkisen sektorin ostot

Vuonna 2014 kunnat ja kuntayhtymät ostivat sosiaali- ja terveyspalveluita yhteensä 2,6 miljardilla eurolla. Ostot ovat kasvaneet keskimäärin 8,6 prosenttia vuosittain vuosina 1997 – 2014.

Kuntien ja kuntayhtymien asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä palveluntuottajilta (ml. kolmas sektori):

Ostot 2014, miljoonaa euroa Kasvu, %

2013-2014

Kasvu, %

1997-2014

Lastensuojelun laitos- ja perhehoito 507 0,4 11,9
Vammaisten laitospalvelut sekä vammaisten työllistämistoiminta 62 5,0 4,3
Vanhusten laitospalvelut 59 – 6,0 0,6
Kotipalvelu 44 0,0 5,6
Muut vamaisten ja vanhusten palvelut (ml. palveluasuminen) 1 124 6,2 14,1
Päihdehuolto 87 5,3 7,8
Perusterveydenhuolto 223 – 4,6 11,4
Erikoissairaanhoito 260 – 8,5 10,2
Muu sosiaali- ja terveystoimi 226 8,6 20,0
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 2 592 2,1 11,4

Hankintailmoitukset löytyvät HILMASTA

Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoituskanava HILMA:ssa julkaistiin vuonna 2015 yhteensä 640 sosiaali- ja terveyspalveluiden hankintaa koskevaa ilmoitusta. Hankintojen koot vaihtelevat mutta euromääräisesti suurimpia olivat kuntien kokonaisulkoistuksia koskevat palveluostot. Sosiaalipalveluita koskevien hankintojen osuus oli kokonaisarvosta oli 34 prosenttia ja terveyspalveluita koskevien hankintojen osuus oli 29 prosenttia. Sosiaalipalveluissa suurin ryhmä oli ikääntyneiden palveluasuminen ja terveyspalveluissa kuntoutus.