Henkilöstövuokraus on tarpeellinen osa Suomen sosiaali- ja terveyspalveluja. HALI valmistelee parhaillaan jäsentensä kanssa vastuullisuussuosituksia sote-alan henkilöstövuokraukseen. Suosituksilla pyritään varmistamaan, että henkilöstövuokrausta harjoittavat yritykset noudattavat eettisiä ja laadullisia periaatteita toiminnassaan. 

Sote-alan henkilöstövuokraus on arkea jokaisella hyvinvointialueella. Alueet vahvistavat omia palvelujaan hankkimalla sote-alan ammattilaisia henkilöstövuokrausta harjoittavilta yrityksiltä. Näin turvataan toimivat palvelut koko Suomessa. Samalla on huomattava, että henkilöstövuokrauksen menot ovat vain noin viisi prosenttia suhteessa hyvinvointialueiden henkilöstökuluihin. 

Kaikkia henkilöstöä vuokraavia yrityksiä ei kuitenkaan valvota samoin periaattein kuin sote-alan palveluntuottajia yleisesti. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta annetun lain edellytykset eivät koske henkilöstövuokrausta, ellei palveluntuottaja niitä vapaaehtoisesti tai kilpailutuksen ehtojen kannustamana täytä.  

”HALIssa työstetään parhaillaan toimialan yhteisiä suosituksia vastuulliseen sote-alan henkilöstövuokraukseen. Suositukset liittyvät esimerkiksi perehdytykseen, koulutukseen, kliiniseen tukeen, tietosuojaan ja työnantajan lakisääteisiin velvoitteisiin. Suositusten tarkoituksena on parantaa henkilöstövuokrauksen laatua ja vastuullisuutta sekä muistuttaa, ettei epäeettistä toimintaa hyväksytä. Hyvinvointialueet voivat halutessaan hyödyntää suosituksia hankinnoissaan”, toteaa HALIn pääekonomisti Joel Kuuva

Suosituksista on tarkoitus laatia sellaiset, että kaikki vastuullisesti ja kestävästi toimivat palveluntuottajat voivat ne täyttää. Näin turvataan reilu kilpailu ja uusien toimijoiden mahdollisuus tulla alalle. 

Henkilöstövuokrauksen paikoin korkeat kustannukset ovat pääosin seurausta sote-alan vakavasta työvoimapulasta. Työvoiman vuokraus on kasvanut nopeimmin iäkkäiden palveluissa, joissa henkilöstömitoitukset ovat kiristyneet.  

“Vuokratyövoiman käyttöä ovat lisänneet myös sote-uudistuksessa lakiin kirjatut rajoitukset yritysten ja järjestöjen palvelujen hyödyntämiselle. Hintoja ovat nostaneet myös hyvinvointialueiden hankintojen ongelmat ja nopeat aikataulut. Ongelmien juurisyihin on puututtava esimerkiksi sote-alan normien purkamisella ja ostopalvelujen lainsäädäntöä korjaamalla. Samalla hallituksen on syytä pidättäytyä vuokratyön tarpeettomasta sääntelystä, joka vaarantaisi palvelujen saatavuuden”, huomauttaa Kuuva. 

Monella vuokratyöntekijällä on tilanne, jossa tyypillinen työsuhde ei ole joko ensisijainen vaihtoehto tai ylipäätään mahdollinen. 

“Vuokratyö sopii esimerkiksi pienten lasten vanhemmille tai tilanteeseen, jossa lääkäri tai hoitaja huolehtii ikääntyneistä vanhemmistaan. Vuokratyön kautta hyvinvointialueet saavat käyttöönsä myös niiden lääkärien ja hoitajien työpanoksen, jotka eivät työskentelisi tavanomaisessa virkasuhteessa hyvinvointialueella. Lukuisia sote-ammattilaisia saadaan Suomeen myös ulkomailta. Vuokratyö siis lievittää työvoimapulaa”, Kuuva sanoo.