SOTE-uudistus

Katso webinaaritallenne: Sote-uudistus ja kokonaisulkoistukset

Tutustu kokonaisulkoistustutkimukseen

Kokonaisulkoistusten vaikutus sote-kustannuksiin

   Esa Jokinen, tutkija

Ähtärin kokemuksia kokonaisulkoistuksesta

   Jarmo Pienimäki, kaupunginjohtaja, Ähtäri 

Soten tavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan kaikkia tuottajia

   Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto

  • Kritiikkiä herätti sote-esitykseen kaavailtu rajoitus hyödyntää yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntarjoajia. Puolet kantaa ottaneista oli sitä mieltä, että ostopalveluihin puuttuva järjestämislain 12 § ei ole tarkoituksenmukainen.
  • Selvästi useampi kuin joka kolmas lausunnonantaja kritisoi myös avovastauksissaan ostopalvelujen hyödyntämisen rajoituksia.
  • Samanaikaisesti yli 100 lausunnonantajaa katsoi, että monituottajuudella voitaisiin parantaa nimenomaan palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta.

Sote-lausuntojen yhteenveto

Hyvinvointiala HALI ry on käynyt läpi kaikki 718 lausunnonantajan 804 lausuntoa. Puolet kantaa ottaneista ei usko, että sote-järjestämislaki turvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden. HALI painottaa, että kiire ei saa estää lausunnonantajien kritiikin ottamista vakavasti. Lausuntokierros on erityisen tärkeä siksi, että joitain keskeisiä sidosryhmiä ei ole kuultu esitystä valmisteltaessa.  

Lausuntokoosteen yhteenvetodiat

Avovastausten koonti

Esitys murentaa sote-maakuntien mahdollisuuksia selviytyä järjestämisvastuustaan sekä rajoittaa osatopalvelujen käyttöä.

Yritysten ja järjestöjen resurssien hyödyntäminen

Vaarantuuko palvelujen saatavuus? 

Sote-maakuntien itsehallinnon toteutuminen

Toteutuuko itsehallinto? 

Sote-palvelut ovat tällä hetkellä kuntien vastuulla. Niillä on vahva itsehallinto. Itsehallinto merkitsee kuntalaisille kuuluvaa oikeutta päättää kuntansa hallinnosta ja taloudesta. Kunnat voivat päättää itsenäisesti esimerkiksi investoinneistaan ja lainanotostaan. Kunnilla on myös laaja päätösvalta ostopalvelujen hyödyntämisen suhteen.

Lausuntokierroksella oleva sote-lainsäädäntöluonnos laittaisi sote-maakunnat selvästi tiukemmin sosiaali- ja terveysministeriön talutusnuoraan sekä rajoittaisi niiden mahdollisuuksia päättää parhaiksi katsomistaan keinoista palvelutuotannon järjestämiseksi.

Sote-maakunnille syntyy siis merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia palvelutasoa parantamatta. Tämä yhdistettynä heikkoihin taloudellisiin kannustimiin aiheuttaa merkittävän paineen nykyistä heikommalle kustannusuralle.

Kustannusten kasvu

Kasvaako kustannukset? 

Potilasdirektiivin oikea täytäntöönpano ei voi enää odottaa. EU:n potilasdirektiivin tarkoitus on vahvistaa potilaan oikeuksia, valinnanmahdollisuuksia ja palvelujen vapaata tarjontaa. Direktiivin myötä potilaalle taataan oikeus hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan ja saada hoidosta korvausta kotimaastaan. Palvelun tuottaja voi olla joko julkinen tai yksityinen toimija.