Työtuomioistuin on päätöksessään 5.12.2018 vahvistanut HALIn tulkinnan siitä, ettei palvelutalon yksikönjohtajaan ole velvollisuutta soveltaa sosiaalipalvelualan TES:iä, kun johtajan pääasiallinen tehtävä on työnantajan edustajana toimiminen.

Tapauksessa oli kysymys TES:n 1 §:n tulkinnasta

”Sopimuksen ulottuvuus

Tätä sopimusta noudatetaan Hyvinvointialan liiton jäsenyritysten palveluksessa oleviin sosiaalialan palveluyksiköissä työskenteleviin työn¬tekijöihin. Tämä sopimus ei kuitenkaan koske:

Yrityksen johtoa, itsenäisten osastojen päälliköitä sekä vastaavia esimiesase¬massa olevia henkilöitä, jotka edustavat työnantajaa tämän työehtosopimuk¬sen piirissä olevien työntekijöiden työsuhteen ehtoja määriteltäessä.

Tällä tarkoitetaan sellaisia yrityksen johtoon kuuluvia, itsenäisten osastojen päälliköitä sekä vastaavia esimiesasemassa olevia henkilöitä, joiden pääasial¬lisiin tehtäviin kuuluu työnantajan edustajana toimiminen. ”

Tapauksessa yksikön johtaja työskenteli yksinomaan hallinnollisissa tehtävissä eikä hän osallistunut hoitotyöhön. Oikeus tulkitsi henkilöstöjohtamiseen kuuluvan sangen laajasti osallistumisen erilaisiin työntekijöiden työsuhteiden ehtojen määrittelyihin, vaikka kaikissa asioissa johtajalla ei ollutkaan itsenäistä päätösvaltaa. Nämä henkilöstöjohtamiseen liittyvät tehtävät muodostivat yli 50 % johtajan työajasta. Kokonaisuutena arvioiden oikeus totesi, ettei yksikönjohtajaan tullut 1 §:n perusteella soveltaa työehtosopimusta.

Lue työtuomioistuimen päätös kokonaan

TSN:n kanne hylättiin ja TSN velvoitettiin korvaamaan HALIn oikeudenkäyntikulut.