Kunnat säästävät yksityisellä varhaiskasvatuksella – Erityisesti alle 3-vuotiaiden asema huono

Samasta palvelusta sama hinta

Yksityisen varhaiskasvatuksen tulevaisuus on vaarassa, sillä julkisia ja yksityisiä päiväkoteja kohdellaan eri tavalla, vaikka molemmat tarjoavat julkista palvelua. Samasta palvelusta ei makseta samaa hintaa.  

Vastuu varhaiskasvatuksen tilasta on kunnilla. Alan tilanne on korjattava ja perheille on turvattava mahdollisuus valita itselleen parhaiten sopiva varhaiskasvatuspalvelu.

Vuoden 2021 kuntakohtaisiin laskelmiin pääset oikealla olevasta valikosta.

Säästöjä ilman leikkauksia

Kunnan oma tuotanto yli 48% kalliimpaa, kuin yksityisellä tuotettu

HALIn tekemän selvityksen mukaan kuntien omana tuotantona tuotettu varhaiskasvatus on jopa yli 48 % kalliimpaa kunnille, kuin yksityisen palveluntuottajan tuottama varhaiskasvatus. Suurimmat erot löytyvät alle 3-vuotiaiden, enemmän aikuisen tukea tarvitsevien lapsien päivähoidosta. Alle 3-vuotiaiden osalta kunnan oman tuotannon kustannukset ovat keskimäärin yli 37% korkeammat kuin yksityisen varhaiskasvatuksen kustannukset. Kunnat eivät suuntaa tarpeeksi resursseja yksityisenä tuotettuun varhaiskasvatukseen. Yli kolmevuotiaiden osalta kunnan oman tuotannon kustannukset olivat yli 20 % korkeammat kuin yksityisen tuotannon kustannukset kunnalle. 

Vertailu pitää mahdollistaa kustannusten läpinäkyvyydellä

Yksityisen ja julkisen varhaiskasvatuksen kustannusten vertailu on haastavaa, koska kunnat eivät tunne oman tuotantonsa kustannuksia. Oman tuotannot kustannukset ja kustannusrakenne tulee avata valtakunnallisesti yhdenmukaisella mallilla. Palveluiden valvonnan pitää olla yhdenmukaista ja kriteerien samat koko maassa – sekä yksityisellä että julkisella puolella.  

Laskennallinen lapsi

Varhaiskasvatuslaissa on määritelty hoitajien määrä suhteessa lasten määrään. Alle 3-vuotiaita voi olla yhtä hoitajaa kohden neljä kappaletta. Yli 3-vuotiaita voi olla yhtä hoitajaa kohden seitsemän kappaletta. Tästä saadaan laskettua alle 3-vuotiaalle kertoimeksi 1,75, ja yli 3-vuotiaalle kertoimeksi 1.

Miten laskennallisten lasten määrä lasketaan

Laskennallisten lasten määrä lasketaan alla olevalla laskentakaavalla: 

1,75* alle 3 v 

1* yli 3 v 

1*esiopetus ja täydentävä 


= Laskennallisten lasten määrä 


Lisätiedot

Lindeberg Laura

Laura Lindeberg

Johtava elinkeinoasiantuntija

040 826 8292

Lisätiedot


Laskentaperiaatteet

 • HALI on toteuttanut selvityksensä kuntien toimittamien yksikkökohtaisten tilinpäätösten perusteella. Tulokset ovat johdonmukaiset kuusikkokuntien raportin kanssa.
 • Lapsimääränä käytetyt luvut perustuvat kunnan itse toimittamiin tietoihin lapsimääristä. Lapsimäärinä on pääsääntöisesti käytetty 31.12.2021 poikkileikkaustilannetta, lasten keskiarvoa vuoden mittaan tai ryhmien paikkamääriä. Yksi kunta toimitti Vardaan merkityt tiedot.
 • HALI:n selvitys koskee varhaiskasvatuksen kustannuksia. Otannassa mukana olevissa yksiköissä tuotetaan päivähoitoa yli ja alle 3-vuotiaille sekä esiopetusta ja esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. 
 • Selvityksessä vertaillaan palvelusetelillä tuotetun ja omana tuotantona tuotetun varhaiskasvatuksen kustannuksia kunnalle
 • Otannasta on poistettu yksiköt, joissa on jotain erityistä toimintaa kuten vuorohoitoa, integroituja erityisryhmiä, pelkkää esiopetusta, suuria remontteja keskellä vuotta, poikkeuksellisen suuria kiinteistökustannuksia sekä yksiköt jotka ovat aloittaneet tai lopettaneet toimintansa keskellä vuotta. 
 • Epäselvissä tilanteissa on oltu suoraan yhteydessä kuntaan ja ratkaisemattomissa tilanteissa kyseisen kunnan tai yksikön osalta ei ole julkaistu laskelmia.
 • Laskennassa tehdyt harkinnanvaraiset ratkaisut on tehty kunnan eduksi.​
 • Laskennassa on käytetty alle 3-vuotiaalle kerrointa 7/4 = 1,75. Lukuun sisältyy myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset. Esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen kerroin on 1.
 • Yli ja alle kolmevuotiaiden kustannukset on laskettu keskiarvona koko kunnalle. 
 • Siinä, miten kunnat kohdistavat kesäkuukausien aikana päivystävien päiväkotien kustannuksia, on eroja. ​
  • Niissä tapauksissa, joissa kesän osalta kustannukset kohdistuvat ainoastaan tietyille yksiköille saattaa laskennallisen lapsen yksikkökohtaisissa kustannuksissa olla eroja yksiköiden välillä. Edellä mainitut tapaukset on mainittu laskelmien lisätiedoissa jokaisen kunnan laskelman alapuolella.

Tarkemmat kuntakohtaiset tiedot löydät jokaisen selvityksen oman sivun alareunasta.