Ikääntyneiden toimintakykyä ylläpitävällä ja palauttavalla kuntoutuksella voidaan saavuttaa inhimillistä ja taloudellista hyötyä. Jotta kuntoutuksen ja toimintakyvyn tuen palvelut saadaan toimimaan kaikkialla Suomessa, tarvitaan kansallista koordinaatiota ja yhteistyötä.

Ikääntyneiden kuntoutus on hyvinvointialueiden järjestämisvastuulla. Kuntoutuksen toimintamallit vaihtelevat alueittain ja palvelujen toteutuminen on satunnaista ja sirpalemaista. Ikääntyvät ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sen suhteen, saavatko he tukea toimintakykyynsä ja kuntoutumiseensa. Yritykset ja järjestöt tuottavat toimintakykyä tukevia ja kuntoutuksen palveluja hyvinvointialueiden kumppanina.

Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpito on valtava yhteiskunnallinen ja inhimillinen kysymys. Suomessa väestö ikääntyy kovaa vauhtia ja palvelujen tarve vain kasvaa. Panostamalla toimintakyvyn ylläpitoon on mahdollista saada säästöjä, sillä hyvin toteutettuna kuntoutuspalveluilla voidaan ennaltaehkäistä ja siirtää myöhemmäksi raskaampien palvelujen tarvetta.

”Meillä on tarvittava osaaminen ja resurssit ikääntyneiden toimintakyvyn tuen ja kuntoutuksen yhdenmukaistamiseen ja puutteiden korjaamiseen. Jotta ikäihmiset kaikkialla Suomessa saavat tarvitsemansa tuen ja kuntoutuspalvelut, tarvitaan eri toimijoiden määrätietoista yhteistyötä”, kommentoi HALI:n va. toimitusjohtaja ja hoivasta ja osaamisesta vastaava johtaja Arja Laitinen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on luonteva taho koordinoimaan näiden palvelujen kansallista kehittämistyötä. Kehittämistyötä tulee tehdä yhdessä hyvinvointialueiden, Kelan, yritysten ja järjestöjen kanssa, jotta voidaan varmistaa tarpeenmukaisten palvelujen saatavuus. 

HALI, Miina Sillanpään Säätiö, Kuntoutusinstituutti, Kuntoutuksen toimialayhdistys, Muistiliitto, Tuki- ja liikuntaelinliitto ja Vanhustyön keskusliitto luovuttivat sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle yhdessä laaditun vetoomuksen ikääntyneiden kuntoutusasioiden edistämiseksi 29.9.2023.

Vetoomus: Suomeen tarvitaan ikääntyneiden kuntoutus- ja toimintakykyohjelma

vetoomus-mss-26092023-logoilla-valmis-280923.pdf, 1 Mt, 3.10.2023

pdf