EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018. Sen säännökset velvoittavat jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan (pääliittyjän) ja pääliittyjän tietojärjestelmiä hyödyntävän ammatinharjoittajan toimimaan asetuksen edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelyssä. Säännökset koskevat muun muassa potilastietojen käsittelyä ja jokaista potilasasiakirjojen käsittelijää ja rekisterinpitäjää.

Sosiaali- ja terveyspalvelualan yrityksissä toimii ammatinharjoittajia ja yrityksiä, jotka hyödyntävät toistensa henkilö-/potilasrekistereitä. Tämän vuoksi ne toimivat näiden rekisterien käyttäjinä eri rooleissa. Kulloinenkin asiakas-/potilassuhde määrittää, toimiiko esimerkiksi lääkärikeskus ja ammatinharjoittaja rekisterinpitäjänä vai rekisteritietojen käsittelijänä.

Esimerkiksi:
============

1. Lääkärikeskuksen kautta Kanta-palveluihin liittyneet ammatinharjoittajat ja yritykset ovat rekisterinpitäjiä omien asiakkaidensa/potilaidensa osalta ja lääkärikeskus on näiden rekistereiden osalta käsittelijä. Usein rekisterinpitäjinä toimivat ammatinharjoittajat ja yritykset ovat näissä tapauksissa sopineet rekisterin teknisen ylläpidon lääkärikeskukselle, jonka tietojärjestelmiä ne hyödyntävät.

2. Työterveysasiakkaiden osalta lääkärikeskus on rekisterinpitäjä ja sen kautta Kanta-palveluihin liittyneet ammatinharjoittajat ja yritykset ovat käsittelijöitä.

3. Kunta-asiakkuuksien (ostopalvelut, ulkoistukset ja
palveluseteliasiakkaat) osalta sekä lääkärikeskus että sen kautta Kanta-palveluihin liittyneet ammatinharjoittajat ja yritykset ovat käsittelijöitä. Rekisterinpitäjänä toimii tällöin palveluita hankkinut kunta tai kuntayhtymä.

Tietosuoja-asetus edellyttää muutoksia ja täydennyksiä lääkärikeskuksessa toimivien ammatinharjoittajien ja yritysten kanssa tehtyihin sopimuksiin. Kaikkien eri rooleissa toimivien vastuut ja velvollisuudet tulee olla määritelty, jotta yhteisliittyminen Kanta-palveluihin on mahdollista.

Lääkäriliitot, LPY ja Hyvinvointiala HALI ry ovat valmistelleet yhdessä THL:n ja Kelan kanssa tarvittavat muutokset sopimukseen Kanta-palveluihin liittymisestä (linkit 1-2) sekä erillisen, kyseiseen sopimukseen liitettävän henkilötietojen käsittelyä koskevan sopimuksen (linkki 3). Uudistetut sopimukset julkaistaan Kanta-palveluiden sivuilla 15.10.2018.

Edellä mainitut muutokset aiheuttavat täydennyksiä lääkärikeskuksessa toimivien ammatinharjoittajien ja yritysten kanssa tehtyihin sopimuksiin (linkki 4, mallisopimus).

Kaikki kyseiset sopimuspäivitykset on tehty Lääkäriliiton, Hammaslääkäriliiton, Kelan ja THL:n kanssa hyvässä yhteistyössä ja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Muutokset eivät aiheuta jo voimassaolevien sopimusten uusimista kokonaan, vaan tarvittavat muutokset saatetaan voimaan ns. hiljaisen hyväksynnän myötä. Sopimukset uusien toimijoiden kanssa tehdään
15.10.2018 alkaen uudistetuilla sopimusmalleilla.

Malli: Kuinka sopimusten päivitykset voidaan hoitaa joustavasti?
—————————————————————-

Pääliittyjä (esimerkiksi lääkärikeskus) lähettää sen kautta Kanta-palveluihin liittyneille ammatinharjoittajille ja yrityksille sähköisesti kaikki sopimukset, joihin on tehty muutoksia EU:n tietosuoja-asetuksen perusteella.

Viestissä kerrotaan kyseisille tahoille, että sopimusmuutokset tulevat voimaan ns. hiljaisella hyväksynnällä. Tämä hiljainen hyväksyntä tarkoittaa sitä, että mikäli ammatinharjoittaja tai yritys hyväksyy esitetyt muutokset, hänen/sen ei tarvitse tehdä mitään. Mikäli kuitenkin ammatinharjoittaja tai yritys ei hyväksy esitettyjä muutoksia, hänen/sen tulee ottaa yhteyttä viestin lähettäneen yrityksen vastuuhenkilöön, jonka yhteystiedot ovat:

Päivitetyt mallisopimukset:
—————————

Kanta-sopimusmalli v 1.2

Kanta-sopimusmallin liite

Henkilötietojen käsittelyä koskeva sopimus

Lääkäriammatinharjoittajan vastaanottotoiminnan sopimusmalli

Potilaille tuotettavia yksityisiä terveyspalveluita koskevat ehdot