Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen yleisestä kustannustuesta viime viikolla. Tukea myönnetään yrityksille ja palvelutuottajajärjestöille huhti-toukokuun palkkakuluihin ja kiinteisiin kustannuksiin. Tuen saamisen edellytyksenä on 30 prosentin liikevaihdon lasku vuoden takaisesta ja tuen maksimisumma on 500 000 euroa.

Tukikauden palkkauskulut tarkoittavat tulorekisterin tietojen mukaisia huhti-toukokuun palkkauskuluja. Yrityksen ilmoittamiin kiinteisiin kuluihin voidaan lukea vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistöomaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset sekä lisenssimaksut. Tukea myönnetään liikevaihdon laskun suhteessa, omavastuulla vähennettynä.

Pääsääntöisesti sekä tukikauden että vertailukauden liikevaihtotieto saadaan alv-ilmoituksista, mutta arvonlisäverottoman myynnin osalta hakija ilmoittaa tiedot itse. Näin toimitaan valtaosassa sote- ja varhaiskasvatusalaa. HALIn jäsenille luodaan siis oma ”etanakaista” tuen hakemiseen.

HALI vaikuttaa toimialarajaukseen

Tuen piiriin pääsisivät vain ne yritykset ja järjestöt, joiden toimialalla liikevaihto on laskenut keskimäärin vähintään 10 prosenttia. Tuen piirissä olevat toimialat vahvistetaan kesäkuun puolivälin jälkeen, kun huhtikuun liikevaihtotieto on saatavilla. Valtiokonttori voi kuitenkin perustellusta syystä poiketa asetuksen toimialarajauksesta.

Yksityisen hyvinvointialan toimialajaottelu on vielä auki. Vaikutamme edelleen valmisteluun, jotta HALIn jäsenet ovat mahdollisimman laajasti kustannustuen piirissä.

Tuki 2 000 – 500 000 euroa

Kustannustuen määrä lasketaan seuraavalla kaavalla:

{[(vertailuajankohdan liikevaihto – tukikauden liikevaihto) / vertailuajankohdan liikevaihto] – 0,3} x (tukikauden kiinteät kustannukset + tukikauden palkkauskulut)

Tukikauden kiinteät kustannukset ja palkkauskulut kompensoitaisiin siis 30 prosentin omavastuuosuudella vähennetyn liikevaihdon laskun suhteessa. Esimerkkinä seuraava yritys X:

Huhti-toukokuun 2020 liikevaihto 1 000 000 euroa
Maalis-kesäkuun keskim. 2 kk:n liikevaihto 2 000 000 euroa
Huhti-toukokuun 2020 palkkakustannukset 800 000 euroa
Huhti-toukokuun 2020 kiinteät kustannukset 200 000 euroa
Yrityksen saama aiempi tuki Business Finlandilta 80 000 euroa

Laskukaava:

{[(2 000 000 € – 1 000 000 €) / 2 000 000 €] – 0,3} x (200 000 € + 800 000 €)
= 200 000 €

70 prosenttia Business Finlandin tuesta leikkaa kustannustukea, jolloin lopullinen kustannustuki on:

200 000 € – 70 % x 80 000 € = 144 000 €

Hakijan kannattaa valmistautua etukäteen

Tukea haetaan hakemuslomakkeella, joka on käytettävissä Valtiokonttorin sivuilla mahdollisimman pian lain valmistumisen jälkeen. Tuki on haettavissa arviolta kesäkuun lopussa. HALIn kokoama kustannustuen hakijan muistilista kannattaa tarkistaa jo hyvissä ajoin ennen hakemuksen tekemistä:

1. Yrityksen tai järjestön nimenkirjoitusasiat on oltava kunnossa
2. Yrityksen tai järjestön on oltava ennakkoperintärekisterissä
3. Maalis-kesäkuun 2019 liikevaihto on oltava yli 20 000 euroa
4. Yritys tai järjestö ei ole saanut olla 31.12.2019 vaikeuksissa oleva yritys
5. Tili, jolle kustannustuki maksetaan, on oltava Verohallinnon tiedossa
6. Yritys tai järjestö ei ole laiminlyönyt verotusta koskevaa ilmoitusvelvollisuutta¨
7. Yrityksellä tai järjestöllä ei saa olla vähintään 10 000 euroa verovelkaa ilman sovittua maksujärjestelyä
8. Yrityksellä tai järjestöllä ei saa olla maksamattomia veroja ulosotossa
9. Yritys tai järjestö on asetettu konkurssiin tai asia on vireillä tuomioistuimessa
10. 2 000 euroa pienempiä kustannustukia ei makseta
11. Hakemuksessa tarvittavat tiedot maalis-kesäkuun 2019 ja huhti-toukokuun 2020 liikevaihdosta, palkkakustannuksista, kiinteistä kuluista sekä jo myönnetyistä valtion tuista ja mahdollisista vakuutuskorvauksista kannattaa ottaa esille jo etukäteen
12. Hakemus on tehtävä viimeistään 31.8.2020