Hyvinvointiala HALI ry esittää, että hallitusohjelmaan sisällytettäisiin kirjaus ikääntyneille suunnatusta laajennetusta kotitalousvähennysoikeudesta. Kotitalous-, hoiva- ja hoitopalveluissa työn osuus on noin 90 prosenttia. Oikeus voitaisiin antaa esimerkiksi yli 75 -vuotiaille kotona asuville. He asuvat usein yksin ja heidän keskimääräiset eläkkeensä ovat melko pieniä. Verovähennyksen myötä ikääntyneiden mahdollisuuksia käyttää kotiin vietäviä hoiva- ja hoitopalveluita parannettaisiin. Samalla edistettäisiin ikääntyneiden kotona asumisen edellytyksiä.

Hoiva- ja hoitopalveluiden piiriin joutumista voidaan ennaltaehkäistä ja siirtää tukemalla kotona pärjäämistä eri tavoin. Yksin asuvien osalta kyse on myös turvallisuuden lisääntymisestä. Asuminen palvelutalon tehostetussa hoivassa maksaa kuukaudessa noin 4 000 euroa. Myös julkisen kotihoidon tuottamisen tuntihinta on korkea (kunnissa keskimäärin 70-80 euroa hoitotunnilta, NHG selvitys 3/2019). On arvioitavissa, että verovähennyksen myötä saamatta jäävät verotulot ovat vähäiset verrattuna palvelukäytön vähentymisen tai myöhentymisen kautta saatuihin julkisen talouden säästöihin.

Kohdennetaan vähennys yli 75-vuotiaille

Vähennys voitaisiin rajata koskemaan vain omassa asunnossa tehtävää työtä. Keskeisin kohderyhmä ovat yli 75 -vuotiaat tällä hetkellä julkisen palvelujärjestelmän ulkopuolella olevat. Koska monien vanhusten eläkkeet ovat varsin pieniä, voitaisiin verovähennysoikeus antaa myös heidän lapsilleen ja lapsenlapsilleen omaisen puolesta maksamista verovähennykseen oikeuttavista palveluista.

Yli 75 -vuotiaiden ikäryhmä kasvaa koko ajan ja siksi laajennettu kotitalousvähennys ennaltaehkäisisi tehokkaasti painetta julkisen sektorin palvelujärjestelmää kohtaan ja vastaisi piilevään kysyntään.

Hallinnollisen taakan minimoimiseksi palvelun laskutuksessa voitaisiin siirtyä Ruotsin mallin mukaiseen järjestelmään, jossa tuottaja voi hakea vähennyksen ostajan puolesta ja vähennys huomioitaisiin jo palvelun tuottamishetkellä. Myös 100 euron omavastuuosuuden poisto vähentäisi hallintoa vaikuttamatta merkittävästi kertyvään verotuloon.

Vähennyksen taso

Ennen vuotta 2012 vähennyksen kokonaismäärä oli 3 000 euroa ja korvausosuus oli 60 %. Kustannustason noustua oleellisesti tuohon ajankohtaan verrattuna korvaustasoa pitäisi nostaa. Hyvinvointiala HALI ehdottaa 4 000 euron korvaustasoa ja nykyisen korvausosuuden nostamista 10 prosentilla eli 60 prosenttiin.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavat kustannukset olivat vuonna 2016 yhteensä noin 280 miljoonaa, josta hoiva- ja hoitotyön osuus oli lähes 50 miljoonaa (Lith Consulting 2018). Summat ovat merkittäviä, pienten yritysten ja järjestöpohjaisten tuottajien näkökulmasta. Näille tuottajille kotitalousvähennys luo myös uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia ja samalla työpaikkoja.