Parempaa laatua vertaillen ja valvoen

  • Toteutetaan kaikki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat kattava rekisteröintijärjestelmä (vrt. HE 52/2017). Näin turvataan myös sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan yhdenmukaisuus julkisten ja yksityisen palveluntuottajien osalta.
  • Käytännön valvonta ja käytettävissä olevat resurssit kohdistetaan sekä julkisten että yksityisten toimijoiden valvontaan tasapuolisesti. Valvonta kohdistetaan palvelun laatuun.
  • Luodaan kansalaisten ja palvelujen järjestäjien tueksi palveluntuottajien valinnan ja vertailun mahdollistava kansallinen tietopalvelu.

Valvotaan sekä julkista että yksityistä

Yksityistä sosiaalihuoltoa ja yksityistä terveydenhuoltoa koskevat ns. lupalait on korvattava julkiset ja yksityiset toimijat käsittävällä lailla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannosta (vrt. lakiesitys 52/2017). Lain myötä muodostettaisiin sekä julkiset että yksityiset toimijat käsittävä rekisteröintijärjestelmä.

Viranomaisvalvonnan resurssit pitää kohdistaa tasapuolisesti sekä julkiseen että yksityiseen toimintaan kaikilla valvonnan tasoilla. Valvonnan kohteena pitää olla palvelun laatu.

Valvonnan toteuttaminen julkisen ja yksityisen välillä sekä yksityisten tuottajien valvonta aluehallintovirastojen välillä on valtakunnallisesti epäyhtenäistä. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa samaa palvelua tuottaville eri yksiköille asetetaan toisistaan poikkeavia ehtoja. Se ei täytä viranomaisen toiminnalle asettavaa yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailuneutraliteetin vaatimusta.

Palvelun laadusta vastaa ensisijaisesti palveluntuottaja. Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu on yleisesti ottaen hyvä. Yksityisten toimijoiden mitoitus määrätään yksityiskohtaisesti lupapäätöksissä ja sopimuksissa.

Tietoa avoimesti ja läpinäkyvästi

Suomeen tulee luoda kattava sosiaali- ja terveyspalveluiden valintaa tukeva, kansalaisten käytössä oleva tietopalvelu –sivusto. Tätä verkkopalvelua tulee kehittää tuottajatahoista riippumattomasti. Palveluun tulee liittää laatu ja muu viranomaisrekistereistä tai tuottajilta saatavilla oleva tieto palveluiden aidon vertailun mahdollistamiseksi. Palvelu tarjoaa tietoa myös päättäjille.

THL:ssä on meneillään terveydenhuollon laaturekistereiden kehittämiseen liittyvä hanke, jossa luodaan Valtioneuvoston myöntämän ja vuoden 2019 loppuun ulottuvan rahoituksen turvin perusta kansallisen rekisterijärjestelmän organisoinnille. Mallin mukaisten varsinaisten rekistereiden luominen ja ylläpito tulee turvata.

Lisätietoja:

Ismo Partanen
johtaja, elinkeinopolitiikka ja viestintä
040 518 5799

Aino Närkki
johtava elinkeinoasiantuntija
0400 436438