Kesäkuun alussa voimaan astuvilla lain muutoksilla tarkennetaan työnantajan turvallisuusvelvoitteita. Lakia täsmennetään muun muassa työnantajan huolehtimis- ja tarkkailuvelvollisuuden osalta, vaarojen selvittämisen ja arvioimisen osalta sekä selvennetään muun muassa raskaussuojelun perussäännöstä.

Tämän vuoden kesäkuun alussa voimaan tulevilla työturvallisuuslain muutoksilla tarkennetaan työnantajan työturvallisuusvelvoitteita erityisesti psykososiaalisen kuormittumisen ja ikääntyneemmistä työntekijöistä huolehtimisen näkökulmasta.

Lain muutosten tavoitteena on mm. edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Lisäksi lakimuutoksilla pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisenä. Muutoksilla pääosin selkiytetään voimassa olevan lain sisältöä.

Työnantajan huolehtimis- ja tarkkailuvelvollisuuden täsmentäminen

Työturvallisuuslain muutoksella täsmennetään työnantajan yleistä velvollisuutta huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Muutoksessa selkiytetään sitä, että yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet eivät aina ole riittäviä yksittäisen työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi, vaan työnantajan on otettava huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat vaatia yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä.

Opetusta ja ohjausta koskevaa säännöstä täsmennetään vastaamaan nykyistä oikeustilaa. Työnantajalle säädetään velvollisuus ottaa huomioon työntekijän henkilökohtaiset edellytykset opetusta ja ohjausta annettaessa. Esimerkiksi työntekijän nuori ikä, ikääntyminen ja kielitaito ovat tällaisia opetuksessa ja ohjauksessa huomioon otettavia henkilökohtaisia edellytyksiä.

Työnantajan tarkkailuvelvoitetta täsmennetään muun muassa siten, että työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristön, työolosuhteiden ja turvallisten työtapojen lisäksi myös työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Tarkkailun kautta työnantajalla on mahdollisuus havaita tarve toteuttaa yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä ajoissa.

Vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaa säännöstä täsmennetään. Työn vaarojen selvittämistä ja arviointia koskevaan säännökseen lisätään huomioon otettavaksi seikaksi ikääntyminen.

Lakimuutos täsmentää myös, että työnantajan on fyysisten kuormitustekijöiden lisäksi otettava huomioon työn sisältöön, työn järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät kuormitustekijät. Näillä tarkoitetaan työpaikan psykososiaaliseen työympäristöön kuuluvia työolotekijöitä.  Tällaisia voivat olla esimerkiksi liiallinen tietomäärä, jatkuvat keskeytykset, vaikeat asiakastilanteet, liiallinen työmäärä tai epäkohdat työyhteisön yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa.

Raskaussuojelun perussäännöstä selvennetään

Muutoksella selvennetään myös työturvallisuuslain raskaussuojelun perussäännöstä. Erityistä vaaraa aiheuttavaa työtä koskevaan säännökseen lisätään maininta äskettäin synnyttäneestä ja imettävästä työntekijästä. Näin säännöksestä käy selkeämmin ilmi, että myös nämä työntekijät kuuluvat säännöksen soveltamisalan piiriin. Lisäksi säännökseen lisätään uusi asetuksenantovaltuus, jolla voidaan antaa nykyistä paremmin kyseisiä työntekijöitä koskevia tarkentavia säännöksiä.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista ja tasavallan presidentti vahvisti lain torstaina 16. helmikuuta. Laki tulee voimaan 1.6.2023.

Lisätietoja löydät EK:n sekä Valtioneuvoston sivuilta.