Valikko

Kesän 2021 palkankorotukset HALIn TES-aloilla

1. Yksityisen sosiaalipalvelualan TES

1.7.2021 yleiskorotus

Työntekijöiden 30.6.2021 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausipalkkoja, tuntipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.7.2021 lukien 1,5 %.

Uudet palkkataulukot, joissa ko. korotus on mukana ovat painetun TES-kirjan sivulla 50.

1.9.2021 palkkataulukoiden alarajakorotus

Palkkaryhmien A – B 31.8.2021 voimassa olleisiin vähimmäistasoihin tehdään 1.9.2021 seuraava korotus, ja näistä tasoista muodostuvat uudet vähimmäistasot:

0 v. palveluslisäportaassa 1,1 %

5 v. palveluslisäportaassa 1,2 %

8 v. palveluslisäportaassa 1,1 %

11 v. palveluslisäportaassa 1,1 %

Palkkaryhmien C – F 31.8.2021 voimassa olleisiin vähimmäistasoihin tehdään 1.9.2021 seuraava korotus, ja näistä tasoista muodostuvat uudet vähimmäistasot:

0 v. palveluslisäportaassa 2,0 %

5 v. palveluslisäportaassa 1,1 %

8 v. palveluslisäportaassa 0,7 %

11 v. palveluslisäportaassa 0,5 %

Muun Suomen taulukossa B-ryhmän alaraja G15B nousee G16 tasolle G16B alarajaksi ja C-ryhmän alaraja G18C nousee G19 tasolle G19C alarajaksi

Vähimmäistason korotukset voivat johtaa siihen, että työntekijälle aiemman vähimmäistaulukkopalkan päälle kuukausittain maksettu palkanosa voi pienentyä, ellei kyse ole TES:n palkkasopimuksen 3.2 kohdan mukaisesta tehtäväkohtaisesta lisästä tai 3.4 kohdan mukaisesta henkilökohtaisesta pätevyyslisästä.

Työsopimuksessa erikseen sovittu euromääräinen aiemman vähimmäistaulukkopalkan päälle maksettava lisä ei voi pienentyä, ellei kyse ole työehtosopimuksen vaihtumisesta johtuvasta lisästä (siirtymälisä) tai lisästä, jonka on sovittu pienentyvän alarajakorotuksen yhteydessä.

Nämä 3.2 ja 3.4 mukaiset tai työsopimuksessa erikseen sovitut lisät säilyvät em. mukaisesti ennallaan korotetun vähimmäistason päällä. (Euromääräisten lisien euromäärä säilyy ja prosentuaalisesti sovittujen lisien prosenttimäärä säilyy.)

Edellä mainittujen vähimmäistasokorotusten kustannusvaikutus koko sopimuksen piirissä on 0,6 %.

Uudet palkkataulukot, joissa ko. alarajakorotukset ovat mukana ovat painetun TES-kirjan sivulla 51.

Tehtäväkohtainen lisä ja henkilökohtainen pätevyyslisä

Edellisellä TES-kierroksella sovittiin useita tarkennuksia TES:n vähimmäispalkkatasojen päälle maksettaviin tehtäväkohtaisiin lisiin ja henkilökohtaiseen pätevyyslisään. Kummatkin palkkaelementit muuttuivat myös aiempaa avoimemmiksi ja niiden maksuperusteet tulee käydä vuosittain läpi konserni-, yritys- tai työpaikkatasolla. Työntekijäliitoilta saadun palautteen mukaan tämä olisi vielä jäänyt monella työpaikalla tekemättä. Pyydämme tältäkin osin ottamaan huomioon TES-määräykset.

Alla ovat palkkasopimuksen määräykset tehtäväkohtaisen lisän ja henkilökohtaisen pätevyyslisän osalta:

Palkkasopimus 1 § 3. kohta:

Työntekijän työ kuuluu siihen palkkaryhmään, jonka mukaisia tehtäviä hän lähinnä suorittaa.

3.1. Tehtäväkohtainen vähimmäispalkka palkkaryhmän perustyössä:

Palkkaryhmän perustyössä palkka määräytyy vähintään ryhmän vähimmäis­palkkaluokan perusteella.

3.2. Tehtäväkohtainen lisä perustyötä vaativammassa työssä:

Työntekijän palkan tasoon vaikuttaa hänen työtehtävien­sä vaativuus. Mikäli työntekijän työtehtävät ovat selvästi kyseisen palkkaryh­män perustyötä vaativammat, vastuullisemmat tai edellyttävät erityistä kou­lutusta tai kokemusta, tulee tämä huomioida joko vähimmäispalkkaluokkaa korkeampana G-palkkaluokkana tai euromääräisenä tehtäväkohtaisena lisä­nä.

Esimerkkejä tilanteista, joissa 3.2. kohdan mukaista palkkatasoa tulee ainakin soveltaa:

 • Työntekijällä on vaativuudeltaan selvästi palkkaryhmän perustyötä ylittäviä erityistehtäviä.
  • Erityistä osaamista tai asiantuntijuutta vaativa tehtävä, joka ei kuulu palkkaryhmän perustyöhön
  • Vastuu tietystä asiakokonaisuudesta tai hankinnoista, jotka eivät kuulu palkkaryhmän perustyöhön.
  • Tietyn vastuualueen yhdyshenkilö, kun tehtävä ei kuulu palkkaryhmän perustyöhön.

Kriteereiden täyttyessä peruste tehtäväkohtaisen lisän maksamiselle muodostuu samojen periaatteiden mukaisesti kaikissa palkkaryhmissä, verrattuna kunkin palkkaryhmän perustyön normaaliin vaativuustasoon. 

Esimerkkitehtäviä, jotka voivat sijoittua yhteen tai useampaan palkkaryhmään: Opiskelijaohjauksen vastaava, työvuorosuunnittelun vastaava, perehdyttämisen vastaava.

Vastaavan roolilla ei tarkoiteta yksikössä normaalin työn yhteydessä tehtävää tavanomaista osallistumista opiskelijaohjaukseen, työvuorosuunnitteluun tai perehdyttämiseen.

Esimerkkitehtäviä, jotka voivat sijoittua yhteen tai useampaan palkkaryhmään: Työmenetelmien tai järjestelmien kehittämisvastaava, lääkehoitovastaava, saattohoitovastaava, hygieniavastaava.

Luettelo koostuu esimerkeistä eikä sisällä kaikkia tehtäviä, jotka muodostavat oikeuden tehtäväkohtaiseen lisään.

 • Työntekijä on vastaavan työntekijän asemassa tai hänellä on ohjausvastuu muihin työntekijöihin, eikä tällainen asema kuulu palkkaryhmän normaaleihin tehtäviin (esimerkiksi tiimivastaava).
 • Työntekijällä on työssä edellytettyä erityistä työkokemusta
 • Työntekijällä on palkkaryhmän normaalien koulutusvaatimus­ten lisäksi työn edellyttämä ammattitutkinto, erikoisammattitut­kinto, erikoistumistutkinto tai erikoistumiskoulutus.
 • Työpaikalla on työn luonteen perusteella sovellettu perustyötä korkeampaa palkkatasoa ja uusia työntekijöitä palkataan saman­laisiin työtehtäviin

Allekirjoittajajärjestöt toteavat, ettei palkkausjärjestelmän tavoitteena ole se, että työntekijät aina lähtökohtaisesti sijoitettaisiin palkkaryhmän vähimmäis­palkkaluokkaan ja vain poikkeuksellisesti sovellettaisiin ylempiä palkkaluok­kia.

Ylempien palkkaluokkien käyttö on mahdollista myös muissa kuin perustyö­tä selvästi vaativammissa, vastuullisemmissa tai erityistä koulutusta ja koke­musta edellyttävissä töissä.

Työntekijän G-palkkaluokka voi ylittää kyseisen palkkaryhmän G-palkkaluokat.

3.3 Sovellettavat tehtäväkohtaiset lisät ja niiden euromäärät tai vaihteluvälit eri palkkaryhmissä selvitetään luottamusmiehelle ja henkilöstölle. Selvitys tehdään työnantajan harkinnan mukaan konserni-, yritys- tai työpaikkatasolla vuosittain.

4. Henkilökohtainen pätevyyslisä

Työntekijälle voidaan erityisestä ammattitaidosta, työtehosta, työpanok­sesta, yhteistyökyvystä, ammatinhallinnasta, kehittämiskyvystä tai monipuolisista vuorovaikutustaidoista maksaa henkilökohtaista palkanlisää euromääräisenä. Lisä voidaan myöntää toistaiseksi tai mää­räajaksi voimassa olevaksi.

Henkilökohtaisen pätevyyslisän maksuperusteet selvitetään henkilöstölle ja luottamusmiehelle. Selvitys tehdään työnantajan harkinnan mukaan konserni-, yritys- tai työpaikkatasolla vuosittain. Maksuperusteiden tulee olla kaikkien työtekijöiden nähtävillä.

Linkin takaa avautuu työsuhdetietoa -sivuiltamme löytyvä ohjeistus TES-ratkaisusta, josta löytyy myös tarkempaa tietoa palkankorotusten toteuttamisesta ja palkkausjärjestelmämuutoksista.

2. Terveyspalvelualan TES

Työntekijöiden henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.7.2021 lukien 2,0%: a.

2,0 %:n korotus palkkaan tulee kaikille terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä oleville työntekijöille. Palkkataulukot nousevat 1.7.2021 ja samasta ajankohdasta lukien työntekijöiden sovitut henkilökohtaiset palkat nousevat samalla prosentilla.

Työntekijän henkilökohtainen palkka voi terveyspalvelualalla muodostua taulukkopalkasta, mahdollisesta tehtäväkohtaisesta erityistekijälisästä sekä henkilökohtaisesta palkanosasta. Kaikkia edellä mainittuja palkanosia korotetaan 2,0 %: a 1.7.2021 lukien.

Palkankorotus koskee myös ns. sopimuspalkkaisia työntekijöitä, joihin sovelletaan terveyspalvelualan työehtosopimusta. Sopimuspalkkaisten työntekijöiden sovittu palkka nousee 2,0%:a 1.7.2021 lukien.

Myös tuntipalkkaisten työntekijöiden palkkaa tulee korottaa vastaavasti.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksiin ei tule korotusta 1.7.

3. Sosiaalialan järjestöjä koskeva TES

Toimihenkilöiden henkilökohtaisia 31.8.2021 voimassa olevia kuukausipalkkoja korotetaan 1.9.2021 yleiskorotuksella 1,2 %. Lisäksi toteutetaan 1.9.2021 alkaen paikallinen erä 0,8 %. Paikallisesta erästä sovitaan ja se jaetaan liittojen sopiman ohjeen mukaisesti. Paikallisen erän suuruus lasketaan toukokuun 2021 palkoista. Neuvottelut paikallisen erän jakamisesta tulisi käydä mielellään jo ennen kesälomia.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.9.2021 alkaen 2,0 %. Jos taulukkokorotus johtaa pakottavaan henkilökohtaisen palkankorotuksen ylittävään korotukseen, on työnantajalla oikeus vähentää tämä ylite henkilön erityistekijälisästä tai henkilökohtaisesta lisästä tai muusta palkanosasta, kuitenkin niin, että työehtosopimuksen määräykset vähimmäispalkoista toteutuvat.

Euromääräisiä lisiä (eli ainoana hälytyskorvaus) korotetaan koko korotusten määrällä aina korotuspäivästä lukien.

Ohje paikallisen erän toteuttamisesta

Sopimus paikallisen erän toteuttamisesta 2021

4. Ensihoitopalvelualan TES

Yleiskorotus 1.8.2021

Työntekijöiden 31.7.2021 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.8.2021 lukien 1,0 %.

Taulukkokorotus 1.8.2021

Taulukkopalkkoja korotetaan lisäksi 1.8.2021 lukien 1,9 %.

Palkkataulukot, joissa em. korotukset ovat mukana ovat 1.8.2021 lukien :

Perustaso         2.154,03 €

Hoitotaso         2.474,14 €

Näiden vähimmäispalkkojen lisäksi työntekijän henkilökohtaisen palkanosan on vuosisidonnaisen takuun perusteella oltava

– 4 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 6 %,

– 7 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 10 %, ja

– 10 palvelusvuoden täyttyessä vähintään 13 %,

työntekijän tehtäväkohtaisesta palkasta.

Vähimmäispalkat                      4 vuotta            7 vuotta            10 vuotta

Perustaso         2 154,03 €        2.283,27 €        2.369,44 €        2.434,06 €

Hoitotaso         2.474,14 €        2.622,59 €        2.721,56 €        2795, 78 €

Työnantajan on määriteltävä työpaikalla käytössä olevat tai sovellettavat erityistekijät ja niistä maksettavat lisät. Näistä on laadittava luettelo, joka on kaikkien työntekijöiden nähtävillä työpaikalla. Uusista erityistekijöistä ja niistä maksettavista lisistä on tehtävä lisäys luetteloon viipymättä. Työpaikan erityistekijälisän voi poistaa vain, jos lisään oikeuttavaa tehtävää ei enää ole työpaikalla. Erityistekijöistä ja niistä maksettavista lisistä on neuvoteltava luottamusmiehen kanssa vähintään kerran vuodessa, ellei paikallisesti sovita pidemmästä ajasta. Jos luottamusmiestä ei ole, neuvotellaan työntekijöiden kanssa yhdessä.