21.9. tulleen tiedon mukaan Tehy, SuPer, Talentia, Jyty, Terveydenhoitajaliitto ja ERTO ovat julistaneet edustamilleen TES-aloille ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. HALIssa se koskee etenkin yksityistä sosiaalipalvelualaa ja terveyspalvelualaa ja tehyläisten osalta myös ensihoitoalaa. Muiden liittojen ilmoituksia voi vielä olla tulossa.

Ilmoitettu ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa keskiviikkona 26.9. klo 6.00 ja päättyy perjantaina 28.9. klo 23.59.

Kielto tarkoittaa, että ilmoituksen antaneisiin liittoihin järjestäytyneet työntekijät oletettavasti liittonsa ohjeistuksen mukaan kieltäytyvät tekemästä ylityötä tai sopimasta vuorojen vaihdoksista kiellon voimassaoloaikana. Kielto ei koske voimassaoloaikaa edeltävänä aikana sovittuja työvuoromuutoksia tai ylitöitä.

Kohteena Suomen hallitus

Työntekijäliitot ovat ilmoittaneet, että tämän työtaistelun kohteena on Suomen hallituksen suunnitelma alle 20 henkeä työllistävien yritysten työsuhdeturvan heikentämisestä. Koska työtaistelu ei kohdistu voimassa olevaan työehtosopimukseen, on kyseessä laillinen poliittinen mielenilmaus.
Sen vaikutukset kuitenkin kohdistuvat käytännössä sosiaali- ja terveyssektorin asiakkaisiin ja työnantajiin.
Hyvinvointialan liiton mielestä työntekijäpuolen pitäisi käyttää muita keinoja näkemystensä esittämiseen, kuin kiistan ulkopuolisten tahojen arjen ja hyvän hoivan ja hoidon vaikeuttamista. HALI paheksuu ilmoitettua ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.

Muihin kuin yllä mainittuihin liittoihin järjestäytyneet työntekijät, tai työntekijät, jotka eivät lainkaan ole järjestäytyneet, jäävät toimenpiteen ulkopuolelle. Heidän kanssaan voi vapaasti edelleen sopia ylityöstä tai vuoronvaihdoksista.

Lisätyö ei ole kiellon piirissä. Osa-aikatyöntekijät ja tarvittaessa töihin kutsuttavat tai vaihtelevalla työajalla työtä tekevät liittojen jäsenetkin voivat siis tehdä lisätyötunteja TES:n ylityökynnykseen asti.

Varalla oleva työntekijä ei voi kieltäytyä varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä. Sopiessaan varallaolosta työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön.

Asiakas- ja potilasturvallisuudesta huolehdittava

Sosiaali- ja terveysalalla on tehtäviä, joiden tekemättä jättäminen voi uhata henkeä ja terveyttä. Työnantajan on etukäteen selvitettävä, miten toimintaa voidaan työtaistelutoimenpiteestä huolimatta jatkaa siten, että asiakas- ja potilasturvallisuus eivät vaarannu. Äkillisiin työvoimantarpeisiin näissä töissä kannattaa varautua esimerkiksi sijais- ja keikkalaisjärjestelyillä, alihankkijoiden käyttämisellä tai sopimalla työaikajärjestelyistä järjestäytymättömien työntekijöiden kanssa.

Jos asiakkaiden ja potilaiden turvallisuutta ei voida taata näillä järjestelyillä, ylityöstä tai työvuoroluettelon muutoksista pitää ensisijaisesti pyrkiä sopimaan. Jos sopiminen ei onnistu, yksityisellä sosiaalipalvelualalla työnantaja voi muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti työn teettämisedellytyksissä tapahtuvan ennalta arvaamattoman muutoksen takia. Työnantaja ei kuitenkaan voi yksipuolisesti muuttaa jo alkanutta työvuoroa, vaan käytännössä on käytettävä sijaisia tai kutsuttava toinen työntekijä töihin vapaalta, jos muutoksen sopiminen ei onnistu.

Hätätyö

Viimeisenä keinona työnantaja voi teettää hätätyötä, jos työaikalaissa säädetyt tiukat edellytykset täyttyvät. Hätätyön teettämiseen ei tarvita työntekijän suostumusta. Hätätyötä teetetään säännöllisen työajan ulkopuolella, jolloin kyse on lisä- tai ylityöksi luettavasta työstä, joista on maksettava työehtosopimuksen mukaiset korvaukset.
Työnantajan pitää tehdä viivytyksettä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus hätätyön syystä, laajuudesta ja todennäköisestä kestoajasta. Hätätyöilmoituksessa on oltava myös työntekijöiden luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun tai, jos kumpaakaan ei ole työpaikalle valittu, työsuojeluvaltuutetun lausunto.
Hätätyötä voidaan teettää, kun ennalta arvaamaton tapahtuma on aiheuttanut keskeytyksen säännöllisessä toiminnassa tai vakavasti uhkaa johtaa sellaiseen keskeytykseen tai hengen, terveyden tai omaisuuden vaarantumiseen, eikä työtä ole mahdollista siirtää suoritettavaksi myöhempänä ajankohtana. Tunnusmerkkien tulee olla samanaikaisesti olemassa. Tällöin saa säädettyjä tai sovittuja säännöllisiä työaikoja pidentää siinä määrin kuin mainitut syyt sitä edellyttävät, kuitenkin enintään kahden viikon ajan.

Hätätyötä koskevat viranomaisohjeet löytyvät Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta

Kunnallisen virkaehtosopimuslain 12 §:ssä tarkoitettu suojelutyö koskee vain kunnan viranhaltijoita. Yksityisellä sektorilla ei ole mahdollisuutta suojelutyön teettämiseen.

Lisätiedot:

HALIn työsuhdeneuvonta