Sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntonsa jättäneistä organisaatioista neljä viidestä on huolissaan palvelujen saatavuudesta, jos Kela-korvaukset lakkautettaisiin.

Hallituksen suunnitelma osana sote-uudistusta on ollut pohtia yksityisen terveydenhuollon Kela-korvausten kohtaloa. Yhtenä vaihtoehtona on ollut jopa Kela-korvausten lakkauttaminen. Lausuntopalautteen perusteella vaihtoehto herättää yhteiskunnallisissa toimijoissa laajaa huolta.

Hyvinvointiala HALI ry kävi läpi sairaanhoidon Kela-korvausten tulevaisuutta koskevat lausunnot. Yhteensä 59 organisaatiota jätti aiheesta lausuntonsa sosiaali- ja terveysministeriölle elokuun loppuun mennessä lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta.

Neljä viidestä lausunnonantajasta ilmaisi huolensa siitä, että palvelujen saatavuus heikkenee, jos Kela-korvauksia leikataan tai ne lopetetaan. Vain kahdeksan lausuntopalvelun kautta lausuntonsa antanutta tahoa tuki varauksetta korvauksien lakkauttamista. Kolmannes vastaajista nosti vahvasti esiin tarpeen lisäselvityksille, ennen kuin valmistelua voidaan jatkaa.

− Lausunnonantajien viesti on vakava: monikanavarahoitusta pohtineen virkamiestyöryhmän selvitys ei ole riittävän kattava, eikä järjestelmän kehittämisen vaihtoehtoja ole pohdittu lainkaan, sanoo HALIn terveyspalvelujohtaja Hanna-Maija Kause.

Virkamiestyöryhmä arvioi, että jos Kela-korvauksista luovuttaisiin ja asiakkaat siirtyisivät julkisiin palveluihin, yksityisten palveluntuottajien hinnat laskisivat ja lääkärit ja hoitajat siirtyisivät enenevissä määrin julkiselle töihin. Lausunnonantajat kyseenalaistavat oletuksen.

− Kuvattu kehityskulku, jossa asiakkaiden siirtyessä julkiselle hinnat laskisivat ja henkilöstö siirtyisi julkiselle, ei ole uskottava, toteaa Kansaneläkelaitos lausunnossaan.

Huolta herättää myös se, miten hyvinvointialueet kykenisivät suoriutumaan joistakin erikoisaloista, kuten hammashuollon, psykiatrian, silmätautien ja naistentautien palveluista, joissa valtaosa käynneistä tapahtuu nykyisin yksityisellä.

− Jatkotyössä olisi selvitettävä mahdollisuutta kehittää korvausjärjestelmää siten, että se tukisi potilaiden valinnanvapautta ja vähintäänkin mahdollisuutta saada sellaisia erikoislääkäripalveluja, joita julkisella sektorilla ei ole tarjolla, Lääkäriliitto ehdottaa.

Moni lausunnon antajista katsoo, että sairaanhoitokorvauksiin ei tulisi tehdä muutoksia ainakaan ennen kuin juuri hyväksytyn sote-uudistuksen myötä syntyvien hyvinvointialueiden toiminta on vakiintunut.

Vastaajat näkevät erityisenä riskinä Kela-korvausten lakkauttamisessa yhtä aikaa käynnissä olevan sote-uudistuksen toimeenpanon sekä koronan aiheuttaman hoitovelan. Vastaajat nostavat huomioissaan esiin myös sen, että rahoituksen monikanavaisuutta suurempi ongelma terveydenhuollossa on rahoituksen riittämättömyys.

− On tärkeää, että pian työnsä aloittava, monikanavaista rahoitusta pohtiva parlamentaarinen työryhmä syventää vaikutusarvioita. Yhdeksi tarkasteluvaihtoehdoksi pitäisi ottaa myös nykyisen, laajasti hyödynnetyn ja julkisia varoja säästävän Kela-korvausjärjestelmän kehittäminen, Kause sanoo.

Hyvinvointiala HALI ry:n tiedote ja lausunto monikanavarahoituksen purkamisen valmistelun virkamiesselvityksestä: https://www.hyvinvointiala.fi/terveydenhuollon-kriisi-pahenee-jos-kela-korvaukset-lopetetaan/