EU:n uusi kestävyysraportointidirektiivi eli CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) velvoittaa sadat suomalaisyritykset aloittamaan vastuullisuudestaan raportoinnin. Direktiivin soveltaminen alkaa suurista pörssiyhtiöistä vuonna 2024, ja laajenee vuosi vuodelta myös pienempiin yrityksiin. Myös hoiva-alalla pakollinen raportointi tulee koskemaan lukusia uusia yrityksiä. Valmistautuminen uusiin vaatimuksiin kannattaa aloittaa jo nyt.

Mistä on kyse?

Kestävyysraportoinnin tavoitteena on tehdä yritysten vastuullisuustoiminnasta läpinäkyvämpää sekä raportoinnista vertailukelpoisempaa. Kestävyysraportointi tulee pakolliseksi asteittain tietyn kokoisille yrityksille, ja raportointivelvoitteet perustuvat eurooppalaisiin kestävyysraportoinnin standardeihin. Suuri muutos on myös se, että kestävyystiedot julkistetaan hallituksen toimintakertomuksessa ja niiden varmentaminen tulee pakolliseksi.

Tuleva raportointi ottaa laajasti huomioon eri ESG-asioiden (Environmental, Social, Governance) sisällöt taloudellisen raportoinnin lisäksi. Myös yrityksen vaikutukset yhteiskuntaan, keskeiset kestävyysriskit, kestävyysstrategia ja hyvä hallinto ovat raportoinnin piirissä. EFRAG eli komission yhteydessä toimiva Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä on valmistellut standardiehdotuksia eli raportoinnin vaatimuksia. Lopullisia standardeja ei ole vielä julkaistu. Standardit määrittelevät varsin tarkasti, millä tavoin ja millä tarkkuudella yritysten jatkossa tulee kertoa mm. ilmastoon, ympäristöön, toimitusketjuihin, henkilöstöön ja ihmisoikeuksiin liittyvistä asioista.

Keitä kestävyysraportointi koskee?

CSRD koskee ensimmäisessä vaiheessa isoja EU-pörssiyhtiöitä, joihin jo nyt sovelletaan Non-Financial Reporting Directive:n (NFRD) vaatimuksia. Uutta direktiiviä sovelletaan näihin yritykseen vuodesta 2024 alkaen. Nämä yli 500 henkilöä työllistävät pörssiyhtiöt raportoivat siis uuden lainsäädännön mukaiset tiedot keväällä 2025.

Seuraavassa vaiheessa lain piiriin tulevat niin sanotut suuret yritykset, jotka täyttävät vähintään kaksi seuraavista kriteereistä:

  • yli 250 työntekijää
  • liikevaihto yli 40 M€
  • tase yli 20 M€

Näihin yrityksiin direktiiviä sovelletaan vuodesta 2025 alkaen.

Vuodesta 2026 alkaen direktiiviä sovelletaan kaikkiin listattuihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Listatuilla pk-yrityksillä on kuitenkin kahden vuoden siirtymäkausi. Suomessa pakollinen raportointi koskee satoja uusia yrityksiä.

Mitä kannattaisi tehdä jo nyt?

Tuleviin raportointivaatimuksiin valmistautuminen kannattaa aloittaa välittömästi. Tässä vaiheessa olisi hyvä käydä läpi seuraavat asiat:

  • selvittää CSRD:n keskeiset tavoitteet, vaatimukset ja aikataulu oman yrityksen osalta
  • selkeyttää oman vastuullisuustoiminnan strategia, olennaiset vastuullisuusnäkökohdat ja -tavoitteet sekä mittarit
  • laatia gap-analyysi tulevien vaatimusten ja omien raportointivalmiuksien välillä
  • laatia suunnitelma tulevien raportointivaatimusten täyttämiseksi
  • selvittää johdon, hallituksen sekä varmennuksen rooli osana CSRD-raportointia
  • aloittaa raportointi ja/tai kehittää sitä jo vuoden 2023 aikana

Vaikka raportointi tulee olemaan työlästä, kestävyysraportoinnin kehittäminen avaa yrityksille myös mahdollisuuden kehittää vastuullisuuttaan sekä tarkastella kestävyysriskejä ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia entistä systemaattisemmin. Kestävyysraportoinnin sisällyttäminen osaksi hallituksen toimintakertomusta nostaa myös vastuullisuusasioiden painoarvoa yrityksissä.


Kirjoittaja:

Riitta Haapanen on toinen Kierivä Oy:n perustajista ja toiminut laajasti eri toimialoilla, mm. sote-sektorilla vastuullisuusraportoinnin asiantuntijana ja konsulttina.