Kaikille paitsi varhaiskasvatuksen työntekijöille, jotka ovat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä, maksetaan kesäkuun 2024 normaalin palkanmaksupäivän yhteydessä työntekijälle 470 euron kertaerä. Varhaiskasvatuksen työntekijöille kertaerä maksetaan toukokuussa.

Kertaerän maksamisen edellytys:

Yhdenjaksoinen työsuhde alkanut viimeistään 1.3.2024 ja työntekijä on työsuhteessa ja palkanmaksun piirissä kertaerän maksuhetkellä.

Kertaerää ei makseta, mikäli työntekijä on irtisanoutunut työsuhteestaan ennen kertaerän maksuajankohtaa. Eläkkeelle jääville kertaerä maksetaan, jos työsuhde on edelleen voimassa maksuhetkellä, vaikka irtisanoutuminen olisi tapahtunut ennen kesäkuun palkanmaksupäivää.

Perhevapaat, sairauspoissaolot ja muut poissaolot:

Perhevapaalla oleva työntekijä on oikeutettu kertaerään muiden ehtojen täyttyessä. Perhevapaan palkallisuus tai palkattomuus ei vaikuta kertaeräoikeuteen.

1.3.2024 (varhaiskasvatuksessa 1.2.2024) jälkeen alkaneen sairauspoissaolon aikana kertaerä maksetaan muiden ehtojen täyttyessä riippumatta siitä, onko sairauspoissaolo palkallinen vai palkaton.

Muiden maksuhetken palkattomien poissaolojen yhteydessä (esim. opintovapaa, palkaton työloma) kertaerän maksuvelvollisuutta ei ole.

Osa-aikatyöntekijät ja tarvittaessa töihin kutsuttavat:

Osa-aikaiselle työntekijälle muiden edellytysten täyttyessä maksettava summa lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa, 3.6.2024 voimassa olevan työsopimuksen mukaan.

Vaihtelevaa työaikaa tekevälle työntekijälle kertaerä maksetaan toteutuneen työajan mukaan (tarkasteluaika 6 kk tai jos lyhyempi työsuhde, niin koko työsuhteen kesto).

Työsuhteen yhdenjaksoisuudessa huomioidaan työsopimuslain 1 luvun 5 §:n mukaiset lyhytaikaiset keskeytykset, eli määräaikaiset työsuhteet, jotka ovat seuranneet toisiaan vain lyhytaikaisin keskityksin. Lyhytaikaiselle keskeytykselle ei ole laissa määritelmää, vaan asia arvioidaan tapauskohtaisesti.

Runkosopimuksella työskenteleviin kertaerä ei lähtökohtaisesti ulotu. Runkosopimusten yhteydessä on kuitenkin tarkasteltava yllä mainittuja lyhytaikaisia keskeytyksiä ja tapauskohtaisesti arvioitava, tekeekö työntekijä töitä vain lyhytaikaisin keskeytyksin.

Varhaiskasvatuksen kertaerä toukokuussa 2024:

Varhaiskasvatusalalla 470 euron kertaerä maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä. Varhaiskasvatuksessa kertaerän maksamisen edellytyksenä on, että yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.2.2024, ja että työntekijä on työsuhteessa ja palkanmaksun piirissä kertaerän maksuhetkellä. Muut yllä mainitut vapaita ja työaikaa koskevat tilanteet soveltuvat myös varhaiskasvatusalalla.