Kotihoito, kotipalvelu ja kotisairaanhoito ovat Suomessa pitkään ollet lähtökohtaisesti julkista toimintaa. Kotihoidossa on kuitenkin jo pitkään kaivattu muutosta nykytilaan, jotta palvelut saataisiin turvattua. Kotihoito on eittämättä haasteellista lähes kaikissa kunnissamme.

Yksi toimiva keino turvata palvelut ihmisille ja varmistaa kotihoidon riittävät resurssit, on ottaa käyttöön palveluseteli.  Palveluseteli on ollut käytettävissä vasta vuodesta 2009 lähtien. Kunnat ovat ottaneet sitä laiskasti käyttöönsä.  Viimeaikaiset selvitykset mm. Lahdesta kuitenkin osoittavat, että jos kuntaan on luotu kilpailua edes vähäisessä määrin, myös julkisen järjestäjän toiminnassa on tapahtunut merkittäviä parannuksia mm. välittömän työajan osuuden nousun ja kustannusten hallinnan osalta.

Asiakkaan hoivaan ja hoitoon liittyvän osaamisen lisäksi vaaditaan myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja ajan käytön hallintaa. Tekijöitä tulee olla oikeassa suhteessa asiakkaiden hoivan tarpeeseen ja määrään nähden. Työntekijöiden määrän lisääminen ei kuitenkaan ole sinällään avain onneen. Kotihoidon osalta on kautta linjan haasteita mm. siinä, että hoitajien välitön työaika saataisiin tavoitteena olevan 60 %:n tasolle. Haasteen taustalla on useissa yksiköissä mm. ns. aamu- ja iltaviiveet sekä toiminnanohjauksen ongelmat.  Myös sairauspoissaolojen määrä on kotihoidossa pääsääntöisesti suurempi kuin kunta-alalla keskimäärin. Määrä on huomattavasti suurempi kuin vastaavassa työssä yksityisellä sektorilla. On totta, että selvitysten mukaan (mm. THL 2016) esimiehiltä kuluu aikaa sijaisten hankintaan ja sijaisten saamisessa on haastetta.

Huoli sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyydestä ja alalla pysymisestä on sekä yksityisten että julkisten työnantajien ja työntekijöiden yhteinen. Toimiala on Suomen eniten työllistävä toimiala. Alan imago ei ole nuorten keskuudessa paras mahdollinen. Elämme jo nyt työvoimapulan aikaa ja kaikkien osapuolien tulee kiinnittää toiminnassaan vakavaa huomiota alan vetovoimaisuuden parantamiseen.

Vanhuspalvelulain toimeenpanon osalta on toteutettu kolme valtakunnallista seurantaa, joiden tulokset on julkaistu THL:n kotisivuilla. Niiden mukaisesti kotihoito on kohtuullisessa tilanteessa ja siellä on henkilöstöä melko hyvin. Parhaillaan on käynnissä THL:n neljäs valtakunnallinen mittaus ja tulokset siitä saadaan syksyllä.

Hyvinvointialan liitto kiinnittää liittona huomiota jäsenistönsä toiminnan vastuullisuuteen ja laatuun. Kartoitamme mm. sitä, mistä elementeistä laadukas kotihoito muodostuu. Yksityinen sektori tarjoaa jo nyt laadukasta kotihoitoa ja tekee mielellään yhteistyötä julkisten toimijoiden kanssa tämän tärkeän palvelun kehittämiseksi ja asiakkaiden arvokkaan vanhuuden turvaamiseksi.