Koulukoti Pohjolakotia koskevan eduskunnan oikeusasiamiehen selvitykset on saatettu loppuun. Keskeiset huomautukset koskivat lasten liikkumisvapautta, yhteydenpitoa ja oman omaisuuden, kuten kännykän käyttöä.

Huomautuksen kohteena oleviin asioihin on puututtu ja asiat on selvitetty.

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen mukaisesti Pohjolakodin tulee toimittaa suunnitelma lasten oikeuksia rajoittavien toimien vähentämisestä syyskuuhun 2019 mennessä.

Suomessa on seitsemän koulukotia, joissa on noin 300 nuorta. He kaikki tarvitsevat Pohjolankodin tarjoaman tuen kaltaista apua. Suomen lastensuojelulainsäädäntö ei erottele tuen tarvetta lapsen tilanteen mukaan. Ruotsissa on säädetty koulukotinuoria koskeva erillinen laki. Se mahdollistaa muun muassa nuorten puhelimien ja kirjeiden tarkastelun.

Hyvinvointiala HALI ry pitää hyvänä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua valvotaan sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. HALI kehottaa viranomaisia vakavasti pohtimaan, tulisiko Suomessakin säätää erillisiä säännöksiä koulukotinuoriin sovellettavaksi mm. päihteiden käytön ehkäisemiseksi. Esimerkiksi huumenuorten liikkumisen tilapäinen rajoittaminen voi olla perusteltua tässä tarkoituksessa. Rajoitustoimenpiteitä varten tulee olla selkeät etukäteen määritellyt periaatteet ja valtakunnallisesti yhtenäiset käytännöt.

STM:ssä on käynnistymässä lastensuojelulain uudistamishanke, jossa tullaan arvioimaan paljon palveluja tarvitsevien sijoitettujen lasten asemaa ja heille tarpeellisten moniammatillisten palvelujen järjestämistä. Hyvinvointiala HALI ry tukee hanketta osaltaan ja toivoo hankkeen etevän nopeasti.