Ympärivuorokautisia sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavilta yksityisiltä toimijoilta vaaditaan aina lupa palveluiden tuottamiseen. Muiden palveluiden tuottamisesta vaaditaan ilmoitus. Lupa haetaan ja sen myöntää aluehallintovirasto tai Valvira riippuen siitä, toimiiko palveluntuottaja yhden vai useamman aluehallintoviraston alueella. Ilmoitukset tehdään kuntiin.

Valviran ja aluehallintovirastojen lisäksi kunnat valvovat alueellaan toimivia yksiköitä. Kunnat istuvat tässä tehtävässä usein kahdella pallilla: ne tuottavat itse palveluita ja valvovat yksityisiä toimijoita.

Jos yksityinen toimija ei täytä ostopalvelusopimuksen ehtoja, niin siitä voi seurata sille sopimussanktio. Vastaavaa seuraamusta ei ole kunnan omassa toiminnassa.

Aluehallintovirastojen tilastojen mukaan suhteellisesti suuri osa valvontaresursseista kohdennetaan yksityiseen palvelutuotantoon. Lupajärjestelmän ansiosta yksityinen sosiaali- ja terveydenhuolto onkin laatujohtaja monissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen valtakunnallisen selvityksen mukaan voidaan todeta, että

yksityisten vanhuspalveluiden laatu on kilpailukykyinen verrattuna julkisiin vastaaviin palveluihin.

Kaikkiaan sosiaalipalveluista tuotetaan tällä hetkellä yksityisesti noin 35 % ja terveyspalveluista reilut 20 %. Valtaosa sekä sosiaali- että terveyspalveluista tuotetaan edelleen julkisesti.

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamista koskeva lakiehdotus. Lain tultua voimaan Suomessa toteutetaan lupajärjestelmän korvaava rekisteröintijärjestelmä, jonka piiriin tulevat ensimmäistä kertaa myös julkiset toimijat. Hyvä niin!