Ylen dokumentissa ”Tasemummot” kuvataan haasteellista ja kasvavaa asiakaskuntaa koskettavaa aihetta; vanhusten hyvää hoivaa. Minkälaista palvelua kuntalaiset saavat, ja onko heillä mahdollisuus valita, missä palvelut tuotetaan. Palvelusetelilain tarkoituksena on tarjota asiakkaille valinnanmahdollisuus, mutta Siun sotessa käytetty menettely ei täytä tätä tavoitetta.

Elokuva on kuvattu pienessä hoivakodissa Tohmajärvellä. Tohmajärven kunta ulkoisti sosiaali- ja terveyspalvelunsa Attendolle vuonna 2013. Kuntia koskevaa vertailututkimusta tekevän Kuntamaisema Oy:n selvityksen mukaan ulkoistuksen myötä palveluiden saatavuus on parantunut. Kuntaan on saatu myös esimerkiksi geriatrian ja radiologian palveluita. Henkilöstö on kokenut palveluiden laadun parantuneen. Säästöä on kertynyt useita satoja tuhansia euroja vuosittain. Käytettävissä olevalla rahalla on saatu palvelua useammalle asiakkaalle.

Siun sotessa aito asiakasvalinta ei toteudu

Siun sote -kuntayhtymä perustettiin vuonna 2016. Tohmajärven palveluita koskevien sopimusten toinen sopijapuoli vaihtui vuoden 2017 alusta. Siun sote on onnistunut ulkoistuksen avulla takaamaan palveluiden tason ja hillitsemään kustannusten nousua. Aito asiakasvalinta ei ole käytännössä toteutunut, sillä Siun sotessa lähtökohdaksi on otettu, että ”omat” paikat täytetään ensin ja vasta sitten asiakkaille tarjotaan palveluseteliä.

Siun sote on kilpailuttanut erityisryhmien asumispalveluita useammassa erässä. Vuonna 2017 kilpailutettiin vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja keväällä 2018 sosiaalisen asumisen palvelut. Kilpailutuksissa on käytetty puitejärjestelyä. Yleisestä menettelystä poiketen kuntayhtymä on etukäteen asettanut ns. tavoitehinnan. Erityisesti pienemmät tarjoajat ovat hankalassa välikädessä. Ne olettavat, että eivät tule menestymään kilpailussa, jos tarjoavat yli tavoitehinnan. Kuntayhtymän käyttämät tavoitehinnat ovat pienien tuottajien näkemyksen mukaan selvästi alle sekä julkisten ja yksityisten tuotantokustannusten.

Laadukkaiden palveluiden turvaamiseen tarvitaan isoja ja pieniä toimijoita

Kilpailutusten hinnoittelumekanismi ja laatuvaatimukset ovat täysin hankintayksikön eli tässä tapauksessa Siun soten päätettävissä. Hoitajien määrää ei sen sijaan pystytä päättämään yksiköissä. Asiakkaiden ja hoitajien välinen suhdeluku kirjataan lupapäätökseen samoin kuin henkilöstörakenne. Siun soten kilpailutuksissa on tarjouspyynnöissä ja siten tavoitehinnan arvioinnissa käytetty alhaisempaa henkilöstömitoitusta kuin mitä valvovana virananomaisena toimiva aluehallintovirasto sallii.

Laadukkaiden palveluiden varmistamisessa tarvitaan kaikenkokoisia toimijoita – sekä isoja että pieniä. Ongelmana eivät ole yritykset, jotka palveluita tarjoavat vaan Siun soten kilpailuttamismenettelyt ja hinnoitteluperiaatteet.

Yritystoiminnan etujärjestöt ovat käyneet Siun soten kanssa useampaan otteeseen keskusteluja asian tiimoilta. Alueella käytössä olevaa ympärivuorokautisen hoivan palvelusetelin käyttöä tulee tehostaa ja palvelusetelin reunaehtojen tulee olla sellaiset, että asiakkailla on aito mahdollisuus valita. Yhden hoivapaikan perustaminen maksaa noin 100 000 euroa.

Vääristynyt hinnoittelu sekä valinnanvapauden polkeminen rajaavat pienemmät yrittäjät pois.

Valtakunnallisesti suurin osa hoivaa tuottavista yrityksistä on tänä päivänä pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Näiden yritysten kohtalo ei ole palveluja tuottavien toimijoiden käsissä. Päätöksistä vastaavat palveluita järjestävät kunnat ja kuntayhtymät ja tulevaisuudessa maakunnat.