Hoitajapula on ratkaistavissa

Sote-alan työvoimapula on yksi aikamme suurimpia työvoimapoliittisia haasteita. Ennusteiden mukaan sote-ala tarvitsee 200 000 uutta työntekijää vuoteen 2030 mennessä. Suurin pula on hoitohenkilökunnasta.

Näin hoitajapula ratkaistaan:

 

1. Oikeat ihmiset oikeissa töissä − eroon ylisääntelystä

 

Koulutusvaatimusten pitää olla suhteessa työn vaativuuteen. Hoivassa usein tärkeintä on taito ja halu kohdata ihminen​.

Yhden lukuvuoden kestävä hoiva-avustajakoulutus on nopea väylä työelämään, mutta hoiva-avustajia voidaan lupa- ja valvontaviranomaisen tiukan tulkinnan takia hyödyntää vain vähän. Hoivakotien työvoimapula helpottaisi heti, jos hoiva-avustajia saisi yksityisellä puolella käyttää yhtä paljoin kuin kunnallisella puolella.

Hallituksen on lisättävä hoiva-avustajien koulutusmääriä ja käynnistettävä ohjelma, jossa järkeistetään henkilöstön käyttöä läpi sote-palvelujen. Jatkossakin tarvitaan korkeammin koulutettua sote-henkilöstöä, mutta oikeassa suhteessa työtehtävien vaatimuksiin nähden.

HALI on aiemmin tarjonnut ratkaisuja, joilla saataisiin yli 8000 uutta hoitajaa.

 

2. Digitalisaatiota hyödyntämällä lisää aikaa kohtaamiseen

 

Kaikkialla maailmassa palvelualat automatisoituvat ja digitalisaatiota hyödynnetään ihmisten auttamiseksi. Hoito- ja hoivatyössä tarvitaan aina kohtaamista ja läsnäoloa, mutta esimerkiksi digitalisaation täysmääräinen hyödyntäminen esimiestyössä vapauttaa sairaanhoitajia tekemään sitä työtä, jota varten he alalle hakeutuivat.

Hoitajapulaa voitaisiin helpottaa heti, jos hoivakodeissa voitaisiin hyödyntää teknologiaa, esimerkiksi oppivaa tekoälyä. Ongelma on, että hoivatoimijoilla ei ole nyt kannustimia investoida digitalisaatioon, koska sen avulla saatavaa työpanosta ei saa laskea mukaan mitoituksiin. Tilanne pitäisi korjata.

 

3. Sujuvalla tutkintojen tunnustamisella nopeammin työelämään

 

Sote-alalle kaivataan lisäksi työperäistä maahanmuuttoa. EU:n ulkopuolelta hankittu sote-koulutus on tunnustettava tehokkaammin. EU- ja ETA-maissa hyväksytään aiemmin suoritettu sairaanhoitajatutkinto, mutta muualta tulevien tutkintojen hyväksyntä on nykyisin hidas prosessi, jota on sujuvoitettava.

Sairaanhoitajiksi kouluttautuneille pitää järjestää näyttökoe, jonka jälkeen he voisivat toimia vähintään lähihoitajina tai koulutuksensa mukaisesti sairaanhoitajina.

HALI on lähettänyt ministeriöille vetoomuksen siitä, että EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten sairaanhoitajien tutkinto pitää rinnastaa suomalaisiin tutkintoihin nykyistä sujuvammin ja nopeammin.

Maahanmuuttajien kielikoulutus on vakinaistettava valtion rahoituksella. Kielen opiskelu on mahdollistettava nykyistä paremmin työn ohessa. Lisäksi kielitaidon näyttökokeita on järjestettävä nykyistä useammin ja joustavammin.

Työntekijälle pitää myöntää oleskelulupa ilman saatavuusharkintaa. Sairaanhoitajille, jotka ovat päättäneet muuttaa Suomeen töihin, pitää olla suomalaiseen ammattitutkintoon tähtäävää koulutusta tarjolla jo lähtömaassa. Myös perheenyhdistämisen tulorajoja on laskettava, jotta ulkomailta tulevat hoitajat saavat perheensä mukaan.

 

4. Lisätään koulutuspaikkoja ja panostetaan alan vetovoimaan

 

Erityisesti lähihoitajia ja sosionomeja tarvitaan lisää. Koulutuspaikkojen lisäys ei kuitenkaan hyödytä, jos hakijoiden määrä ei kasva. Ala on mainettaan parempi ja vetovoiman lisäämiseksi tulee tehdä työtä.

Esimerkiksi osatyökykyiset ja jo maassa olevat maahanmuuttajat pitäisi nähdä nykyistä joustavammin mahdollisina alalle työllistyvinä ja kannustaa heitä sote-opintoihin.

Oppisopimuskoulutuksen tulee olla houkuttelevampi vaihtoehto. Nykyinen malli ei toimi ja koulutusmäärät ovat liian pieniä. Sääntelyä on purettava, jotta se ei ole hallinnollisesti liian raskas tai kallis.

Oppisopimuskoulutettavat pitäisi vanhuspalvelun yksiköissä laskea mukaan henkilöstömitoitukseen nykyistä aikaisemmassa koulutusvaiheessa. Lisäksi työnantajalle pitää taata riittävä oppisopimustuki.

 

Kaipaatko lisätietoa hoitajapulan ratkaisuista tai haastateltavaa juttuusi? HALIn asiantuntijat auttavat mielellään.

Laitinen Arja

Arja Laitinen

Johtaja, hoiva ja osaaminen

Kettunen Maira

Maira Kettunen

Viestintäjohtaja