Tapoja, joita hyödyntäen julkiset järjestäjät (kunnat ja kuntayhtymät) voivat valtion ohjauksella hyödyntää yksityisen sektorin resursseja koronakriisin ratkaisemisessa

 1. Koronatestaus
  • Yksityisen sektorin palveluntuottajat pystyvät tuottamaan noin 4000 koronatestiä päivässä (tilanne 7.4.2020)
  • Yksityiset toimijat pystyvät tarjoamaan koko testaamisen ketjun näytteenotosta jäljittämiseen
 2. Julkisen terveydenhuollon kysyntäpaineen ohjaaminen yksityiselle sektorille
 • Normaali palvelujen saatavuus ei saa kärsiä yhtään enempää kuin on välttämätöntä. Julkisen sektorin kysyntäpainetta myös muissa kuin koronavirustapausten hoidossa kannattaa purkaa yksityisille lääkäriasemille avovastaanottokäynneissä (mahdollista kaikilla aloilla, myös suun terveydenhuollossa ja työterveyshuollossa sekä koronaan liittyvässä etäneuvonnassa), tiettyjen ryhmien käynneissä ja erikoissairaanhoidossa
 • Koronavirus lisää tarvetta tuottaa palveluja ilman fyysistä tapaamista. Yksityisellä sektorilla on kehittyneet ja käytännössä testatut etä- ja digipalvelut. Etäpalveluiden hyödyntämistä voidaan lisätä merkittävästi ostopalvelujen yhteydessä tai kannustamalla kansalaisia niiden piiriin esimerkiksi nykyistä korkeammilla Kela-korvauksilla poikkeustilan aikana
 1. Yksityisen sektorin vuodepaikat ja vapaat resurssit
 • Yrityksillä ja järjestöillä on hoito- ja hoivapalveluissa vapaana tai vapaaksi järjesteltävissä noin 4000-5000 vuodepaikkaa, joista satoja on sairaalatasoisia tai sellaisiksi muutettavissa. Näitä voi hyödyntää esimerkiksi väistöpaikkoina, jonne sosiaali- ja terveyspalveluja tuotettaisiin näiden yksiköiden toimesta
 • Satoja päteviä sote-alojen ammattilaisia on lomautettuna ja valmiina töihin
 1. Hoivapalvelut
 • Yksityisen sektorin lääkärit ja hoitajat voisivat tuottaa terveyspalveluita erityisryhmien hoitopaikkoihin ja palvelutaloihin sekä koteihin
 • Kotipalveluyritykset ja ensihoitoyritykset pystyvät tuottamaan nykyistä enemmän kotipalveluita ja kotisairaanhoitoa esimerkiksi ostopalveluina
 1. Ensihoito
 • Yksityinen ensihoito voisi tuottaa kiireellistä ensihoitovalmiutta haja-asutusalueilla. Tämä vapauttaisi sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten kapasiteettia kaupunkialueille
 • Yksityinen ensihoito voisi tuottaa esimerkiksi infektoituneiden potilaiden siirtokuljetuspalvelut
 1. Varhaiskasvatus
 • Lasten päivähoitoa voisi keskittää väliaikaisesti yksityisen sektorin toimijoille, jotta kunnan omista päivähoitoyksiköistä vapautuu hoitajaresursseja
 1. Järjestölähtöinen työ
 • Järjestölähtöinen työ kannattaa valjastaa monenlaiseen apuun kriisitilanteessa (vapaaehtoistyö, vertaistuki, monenlaiset etäyhteydet apua ja tukea tarvitseville)

Yksityisen sektorin resurssien tehokas ja joustava hyödyntäminen edellyttää

 1. Ennakoivaa ja viivyttämättä aloitettua yhteistä suunnittelutyötä
 • STM:n operatiivisen työn yhteyteen on välittömästi perustettava työryhmät yksityisen sektorin tuen valmistelemiseksi
 • Työryhmässä / työryhmissä on käytännössä ja konkreettisesti käytävä läpi millaista apua yksityissektorilta tarvitaan ja mitä se vaatii. Kun käytännön asiat on sovittu selvästi etukäteen, toiminta voidaan aloittaa välittömästi ja hallitusti, kun tarve vaatii
 1. Yhtenäistä, järjestelmällistä ja selkeää tiedottamista sekä avointa tiedonkulkua
 1. Henkilöstöresurssien joustavan käytön sallimista

  • Lääkärien toimiminen mahdollistettava eri toimipisteissä ilman lupaprosessia, esimerkiksi ilmoituksella Aviin tai Valviraan
  • Vain yksityistä sektoria koskevista henkilöstön koulutusvaatimuksista luovuttava
  • Lääkärien sallittava työskennellä yhtä aikaa julkisella ja yksityisellä sektorilla
 1. Suojavarusteiden saatavuuden turvaamista sekä yksityiselle että julkiselle sektorille

  • Huoltovarmuuskeskuksen suojamateriaalit on tarkoitettu kaikkien kansalaisten suojelemiseen. Huoltovarmuuskeskuksen suojamateriaaleja on jaettava myös yksityiselle sektorille tarvittaessa. Asia on kirjattava selkeästi valtakunnallisiin ohjeisiin
 1. Samoja poikkeusajan velvoitteita ja sääntelyä yksityiselle ja julkiselle sektorille
 • Yksityiseltä toimijalta ei pidä vaatia korkeampia vaatimuksia kuin julkiselta sektorilta missään vaiheessa ja millään toimialalla