Pandemian aikanakin on katsottava tulevaisuuteen. Sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusalat tarjoavat mahdollisuuksia ja merkityksellistä työtä, HALIn työmarkkinalakimiehet kirjoittavat.

Sosiaali- ja terveysala on joutunut koronapandemian takia äärettömään puristukseen – taisteluun, johon osallistumisesta jokainen hoito- ja tukityötä tekevä työntekijä ansaitsee koko kansakunnan kiitoksen. Henkilöstö on ymmärrettävästi kuormittunutta, työn raskautta viimeisen vuoden aikana on monen ulkopuolisen vaikeaa edes kuvitella. Korvaamattoman tärkeää työtä yhteiskunnan pyörittämiseksi ovat pandemia-aikana tehneet myös varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Uskomme ja toivomme, että rokotteet tuovat rankkaan tilanteeseen pian helpotuksen.

Tulevaisuuteen on katsottava pandemian aikanakin. Näin tekevät erityisesti tuhannet suomalaiset, jotka hakevat opiskelupaikkaa kevään yhteishaussa. Haku lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen on käynnissä ja jatkuu 7. huhtikuuta saakka. Korkeakoulujen yhteishaku käynnistyy 17. maaliskuuta ja päättyy 30. maaliskuuta.

Valtavista mullistuksista ja haasteista huolimatta sosiaali- ja terveysala sekä varhaiskasvatusala ovat tulevaisuuden aloja. Hyvinvointiala HALI ry:n työmarkkinalakimiehinä seuraamme sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusalojen työtä sivusta mutta läheltä. Näemme työssämme alojen haasteita mutta samalla sen, miten isoa kehitystyötä koko ajan tapahtuu. Yksityisillä sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatusaloilla on sellaista potentiaalia tulevaisuuden osaajille, jota harva muu ala pystyy tarjoamaan.

Pandemia on vauhdittanut teknologista ja digitaalista kehitystä. Sote-alalla teknologian mukaantulosta voi tulla mieleen robotisaatio ja ihmistyöpaikkojen menetys. Teknologia ollaan kuitenkin valjastamassa paremminkin ihmisten oikeaksi kädeksi kuin korvaajaksi. Koneet tekevät jatkossa rutiininomaiset työt, jolloin työn kuormittavuus helpottuu ja aikaa vapautuu potilaiden ja asiakkaiden kohtaamiseen. Yksityiset toimijat ovat sote-alalla olleet digitalisaation ja teknologian kehityksen edelläkävijöitä. Hyvä esimerkki on vaikkapa etävastaanottojen käyttö.

Tekoäly voittaa ihmisen tietomassan käsittelyssä ja yhdistelemisessä, mutta tunneälyä, ihmisten yksilöllistä kohtaamista, vuorovaikutustaitoja tai luovuutta ei yksikään kone voi korvata. Sote-ala onkin esimerkki alasta, jossa ammattilaisen ei tarvitse pelätä työnsä menettämistä tekoälylle.

Sote- ja varhaiskasvatusaloilla on myös valtavat kansainväliset mahdollisuudet. Osaaminen ei ole paikkaan sidottua, ja suomalainen sote-alan tutkinto on erittäin arvostettu työnantajien keskuudessa paitsi Euroopassa myös valtaosassa muuta maailmaa. Toisaalta alojen kansainvälisyys on tärkeää myös Suomessa. Esimerkiksi monikielisistä lähihoitajista ja sairaanhoitajista on huutava pula.

Sote- ja varhaiskasvatusalat tarjoavat mahdollisuuksia erilaisille ihmisille erilaisiin elämäntilanteisiin. Toisille pitkä vakituinen työsuhde on tärkeä, toiset arvostavat joustoja ja itsenäistä päätäntävaltaa työaikojensa suhteen. Sote-ala on yksi harvoja aloja, joka mahdollistaa molemmat toiveet, ja joissa työelämän joustot ovat arkipäivää. Mahdollisuudet oman työmäärän sääntelyyn elämäntilanteen tai vaikkapa tilapäisten taloudellisten tarpeiden osalta ovat asioita, joita useat sote-alan työntekijät arvostavat.

Merkityksellistä työtä riittää

Jos tulevaa ammattiaan miettivä päättää opiskella alalle, jossa varmasti työllistyy, yksi varmimmista valinnoista hänelle on sote- tai varhaiskasvatusala. Suomalainen väestö ikääntyy, ja aloilla tapahtuu paljon eläköitymistä. Karkeasti voidaan arvioida, että joka kolmas hoitaja eläköityy seuraavan kymmenen vuoden aikana. Samaan aikaan ikääntyvä väestö tarvitsee yhä enemmän palveluja. Työikäinen väestö tarvitaan töihin, ja lapset tarvitsevat varhaiskasvatuspaikkoja.

Näillä aloilla työskentelevä voi tulevaisuudessakin olla varma, että hän saa olla tekemässä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Hyvinvointialalla tehtävän työn tarkoituksena on edistää ja ylläpitää ihmisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta, vähentää ihmisten välistä eriarvoisuutta, edistää heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa ja turvata kullekin asiakkaalle tai potilaalle tarpeelliset, riittävät ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuksen palvelut.

Sote-alan koulutus tarjoaa myös perustan paitsi tyypillisiin kliinisiin hoiva- ja hoitoalan tehtäviin, myös lukuisiin asiantuntijatehtäviin omien kiinnostuksen tai kykyjen mukaan. Sote-alalle koulutettuja työskenteleekin kasvava määrä muun muassa lukuisissa erilaisissa konsultti- ja asiantuntijatehtävissä.

HALIn jäsenet tuottavat muun muassa vanhuspalveluita, varhaiskasvatusta, lasten ja nuorten palveluita, lääkäripalveluita, kuntoutusta, suun terveydenhuoltoa, päihde- ja mielenterveyspalveluita sekä toimivat alan järjestötyössä. Jäsenyritykset ja -järjestöt ovat arvostettuja työnantajia ja tekevät työtä paitsi potilaiden ja asiakkaiden hyväksi myös koko alaa kehittäen. Selvitysten mukaan työtyytyväisyys on yksityisellä sote-alalla julkista puolta parempaa.

Pandemian aikana sote- ja varhaiskasvatusalat ovat saaneet enemmän ansaitsemaansa arvostusta. On selvää, että ilman toimivia palveluja arjesta saati kriiseistä ei selvitä. On selvää, että alalle tarvitaan tekijöitä ja osaamista ja että heihin on panostettava tulevaisuudessa entistä enemmän.

Kannustamme yhteishaun hakijoita lämpimästi hakemaan opiskelupaikkaa hyvinvointialalta. Onnea hakuprosessiin!