Ensihoitopalveluita voivat jatkossakin tuottaa myös yksityiset

Ehdotukset hallitusohjelmakirjauksiksi:

  • Terveydenhuoltolain ensihoitopalveluiden määritelmää pitää tarkentaa
  • Ensihoitopalvelujen järjestämisvastuu on viranomaistoimintaa.
  • Ensihoitopalvelun tuottaminen on terveydenhoitoa, jota myös yksityiset voivat tuottaa.
  • Ensihoitopalvelut on tuotettava aina veronmaksajan näkökulmasta mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla.
  • Ensihoitopalveluiden ja siirtokuljetusten palvelutuotannossa on hyödynnettävä monituottajamallia.
  • Kaikki potilassiirrot on saatettava kilpailutusvelvollisuuden piiriin.

Taustaa

Ensihoitopalvelun kokonaisuudistus toteutettiin vuonna 2011 voimaan tulleella terveydenhuoltolailla, jossa ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirrettiin kunnilta sairaanhoitopiireille. Sairaanhoitopiiri voi järjestää ensihoidon itse, yhteistoiminnassa pelastustoimen kanssa tai hankkimalla palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta.

Ensihoidon järjestämisvastuun siirtäminen kunnilta sairaanhoitopiireille romahdutti yksityisten ensihoitopalveluyritysten määrän, koska sairaanhoitopiirit siirsivät ensihoidon tuotantoa omaksi työkseen ja alkoivat hankkimaan kyseisiä palveluita suorahankintana pelastuslaitoksilta. Tämä johti siihen, että ensihoitopalveluyrityksistä kaatui kolme neljästä ja ensihoidon kustannukset nousivat merkittävästi.

Ensihoitopalveluun sisältyy äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi tai hoito sekä tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön. Vuoden 2017 alusta ensihoitopalvelun sisältöä muutettiin siten, että ensihoitopalveluun sisältyvät myös potilaan jatkohoitoon liittyvät siirrot (potilassiirrot) silloin, kun potilas tarvitsee siirron aikana jatkuvaa seurantaa tai hoitoa.

Ensihoitopalveluun kuulumattomat ns. kiireettömät potilassiirrot on määritelty terveydenhuoltolaissa erikseen.

Ensihoidon järjestäminen on viranomaistoimintaa, tuottaminen ei

Myös ensihoidossa voidaan erottaa toisistaan palveluiden järjestäjä ja tuottaja. Ensihoitopalvelun järjestäminen on viranomaistoimintaa – terveydenhuoltolain mukaisesti järjestämisvastuu on sairaanhoitopiireillä. Tulevaisuudessa järjestämisvastuu soveltuisi erinomaisesti erityisvastuualueiden ensihoitokeskuksille, jotka terveydenhuoltolaissa on jo määritelty.

Ensihoitopalveluja voivat sen sijaan tuottaa myös yksityiset palveluntuottajat. Monituottajuuden tuomia etuja kannattaa hyödyntää myös ensihoidossa.  Ensihoitopalveluiden tuottaminen on mitä suuremmassa määrin terveydenhoitopalveluiden tuottamista. Yksityisten ensihoitopalveluyritysten toiminta on luvanvaraista ja samat terveydenhuollon ammattihenkilöt tekevät työtä samoilla vaatimuksilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Pelastuslaitosten toimintaa ensihoidossa on perusteltu muun muassa turvaverkkosynergialla eli esimerkiksi pelastuslaitosten, poliisin ja rajaviranomaisten yhteistyön vahvistamisella. Esimerkiksi mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa yksityinen ensihoito on yhtä lailla valmiudessa kuten tähänkin asti. Ensihoito kuuluu sosiaali- ja terveydenhoidon päivystysjärjestelmään. Ensihoidon tehtävät ovat terveydenhoitoa ja ensihoitajat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Terveydenhuoltolain ensihoitopalvelun määritelmää tarkennettava

Ensihoitopalvelun on kohdistuttava ns. kansalaistehtäviin. Kaikki potilassiirrot täytyy toteuttaa kilpailutettuna palveluna. Se on sekä palveluita tarvitsevien että veronmaksajien edun mukaista.

Ensihoitopalvelujen ja potilaiden siirtokuljetusten määritelmää pitää muuttaa siten, että potilaiden siirtokuljetuksiin kuuluisivat sekä jatkuvaa seurantaa ja hoitoa vaativien potilaiden siirrot että ns. kiireettömät potilassiirrot. Kaikki potilassiirrot kokonaisuutena pitää saattaa kilpailutusvelvoitteen piiriin. Potilassiirtojen kilpailutusvelvoite pitää joka tapauksessa viedä lainsäädäntöön kuten oli tarkoituskin viime vaalikaudella kaatuneen sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä.

Muita kuin jatkuvaa seurantaa ja hoitoa vaativia siirtokuljetuksia voidaan tehdä muillakin kuin ambulansseilla, esim. takseilla. Myös yksityiset ensihoitopalvelualan yritykset voivat tehdä potilaan hoitoa ja seurantaa vaativia siirtokuljetuksia. Tällöin potilassiirrot kokonaisuutena muodostaisivat riittävän ja tarkoituksenmukaisen markkinan, jolla myös yksityinen ensihoitopalveluyritys voisi toimia.

Kaikki potilassiirrot pitää saattaa kilpailutusvelvoitteen piiriin. Potilassiirtojen kilpailutusvelvoite pitää joka tapauksessa viedä lainsäädäntöön kuten oli tarkoituskin viime vaalikaudella kaatuneen sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä. Ensihoitopalveluun kuuluvia potilassiirtoja ei tällä hetkellä tarvitse kilpailuttaa. Ensihoitopalveluun kuulumattomat potilassiirrot on sen sijaan pitänyt kilpailuttaa jo vuodesta 2016 lähtien, velvoite on EU-lainsäädännön mukainen.

Lisätiedot:

Minna Elo
Lakimies
040 751 5925
minna.elo@hyvinvointiala.fi

Ismo Partanen
johtaja, elinkeinopolitiikka ja viestintä
040 518 5799
ismo.partanen@hyvinvointiala.fi