Lausunnot

Lausuntopyynnöt voi toimittaa hallinnon asiantuntija Ulla Perämäelle (ulla.peramaki@hyvinvointiala.fi)

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta

pdf, 179 kt

Lataa

Lausunto yleisen arvonlisäverokannan korotuksesta

pdf, 176 kt

Lataa

Vastaus STM:n kyselyyn yksilön palvelutarpeen ennakointiin liittyvistä toimintamalleista ja niissä hyödynnettävistä teknologioista sosiaali- ja terveydenhuollossa

pdf, 189 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto koskien kansallisen erikoissairaanhoidon sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuuden, työnjaon ja yhteistyön selvitystä

pdf, 158 kt

Lataa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lausunto THL:n päätösluonnoksesta terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin (Hilmo) tiedonantovelvollisuudesta

pdf, 156 kt

Lataa

Lausunto työryhmän lausuntopyynnöstä valmiuslain varautumisvelvollisuutta koskevasta muistiosta sekä valmiuslain yleisistä kehittämistarpeista

pdf, 128 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain (asiakastietolaki) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

pdf, 205 kt

Lataa

Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi hyvinvointialueesta annetun lain sekä eräiden muiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (hyvinvointialueiden ohjaus)

pdf, 220 kt

Lataa

KELA

Lausunto sairausvakuutuksesta korvattavien lääkärinpalkkioiden korvaustaksojen korot

pdf, 173 kt

Lataa

Lausunto hyvinvointialueiden vuokratyövoiman käyttöä selvittävälle verkostolle

pdf, 188 kt

Lataa

Valtionkonttorille

Lausunto Valtionkonttorille luonnoksesta julkisten hankintojen kokonaisarkkitehtuuriksi

pdf, 147 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esitykseen eräiden kansaneläkeindeksiin ja elinkustannusindeksiin sidottujen etuuksien ja rahamäärien indeksitarkistuksista vuosina 2024-2027 ja siihen liittyviksi laeiksi sekä lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

pdf, 128 kt

Lataa

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi hoitotakuusta

pdf, 115 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tartuntatautilain 50 §:n muuttamisesta

pdf, 117 kt

Lataa

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tulevaisuuslautakunnalle

Lausunto Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelustrategian ja palve-luverkkosuunnitelman luonnoksiin

pdf, 162 kt

Lataa

Lausunto tartuntautilainsäädäntöön esitettyjä kehitystarpeita koskevasta muistiosta

pdf, 124 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 246/2022 vp) laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä

pdf, 182 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto asetuksesta hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen sisällöstä ja valmistelusta

pdf, 109 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto koskien erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallisen toimenpideohjelman luonnosta vuosille 2023–2027

pdf, 170 kt

Lataa

Verohallinnolle

Luonnos verohallinnon ohjeeksi sosiaalihuoltopalvelujen arvonlisäverotuksesta (Diaarinumero VH/5237/00.01.00/2022)

pdf, 102 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

pdf, 138 kt

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 138/2022 vp) eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta (potilasdirektiivi)

pdf, 197 kt

Lataa

Eduskunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 237/2022 vp) eduskunnalle sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta

pdf, 175 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto vähimmäistietosisältöasetuksesta

pdf, 169 kt

Lataa

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 228 / 2022 vp) laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmakuista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

pdf, 119 kt

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajan lupa- ja ilmoitusmenettelyn liitteistä

pdf, 141 kt

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvalioku

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle (HE 236/2022 vp) ostovoiman vahvistamista 2023 koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

pdf, 105 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

pdf, 132 kt

Lataa

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Esitys (HE 161/2022 vp) Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamiseksi

pdf, 51 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialueiden varautumisesta häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin

pdf, 154 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, lapsilisälain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (asianumero VN/23775/2022)

pdf, 108 kt

Lataa

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

Lausunto hyvinvointialueen järjestämissuunnitelman luonnoksesta

pdf, 166 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta valtionavustuksesta eräisiin julkiselle sosiaali- ja terveydenhuollolle covi-19-epidemiasta aiheutuviin kustannuksiin

pdf, 169 kt

Lataa

Työ- ja elinkeinoministeriö

HALIn lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kilpailulain muuttamisesta

docx, 19 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lausuntopyyntö lakiluonnoksesta potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (VN/25975/2021)

docx, 68 kt

Lataa

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sairausvakuutuslain muuttamisesta

pdf, 141 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta rajat ylittävää terveydenhuoltoa koskevan lain muuttamisesta

pdf, 156 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriö

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta

pdf, 117 kt

Lataa

Sisäministeriölle

Lausunto valtakunnallisista strategisista tavoitteista pelastustoimen järjestämiselle vuosille 2023–2026

pdf, 126 kt

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Hallituksen esitys 48/2022 vp eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

pdf, 81 kt

Lataa

Nostot, pptx, 179 kt

Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaksi lainsäädännöksi.

pdf, 194 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

pdf, 122 kt

Lataa

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

pdf, 129 kt

Lataa

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Lausunto laista kuluttajansuojalain muuttamiseksi

pdf, 130 kt

Lataa

Valtiovarainministeriölle

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta sekä hyvinvointialueen taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023

pdf, 129 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi uudeksi vammaispalvelulaiksi

pdf, 160 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta

pdf, 299 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 232 kt

Lataa

Valtiovarainministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

pdf, 157 kt

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

pdf, 108 kt

Lataa

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Lausunto koskien varhaiskasvatuslain muuttamista

pdf, 128 kt

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

pdf, 173 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

HALI ry:n lausunto hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon hoito-takuun tiukentamisesta

pdf, 208 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausuntopyyntö asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026 luonnoksesta

pdf, 75 kt

Lataa

Oikeusministeriölle

Työryhmän mietintö lähestymiskiellon tehostamisesta

docx, 63 kt

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto koskien lastensuojelulain 13 b:n muuttamista

pdf, 120 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuuksia selvittävän työryhmän työn toisesta vaiheesta

pdf, 230 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

HALIn lausunto koronatesteistä- ja rokotteista annettujen lakien voimaantulosäännösten jatkamisesta

pdf, 162 kt

Lataa

Työ- ja elinkeinoministeriölle

HALIn lausunto hankintalain muuttamisesta

pdf, 129 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

HALIn lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä

pdf, 251 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto koskien sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamista

pdf, 231 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto koskien valtionavustusta covid-19 kustannuksiin

pdf, 171 kt

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslain muuttamisesta

pdf, 154 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto koskien sosiaali- ja terveydenhuollon laaturekistereitä

pdf, 140 kt

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto koskien hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuslain muuttamisesta

pdf, 183 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto koskien kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa

pdf, 153 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto koskien hallituksen esitystä (HE 463/2021 vp) eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

pdf, 261 kt

Lataa

Vastauksia

Hyvinvointiala HALI ry:n vastaukset eduskunnan talousvaliokunnan kysymyksiin asiantuntijoille (9.4.2021) asiassa HE 241/2020 vp (sote-uudistus)

pdf, 265 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista anne-tun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

pdf, 129 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto (HE-luonnos) sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä annetun lain 60 §:n muuttamisesta

pdf, 125 kt

Lataa

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausunto (HE 241/2020 vp) eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä

pdf, 177 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön toimialan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien organisointia pohtivan työryhmän raportista

pdf, 233 kt

Lataa

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle

Lausunto (HE 241/2020 vp) eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä

pdf, 218 kt

Lataa

Eduskunnan lakivaliokunnalle

Lausunto (HE 241/2020 vp) eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä

pdf, 368 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen (SOTE100)

pdf, 210 kt

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto (HE 241/2020 vp) hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä

pdf, 221 kt

Lataa

LIITE_Hyvinvointiala HALI ry lausuntoon_Sote-esityksen konkreettisia seurauksia 22.2.2021, pdf, 213 kt

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto (HE 241/2020 vp) hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä

pdf, 262 kt

Lataa

Liite lausuntoon (HE 241/2020 vp) hyvinvointialueiden perustamisesta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä, pdf, 162 kt

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmän ehdotuksesta hallituksen esitysluonnokseksi lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

pdf, 226 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

pdf, 121 kt

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto koskien hallituksen esitystä (HE 245 / 2020 vp) eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

pdf, 173 kt

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

pdf, 241 kt

Lataa

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksesyä eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta (HE 198/2020)

pdf, 179 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi lääkelain muuttamisesta ja siihen liittyvistä asetusmuutosehdotuksista

pdf, 131 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

pdf, 125 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi potilasva-kuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

pdf, 164 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta / Koronatestien Kela-korvauksen nostosta

pdf, 129 kt

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

pdf, 155 kt

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta

pdf, 245 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto koskien tartuntatautilain muutosesityksiä STM 083:00/2020

docx, 72 kt

Lataa

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

pdf, 382 kt

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto luonnoksesta esitykseksi eduskunnalle laeiksi kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta sekä varhaiskasvatuslain muuttamisesta

pdf, 164 kt

Lataa

Yhteiselle toimialaliitolle

lausuntopyyntö Vanhuspalvelujen hoidon laatu -standardiehdotuksesta prEN 17500

pdf, 151 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton esityksestä laatusuositukseksi hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020 – 2023 – Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

pdf, 210 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

pdf, 188 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta potilasvakuutuslain muuttamisesta

pdf, 159 kt

Lataa

Valtiovarainministeriö

Lausunto henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

pdf, 136 kt

Lataa

Eduskunnalle

Hallituksen esitys eduskunnalle tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

pdf, 242 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021 – 2024

pdf, 230 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto asiakasmaksulaista

pdf, 205 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista VN

pdf, 195 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

pdf, 332 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

pdf, 212 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 204 kt

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto varhaiskasvatuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

pdf, 129 kt

Lataa

Liikenne- ja viestintäministeriölle

Lausunto liittyen hallituksen esitykseen tieliikennelain muuttamisesta

pdf, 163 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki) 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

pdf, 243 kt

Lataa

Valtioneuvostolle

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta toisiolain 50 §:n muuttamisesta sekä esitysluonnoksesta asetukseksi tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta

pdf, 166 kt

Lataa

Verohallinnolle

Lausunto Verohallinnon luonnoksesta arvonlisäveroilmoituksen uudeksi tietosisällöksi

pdf, 130 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto valtioneuvoston asetuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2023

pdf, 225 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksesta 

pdf, 154 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain muuttamiseksi

pdf, 127 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja Paras -puitelain velvoitteiden jatkamisesta

pdf, 204 kt

Lataa

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle kuntien taloustietojen tuottamista ja raportointia koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriölle

pdf, 144 kt

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

pdf, 211 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä

pdf, 150 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle eräiden terveysteknologiaan liittyvien tehtävien siirtämisestä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen

pdf, 435 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto virkamiesmuistiosta Näkökulmia lääkehoitoon ja lääkkeiden jakeluun liittyvistä muutostarpeista

pdf, 128 kt

Lataa

Verohallinnolle

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta

pdf, 141 kt

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle potilasvakuutuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 417 kt

Lataa

Valtioneuvostolle / maakunta- ja alueuudistus

Lausunto ohjeistuksesta suoran valinnan sosiaali- ja terveyskeskusten korvausmalleihin

pdf, 85 kt

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

pdf, 174 kt

Lataa

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikenne- ja potilasvahinkolauta-kunnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 299/2018 vp

pdf, 413 kt

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta

pdf, 170 kt

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä lastensuojelulain muuttamisesta (HE 237/2018)

pdf, 189 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle / Maakunta- ja soteuudistuksen kansallinen valmistelu

Lausunto Asiakassetelin arvon määrittäminen -raportista

pdf, 581 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 540 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi tartuntatautilain muuttamisesta

pdf, 393 kt

Lataa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle

Lausunto ehdotuksesta asiakaspalautteen kansallisen keruun yhtenäistämisestä

pdf, 369 kt

Lataa

Eduskunnan Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 210 kt

Lataa

Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kevasta annetun lain muuttamisesta 

pdf, 135 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

pdf, 364 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain ja apteekkiverolain muuttamisesta

pdf, 472 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista (HE 15/2017) 23 §:ään ehdotetusta säännösmuutoksesta

pdf, 178 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta ja Paras -puitelain velvoitteiden jatkamiseksi

pdf, 474 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

pdf, 361 kt

Lataa

Verohallinnolle

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta

pdf, 8 Mt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

pdf, 306 kt

Lataa

Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja arvonlisäverolain 35 ja 38 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

pdf, 128 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi genomilaiksi

pdf, 379 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto suun terveydenhuollon yksikössä tuotettavista suun terveydenhuollon suoran valinnan palveluja koskevasta asiakirjamallista

pdf, 497 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin asiakirjamalleista

pdf, 543 kt

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta (HE 52/2017)

pdf, 369 kt

Lataa

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle

Kommentti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansallisesta kokonaisarkkitehtuurista

pdf, 198 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoklsesta hallituksen esitykseksi kliinisistä lääketutkimuksista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 67 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräistä siihen liittyvistä laeista

pdf, 162 kt

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallitluksen esityksestä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018)

pdf, 148 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto sote-keskuksia koskeviin malliasiakirjaluonnoksiin

pdf, 156 kt

Lataa

Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä varhaiskasvatuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 40/2018)

pdf, 275 kt

Lataa

Eduskunnan hallintovaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018)

pdf, 129 kt

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi

pdf, 190 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

SoteDigi-yhtiötä koskevista säännöksistä maakunta- ja sote-uudistuksessa

pdf, 164 kt

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 16/2018)

pdf, 130 kt

Lataa

Liite lausuntoon hallituksen esityksestä valinnanvapauslaiksi (HE 16/2018), pdf, 218 kt

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausunto valinnanvapauslakiesityksestä (HE/2017 ja HE 16/2018) ja maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (HE 15/2018 ja HE 15/2017) koskien lakiesitysten vaikutuksia

pdf, 163 kt

Lataa

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle

Lausunto sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten epäillystä kilpailua vääristävästä tai estävästä toiminnasta ensihoitopalvelujen ja kiireettömien potilassiirtojen markkinoilla

pdf, 135 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

pdf, 141 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi lääkelain sekä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

pdf, 220 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto genomikeskustyöryhmän arviomuistiosta

pdf, 239 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

pdf, 282 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain muuttamiseksi

pdf, 354 kt

Lataa

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Lausunto sosiaali- ja terveysalan kilpailusääntöjä arvioineen työryhmän raportista

pdf, 462 kt

Lataa

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

pdf, 247 kt

Lataa

Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta ja valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnista

pdf, 501 kt

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä kilpailulain määräaikaisesta muuttamisesta (HE 15/2017)

pdf, 468 kt

Lataa

Tilastoja sote-alan markkinoista, pdf, 902 kt

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

pdf, 435 kt

Lataa

Eduskunnan ympäristövaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 15/2017)

pdf, 356 kt

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 15/2017)

pdf, 262 kt

Lataa

Liite lausuntoon hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 15/2017), pdf, 340 kt

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 39/2017)

pdf, 371 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksista sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi ensihoitopalvelusta ja terveydenhuoltolain ensihoitoa koskeviksi muutoksiksi

pdf, 500 kt

Lataa

Työ- ja elinkeinoministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kilpailulain määräaikaisesta muuttamisesta

pdf, 571 kt

Lataa

Eduskunnan talousvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (HE 15/2017)

pdf, 347 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

pdf, 326 kt

Lataa

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Lausunto hallituksen esityksestä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 15/2017)

pdf, 251 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto hallituksen esityksestä  laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä ja valvonnasta

pdf, 636 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Kannanotto Sairaanhoidolliset tukipalvelut: Laboratorio ja kuvantaminen sote-palveluissa (STM 2017:6) -raporttiin

pdf, 443 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto potilasvakuutustyöryhmän loppuraportista

pdf, 480 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi valinnanvapauslaista

pdf, 242 kt

Lataa

Terveyspalvelualan Liiton lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi pelastustoimen järjestämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriölle

pdf, 418 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Terveyspalvelualan Liiton lausunto luonnoksista hallituksen esityksiksi sote- ja maakuntauudistuksesta 

pdf, 675 kt

Lataa

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Terveyspalvelualan Liiton lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistuksesta

pdf, 520 kt

Lataa