Vadå för Välmåendebranschen HALI?

Vem är vi?

Välmåendebranschen HALI rf främjar verksamhetsförutsättningar för företag och organisationer som producerar tjänster i social- och hälsobranschen samt småbarnspedagogiken. Hali rf förhandlar de allmänbindande kollektivavtalen för branschen. HALI övervakar sina medlemmars gemensamma intressen och ger råd i arbetsrättsliga och näringspolitiska frågor. 1500 medlemmar sysselsätter över 85 000 experter inom social- och hälsobranschen samt småbarnspedagogiken. Välmåendebranschen HALI är medlem i Finlands Näringsliv EK.

HALIs medlemmar producerar bl.a. tjänster inom äldreomsorg, tjänster för barn och ungdomar, läkartjänster, företagshälsovårdstjänster, rehabilitering, munhälsovård, missbrukar- och mentalvårdstjänster, akutvårdstjänster samt är verksamma i organisationer inom branschen.

Huvudteman

Välmåendebranschens mål är att få högklassiga social- och hälsotjänster till alla människors förfogande oavsett livssituation och förmögenhet. Kunden måste kunna välja tjänster hos olika tjänsteleverantörer jämlikt och genomskinligt. För att kunna förbättra kvaliteten på tjänster och dämpa kostnader behöver vi sund konkurrens för välmåendetjänster samt strukturella samhällsändringar.

Mångproducentmodellen

Konkurrens uppmuntrar till produktivitet

Social- och hälsovården utgör över hälften av Finlands offentliga utgifter.
De offentliga social- och hälsotjänsterna når inte befolkningen jämlikt, och kommunernas produktivitet har sjunkit år efter år. Hållbarhetsunderskottet växer och när det gäller social- och hälsovårdens kostnader har ekonomins bärkraft fått stora problem.

Ett monopol är varken kundvänligt eller produktivt. Därför behöver vi en förnyelse i systemet och flera producenter på marknaden.

Med mångproducentmodellen avses samarbete mellan olika producenter i en servicehelhet som berör kunden. Mångproducentmodellen ger kommunerna en möjlighet att köpa tjänster också av utomstående tjänsteleverantörer i tillägg till att kommunerna skulle producera tjänsterna själva eller i samarbete med andra kommuner. Sund konkurrens främjar de bästa tillvägagångssätten och skapar produktivare och kundvänligare service än i nuläget. Konkurrens skapar också rum för innovationer.

I social- och hälsotjänster bör man ta i bruk fördelarna av öppen och jämlik konkurrens. För att nå de positiva konkurrensverkningarna måste alla aktörer kunna konkurrera under likadana omständigheter. Det här är konkurrensneutralitet – rättvis konkurrens mellan olika aktörer. När konkurrensneutralitet förverkligas, är verksamhetsförutsättningarna för offentlig och privat näringsverksamhet jämlika.

När det gäller social- och hälsovården behandlas den privata näringsverksamheten och den offentligt producerade verksamheten inte jämlikt i lagstiftning och myndighetspraxis. Förhållanden som är konkurrenslagstridiga måste rättas. Syftet är att trygga en jämlik konkurrens mellan den offentliga och privata näringsverksamheten.

På samma linje

Att tjänsteproducenter sätts på samma linje är en förutsättning för att nå konkurrensnytta

Medlemskap i Välmåendebranschen HALI rf

Vi främjar våra medlemmars verksamhetsförutsättningar och förhandlar de allmänbindande kollektivavtalen för branschen

Som medlem får du till exempel:

  • Intressebevakning i näringspolitiska och arbetsmarknadspolitiska frågor.
  • Sakkunnig och avgiftsfri juridisk rådgivning i arbetsförhållandefrågor.
  • Utbildningar till medlemspris.

Valfrihet inom social- och hälsovårdstjänster

Valfrihet är ett sätt att öka konkurrens mellan tjänsteproducenter och då förbättras kundvänligheten och kvaliteten på tjänster. Valfrihet kan förverkligas t.ex. genom direkt kundval, kundsedlar och personlig budget. Organisatören av tjänster bör förpliktas att ta i bruk alla dessa metoder.

Två tredjedelar av finländarna vill öka sin egna direkta bestämmanderätt i om vem som producerar deras tjänster.

Valfrihet är inte en skyldighet eller ett tvång utan en rätt och en möjlighet.

För dem som inte vill eller kan träffa valet själva står hjälp till förfogande, eller så träffar den organisatör som ansvarar för tjänsten valet åt dem.

När det gäller tjänster där människans egen frihet att välja tjänsteproducent inte lämpar sig, bör konkurrensen och mångproducentmodellen befrämjas med anskaffningar i enlighet med anskaffningslagen. Välmåendebranschen HALI strävar efter en situation, där jämförelsen mellan offentligt och privat ägda tjänsteproducenter baserar sig på kostnad och kvalitet.

De privata producerar över en fjärdedel av alla social- och hälsotjänster. Över 100 000 yrkesutövare inom den privata social- och hälsobranschen betjänar finländare i varje landskap och kommun.

Välmåendebranschens skattefotspår var år 2015 över 1,7 miljarder euro.

År 2016 var produktionens värde inom den privata välmåendebranschen över 8,9 miljarder euro.

Det finns nästan 50 000 tjänsteproducenter och andra aktörer inom social- och hälsobranschen och dessa har sammanlagt 23 000 kontor. Den största delen av dessa är organisationer och självständiga yrkesutövare.

Målsättningen inom den privata välmåendebranschen är att säkerställa medborgare behovsenliga, välfungerande tjänster av god kvalitet, utan orimliga köer och till rimligt pris.

Alla social- och hälsotjänster inom privata sektorn är tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övervakas av myndigheter.
Alla i Finland verksamma social- och hälsobranschens företag på privata sektorn betalar sina skatter i Finland.

Ansvarsfullhet

Ta kontakt