Hyvinvointiala HALI ry on huolissaan päiväkotien ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä. Työ- ja elinkeinoministeriön maaliskuussa julkaistun ammattibarometrin mukaan lastentarhanopettajista on tällä hetkellä pulaa lähes koko maassa, erityisesti esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Tilannetta heikentää vuonna 2018 päivitetyn varhaiskasvatuslain myötä toteutettavat henkilöstön kelpoisuusehtojen tiukennukset. Uusien säännösten mukaan jopa puolella lastentarhaopettajista on oltava alan yliopistotutkinto viimeistään vuonna 2030.

– Kaikkien ammattiryhmien osaaminen on tärkeää. Kunnat, yksityiset työnantajat ja alan palkansaajajärjestöt kritisoivat jo lain valmisteluvaiheessa varhaiskasvatuslakiin sisällytettyjä henkilöstön kelpoisuusehtojen tiukennuksia. Perustellusta kritiikistä huolimatta lakiin kirjattiin jäykkä jako yliopistokoulutettujen opettajien ja sosionomien välille. Kunnille ja palveluntuottajille olisi ollut perusteltua jättää liikkumavaraa toiminnan sisällön kehittämisessä, sanoo johtava elinkeinoasiantuntija Aino Närkki Hyvinvointiala HALI ry:stä.

Laadukas varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Päiväkoti on tärkeä osa lapsen oppimisen polkua. Pienimpien alle 3-vuotiaiden osalta tulee kuitenkin muistaa, että kyse on lasten hoidosta ja hoivasta, joka luo perustan heidän myöhemmälle kehitykselle. HALI tukee niin sanottua educare-mallia, jossa opetus, hoiva ja hoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden.

– Varhaiskasvatuslakia on muutettava moniammatillista työkulttuuria tukevaksi. Päiväkodeissa tarvitaan yliopistopohjaisia opettajia, ammattikorkeakoulupohjaisia sosionomeja sekä lastenhoitajia ja muuta henkilökuntaa. Ei ole tarkoituksenmukaista eriyttää varhaiskasvatuksen työtehtäviä liiaksi toisistaan ja pahentaa sitä kautta entisestään alan työvoimapulaa, Närkki painottaa.

Henkilöstörakenteen tulee vastata realistista tilannetta toimintaympäristössä. Yliopistokoulutettuja tarvitaan nykyistä enemmän, mutta myös varhaiskasvatukseen suuntautuneen sosionomin tutkinnon suorittaneilla tulee olla mahdollisuus lisäkoulutukseen. Koulutuksen jälkeisiä tehtäviä voivat olla esimerkiksi esiopetuksen opettajan tehtävät sekä erityislastentarhanopettajan tai päiväkodin johtajan tehtävät.