Mitoituslainsäädäntö astuu voimaan 1.10.2020. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä jaetaan nyt tehtäviä hyvin tiukasti välilliseen ja välittömään. Tämä tekee näkyväksi edeltävän puolentoista vuoden aikana tehdyt mitoituksen nostot yksityisillä palveluntuottajilla.

Lainsäädäntöä valmisteltaessa on moneen kertaan todettu ministerien suulla, että mitoituksen noston vaikutukset kompensoidaan kunnille. Ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoituksen korotus huomioidaan kuntien valtionosuuksissa. Valtionosuudet eivät kuitenkaan ole korvamerkittyjä. Siten lisähenkilöstön palkkaamiseen tarkoitetut rahat valuvat kuntien pohjattomaan kassaan.

Vuoden 2020 kolmelle viimeiselle kuukaudelle on valtionosuuksia korotettu yhteensä noin 11,3M€. Näillä korotuksilla kunnat eivät kuitenkaan ole mahdollistamassa hoitajien tai avustavan henkilöstön palkkaamista hoivakoteihin. Rahoilla paikataan kuntien kurjaa taloustilannetta, rahat menevät mm. sivistys-, vapaa-aikapalveluihin.

Hoitajamitoitukseen liittyvän valtionosuuden korotuksen perusteena on kuntien ja kaupunkien yli 65- vuotiaat asukkaat, ei se miten palvelut on tuotettu. Yksityinen tuottaa hoivassa julkista palvelua ja ovat oikeutettuja saamaan kompensaatiota, kun henkilöstöä lisätään. Selvää kuitenkin on, että kunnat saavat täysimääräisenä mitoituksen muutoksesta aiheutuneet kustannukset.

Kunnissa on hyvin linjakkaasti päätetty jättää tämä valtionosuuskorotus huomiotta erityisesti yksityisten toimijoiden osalta.

Espoossa järjestöt ja yritykset tuottavat lähes 80 % ikääntyneiden ympärivuorokautisesta hoivasta. Vuodelle 2020 Espoon valtionosuutta on korotettu 320 000 €. Julkisen ja yksityisen hoivan tuottamisen suhteessa Espoon omaan tuotantoon tästä rahasta tulisi jyvittää vain 67 000 euroa. Mihin menee loput, yli 250 000 euroa?

Porissa ikääntyneiden kaikesta ympärivuorokautisesta hoivasta järjestöt ja yksityiset tuottavat 57 %. Porin valtionosuutta on korotettu tälle vuodelle 213 000 €, hoitajamitoituslakiin perustuen. Porin kaupungin omaan toimintaan, nostamaan henkilöstömitoitusta tulee näin 91 000 €. Mihin Porissa menee valtionosuuden korotuksen jäljelle jäävä osuus?

Tämän lisäksi, että hinnankorotusneuvottelut toteutetaan nollalinjalla, Porissa on lopetettu ympärivuorokautisten asumispalvelupaikkojen ostaminen yksityisiltä palveluntuottajilta. Porissa tehtiin päätös kesän alussa, että vanhuksille ei enää osteta asumispalvelupaikkaa yksityisiltä toimijoilta. Tämä päätös on surullinen ja tarkoittaa, että asumispaikkaa odottavien vanhusten määrä on noussut toukokuun 20 vanhuksesta elokuun 52 vanhukseen. Tarvetta ympärivuorokautisen hoivan paikoille siis olisi. Ikäihmiset ja omaiset toivoisivat paikkaa yksityisiltä palveluntuottajilta, mutta paikkaa ei vanhukselle osoiteta. Vanhukset asuvat elämänsä viimeisistä vuosista kuukausia terveyskeskuksessa.  Hoivan henkilöstömitoituksen nostoon tarkoitetut valtionosuudet korjaavat kunnan taloutta jossakin muualla.

Rovaniemellä muun kuin julkisen tuottamia vanhusten hoivakotipaikkoja on asumispalveluista 75 %. Rovaniemi saa tänä vuonna korotettua valtionosuutta noin 109 000 €. Hoivapaikkojen tuottamisen suhteessa hoitajamitoitukseen tarkoitetusta rahasta 82 000 € tulisi neuvotella yksityisten toimijoiden kanssa. Samaan aikaan Rovaniemi kuitenkin esittää, että tes-ratkaisut, lisääntyneet suojavarustehankinnat, yleinen kustannuskehitys tai mitoituslainsäädäntö eivät anna aihetta korottaa palvelusetelin hintaa. Yksityisen hinta hoivavuorokaudesta on noin 25 € edullisempi kuin kaupungin oma tuotanto.

Tutkiessa hoitajamitoituksen rahoitusta ja rahoituksen todentumista hoivassa tulee surullinen olo. Eduskunnassa vallitsi harras yksimielisyys lakia hyväksyttäessä ja rahoitus oli yksi keskeinen keskustelun aihe. Laki tulee voimaan ja rahat on jaettu tai jaetaan, mutta asian toteutus kunnissa ontuu. Kuka valvoo, että hoitajamitoituslain lisärahoitus jakautuu vanhusten hoivaan?

Lähteet:

Valtionosuus, VM:n Hoitajamitoitukseen liittyvä vos-lisäys vuonna 2020. Laskennalliset valtionosuudet v. 2020, IKÄRAKENNE 31.12.2018

THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2020. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen pitkäaikaisasiakkaat 31.12.2019, järjestön tai yrityksen tuottamat palvelut sekä kunnan tai kuntayhtymän tuottamat palvelut.