Uusi Kela-korvausmalli helpottamaan eläkeläisten hoitoon pääsyä 

Hallitus valmistelee parhaillaan uutta Kela-korvausmallia. HALI katsoo, että pääosa uuden mallin rahoituksesta tulisi käyttää yli 65-vuotiaille eläkeläisille suunnattavaan pilottiin. Yli 65-vuotiaat ovat hyvä kohderyhmä paitsi siksi, että heidät on tärkeä saada eläköitymisen ja työterveyshuollon päättymisen jälkeen riittävän hoidon piiriin, myös siksi, että valtaosa yli 65-vuotiaista ei enää saa terveyskuluvakuutusta. Näin ollen korvaus ohjautuisi suoraan käyttäjän hyödyksi.

HALI ehdottamaan pilottiin sisältyisi rajattu määrä lääkärikäyntejä ja tutkimuksia/asiakas/vuosi. Näin kustannukset eivät kasvaisi kohtuuttomiksi. Malliin jäisi myös omarahoitusosuutta. 

Malli soveltuisi parhaiten sellaisille yli 65-vuotiaille, jotka olisivat kyvykkäitä itse arvioimaan avuntarvettaan. Kun he siirtyisivät hyödyntämään yksityisiä palveluntuottajia, voisi julkinen sektori keskittyä niihin eläkeläisiin, jotka tarvitsevat hoitoonohjausta ja moniammatillisen tiimin palveluita.  

Malli vahvistaisi hoidon jatkuvuutta, sillä ihminen voisi valita aina halutessaan saman lääkärin. Toisaalta laboratorio- ja kuvantamistutkimusten sisältyminen korvaukseen pitäisi hoitoketjun yhtenäisenä, eikä hoitoon syntyisi tarpeettomia viiveitä. Lisäksi kansallisesti on kiinnitettävä erityistä huomiota tiedon liikkumiseen eri palveluntuottajien sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. 

Kokeilu toteutettaisiin yli vaalikauden ulottuvana. Kokeilun vaikuttavuutta seurattaisiin koko ajan.

Suun terveydenhuollon Kela-korvaukset tulee säilyttää 

Suun terveyden puolella pitkälti nykymuotoisen Kela-korvausmallin säilyttäminen ja korvaustasojen nosto on perusteltua, sillä julkinen suun terveydenhuolto ei pysty hoitomaan koko väestöä. Suun terveydenhuollossa korvaukset eivät mene välillisesti vakuutusyhtiöille erilaisten sairauskuluvakuutusten muodossa, vaan kohdentuvat suoraan palvelun käyttäjille. 

HALI katsoo, että korvausten pitäisi painottua nykyistä vahvemmin esimerkiksi ennaltaehkäisevään hoitoon. Myös tutkimus- ja hoitokorvaukset tulisi päivittää hoitosuosituksia tukeviksi. 

Mielenterveyspalveluissa painopiste matalan kynnyksen palveluihin 

HALI pitää tärkeänä, että mielenterveyspalveluja tarkastellaan kokonaisuutena ja niitä koskeviin leikkauksiin suhtaudutaan pidättyvästi. Näin ollen kaikki Kela-korvausjärjestelmään sisältyvät mielenterveyspalvelujen korvaukset (psykiatrian vastaanotot ja tutkimukset) tulisi säilyttää mahdollisen eläkeläisiin kohdentuvan kokeilun aikana myös muille käyttäjäryhmille.

HALIn ehdotuksen uudeksi Kela-korvausmalliksi löydät liitteestä.

HALIn ehdotukset uuden Kela-korvausmallin valmisteluun

hyvinvointiala-halin-ehdotukset-uuden-kela-korvausmallin-valmisteluun_20231031.pdf, 146 kt, 8.12.2023

pdf

Lisätiedot

Kause Hanna-Maija

Hanna-Maija Kause

Johtaja, terveyspalvelut

050 566 7949

Lisätiedot