Terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvotteluosapuolet ovat keskustelleet luottamusmiesten tiedonsaannista.

Osapuolet toteavat, että EU-tietosuoja-asetuksesta ei aiheudu muutostarpeita työehtosopimuksen määräyksiin, kun tietosuojaa noudatetaan asetuksessa säädetyllä tavalla. Työehtosopimusta noudatetaan kuten aiemminkin.

Säännöllisesti luovutettavat tilastotiedot

Luottamusmiehen oikeudesta saada säännöllisesti tietoja yrityksen työntekijöistä on määrätty luottamusmiessopimuksen 6 §:n 2. kohdassa.

Jos luottamusmies tarkastelee tietoja työnantajan tietojärjestelmässä eikä tietoja luovuteta työnantajan tietojärjestelmän ulkopuolelle, erillistä uutta asetuksessa tarkoitettua henkilötietorekisteriä ei synny.

Osapuolet kannustavat työnantajia ja luottamusmiehiä käymään yhdessä läpi luottamusmiessopimuksen 6 §:n 2. kohtaa ja sen nojalla säännöllisesti annettavia tietoja.

Yksittäiset erimielisyydet

Jos työpaikalla syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä yksittäisen työntekijän työsuhdeasioista ja luottamusmies selvittää asiaa, työnantajan on annettava luottamusmiehelle erimielisyyden kohteena olevan tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot (luottamusmiessopimuksen 6 §:n 1. kohta).

Tietosuoja-asetus ei estä tietojen antamista luottamusmiehelle, koska luottamusmiehen tiedonsaantioikeudesta määrätään työehtosopimuksessa.

Jos erimielisyydestä ei päästä yhteisymmärrykseen paikallisissa neuvotteluissa, asia voidaan siirtää liittojen ratkaistavaksi. Tällöin luottamusmies saa luovuttaa tapauksen selvittämiseen vaikuttavat tiedot ammattiliitolle työehtosopimuksessa sovitulla tavalla.