Sote-keskuksen ydintehtäviä on tunnistaa perustasolla ihmisen terveyteen liittyviä haasteita. Terveyden fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus kulkevat tiukasti käsi kädessä. Jos psyykkisesti oireileva ihminen menee sote-keskukseen ja saa avunpyyntöönsä vastaukseksi ”ei oota”, tilanne on epätyydyttävä niin asiakkaan kuin veronmaksajankin kannalta.

Mielenterveysongelmien kustannukset ovat vuodessa noin kuusi miljardia euroa. Kristian Wahlbeck Suomen Mielenterveysseurasta (HS 26.3.2018) toteaa, että joka toinen meistä kokee mielenterveydenhäiriön ja tarvitsee siihen liittyvää tukea jossakin elämänsä vaiheessa.

Useat asiantuntijat ovat arvioineet valinnanvapauslain mukaisen sote-keskuksen liian lääkärikeskeiseksi. Päihde- ja mielenterveysongelmien hoidossa tämä korostuu, koska näissä palveluissa ei pelkkä lääketieteellinen lähestyminen riitä. Näitä ongelmia tulee hoitaa ihmisläheisesti palveluita integroiden.

Avuntarvitsijoita on paljon. Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat eräs keskeisimmistä syistä sairauspoissaoloihin ja ennenaikaiseen eläköitymiseen. On siis koko yhteiskunnan kannalta tärkeää, että perustasolla pystytään auttamaan asiakkaita oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Asiakkaita palvelemaan tarvitaan myös lakisääteistä minimitasoa  laajempia sote-keskuksia, joissa on riittävästi psykologeja, psykiatrisia sairaanhoitajia ja sosiaalialan ammattilaisia. Meillä ei ole varaa pitkittyviin mielenterveys- ja päihdeongelmiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin, jotka ovat yhteiskunnallisesti mittavat.

Terveyserojen kaventamisen näkökulmasta tarvitaan erityisesti päihde- ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä. Pelkkä neuvonta ei riitä. Palveluita tarvitaan myös perustasolle, ja perus- ja erityistason välisen työnjaon tulee olla selkeä. Kokonaisuuden on oltava integroitu, tuottipa palveluita yksityinen tai julkinen toimija.

Asumispalvelut liittyvät kiinteästi mielenterveys- ja päihdepalveluasiakkaiden kuntoutukseen. Ne ovat linkki raskaamman laitoshoidon ja kotona selviytymisen välissä. Yksityiset toimijat tuottavat näitä palveluita laajasti. Asumispalveluissa rakennetaan kuntoutumispolkuja asumispalveluyksikön kautta tukiasumiseen ja sieltä mahdollisuuksien mukaan edelleen kotiin. Asiakkaille laaditaan yksilölliset kuntoutumistavoitteet ja niiden saavuttamista seurataan. Tämän palvelukokonaisuuden tulee toimia hyvässä yhteistyössä sote-keskusten ja maakuntien liikelaitosten kanssa.

Aino Närkki
johtava elinkeinoasiantuntija