Valinnanvapauden sääntely sosiaali- ja terveysalalla

Valinnanvapautta säännellään tällä hetkellä kansallisesti sairausvakuutuslailla, palvelusetelilailla ja terveydenhuoltolailla. Rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskee puolestaan EU:n potilasdirektiivin määräykset. Sote-uudistuksen yhteydessä on tarkoitus laajentaa asiakkaiden mahdollisuutta valita palveluidensa tuottaja ja säätää erillinen valinnanvapauslaki.

Sairausvakuutuslaki

Kela maksaa sairausvakuutuslain perusteella sairaanhoitokorvauksia lääkärissäkäyntien sekä tutkimuksen ja hoidon kustannuksista.

Palvelusetelilaki

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki tuli voimaan 1.8.2009. Lähtökohta on, että palveluseteli on yksi kuntien käytössä olevista tavoista järjestää palveluja. Palvelusetelin käyttöönotto on kunnille vapaaehtoista ja erittäin vähäistä. Vuonna 2015 palveluseteleitä myönnettiin noin 219 milj. eurolla.

Terveydenhuoltolaki

Vuoden 2014 alussa tuli voimaan terveydenhuoltolain 48 §, jonka mukaan kuntalaisella on mahdollisuus valita perusterveydenhuollon palveluistaan vastaava terveysasema kaikista Suomen julkisista terveysasemista. Tämä valinnanmahdollisuus koskee kiireetöntä hoitoa vain julkisten terveysasemien sisällä. Terveysasemaa voi vaihtaa vuoden välein.

Kiireettömässä erikoissairaanhoidossa on hoitopaikka mahdollista valita koko Suomen alueella kunnallisista erikoissairaanhoidon toimintayksiköistä. Hoitopaikan valinta tulee tehdä yhteisymmärryksessä lähetteen antavan ammattilaisen kanssa.

Rajat ylittävä terveydenhuolto

Potilaiden vapaus valita hoitopaikkansa laajeni vuoden 2014 alusta, kun EU-direktiiviin perustuva laki rajat ylittävästä terveydenhuollosta tuli voimaan. Lue lisää potilasdirektiivistä.

Direktiivin ansiosta potilaat saavat terveyspalveluja toisesta EU- tai Eta-valtiosta ja Sveitsistä samoin perustein kuin kotimaastaan. Vastaavasti myös näiden maiden potilaat voivat hakeutua hoitoon Suomeen.