Verohallinnon toimintatapana on keskittyä kulloinkin tiettyihin toimialoihin, toteuttaa verotarkastuksia kyseisellä toimialalla ympäri maan ja tarvittaessa päivittää toimialaa koskevaa sääntelyä. Tällä hetkellä Verohallinnon toiminnan painopisteenä ovat sosiaali- ja terveysala sekä varhaiskasvatus.

Verotarkastuksia on toteutettu usean yksityisen palveluntuottajan yksiköissä ja painopisteenä ovat olleet erityisesti arvonlisäveroasiat. Odotettavissa on, että verotarkastukset jatkuvat vielä jonkin aikaa.

Verottajan linja tarkastuksissa on paikoin muuttunut totutusta. Muun muassa Kelan ostamien kuntoutuspalvelujen arvonlisäverokäytännöissä on tapahtunut muutos ja varhaiskasvatuksessa oman käytön ALV:ta tarkastellaan tarkemmin. Mikäli verottaja muuttaa totuttua linjaa, niin verottajan takautuvien vaatimusten ei tule ulottua pitkälle historiaan. Mikäli takautuvia vaatimuksia on useammalta vuodelta tai tarkastuksissa ilmenee jotain muuta erikoista, HALIn toimistoon voi aina olla yhteydessä.

Terveyden- ja sairaanhoidon ALV-ohje päivittyy

Verohallinnon ohje terveyden- ja sairaanhoidon arvonlisäverotuksesta on päivittymässä. Ohjeluonnos on paraikaa lausuntokierroksella ja HALI valmistelee lausuntoaan. Ohjeluonnoksessa todetaan nykymallin mukaisesti, että hammaslääkärin, hammasteknikon tai erikoishammasteknikon myymistä hammasproteeseista ja niihin kohdistuvista hammasteknisistä työsuorituksista ei suoriteta arvonlisäveroa. Uutena sisältönä ohjeluonnoksen mukaan hammastekniset välineet kuten oikomislaitteet ja purentakiskot eivät ole hammasproteeseja ja näin ollen ovat arvonlisäverollista myyntiä.

Ohjeluonnokseen on sisällytetty myös uutta kuntoutusta koskevaa sääntelyä. Esimerkiksi kuntoutukseen liittyvät liikuntapalvelut ja luennot katsotaan aina arvonlisäverollisiksi palveluiksi. Muutenkin ohjeluonnos ajaa verottajan ja palveluntuottajien toimintaa siihen suuntaan, että palvelukokonaisuuksia pilkotaan pienempiin osiin ja arvonlisäverollisuutta tarkastellaan tarkemmalla tasolla.
Ohjeluonnos linjaa myös muut kuin työterveyshuoltosopimuksen solmimisen yhteydessä tehtävät työpaikkaselvitykset sekä suunnatut työpaikkaselvitykset arvonlisäverollisiksi palveluiksi. Lisäksi työpaikkaselvityksen yhteydessä tehtävät mahdolliset muut mittaukset, kartoitukset ja selvitykset olisivat arvonlisäverollisia.

HALI lausuu lähiviikkoina ohjeluonnoksesta jäseniä kuultuaan. Halin tavoitteena on taata hoitomuotojen neutraali kohtelu ja nostaa palvelun luonteen tarkastelu arvonlisäverollisuusarvioinnin keskiöön, yksittäisten palvelujen tai välineiden erottelun sijaan. Palvelun tai tavaran tulee olla arvonlisäveroton aina, kun se tosiasiallisesti on terveyden- tai sairaanhoitoa.