HALI ja ERTO ovat tänään jatkaneet neuvotteluja sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen uudistamisesta.

– HALI:n päätavoite on järjestöjen työllistämis- ja toimintaedellytykset mahdollistava tes-ratkaisu, kertoo johtava lakimies Anna Kallaskari. Koronaepidemiasta aiheutuvat suorat toiminnan rajoitukset ja yhteiskunnalliset taloudelliset vaikeudet huonontavat myös järjestöjen toimintaedellytyksiä ja työllistämismahdollisuuksia.

SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n toteuttaman kyselynmukaan koronaepidemia on muuttanut sosiaali- ja terveysjärjestöjen tilannetta suuresti. Kyselyyn vastanneista 140 järjestöstä 41 prosenttia on sulkenut toimintapisteitään, palvelujaan on keskeyttänyt 30 prosenttia ja peräti 80 prosenttia on perunut kasvokkaiset ryhmä- ja vertaistukitapaamiset. Kehitys oli nähtävissä jo HALI:n omassa, reilut kaksi viikkoa sitten toteutetussa kyselyssä.

SOSTE:n mukaan vielä tammi-helmikuussa vain kuusi prosenttia järjestöistä ennakoi vuodelle 2020 lomautuksia. Maaliskuussa lomautuksia ennakoitiin jo 26 prosentissa järjestöistä. Irtisanomisia ennakoitiin tarvittavan viidessä prosentissa järjestöistä. HALI:n kyselyyn vastanneista järjestöistä puolet oli jo maaliskuun loppuun mennessä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitään, tai todennäköisesti joutumassa siihen tilanteeseen. Esimerkiksi leirejä, kuntouttavaa työtoimintaa ja sopeutumisvalmennusta on jouduttu perumaan ja keskeyttämään.

– Samaan aikaan järjestötyölle on entistä enemmän tarvetta. Järjestöt ovat monien jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten apuna ja tukena. Järjestötyöllä voitaisiin osaltaan vähentää epidemiasta johtuvan työttömyyden ja muiden sosiaalisten ongelmien vaikutuksia. Jos kriisitilanteessa ja sen jälkihoidossa järjestöjen tuottama tuki vähenee, kielteisten yhteiskunnallisten vaikutusten laajuus tulee olemaan ennakoimattoman suuri. Nyt kannattaisi mahdollistaa se, että voidaan hyödyntää järjestöjen erityistä asiantuntemusta omista kohderyhmistään, kertaa Kallaskari.

Tukea järjestöille

HALI suhtautuu positiivisesti siihen, että STEA on suhtautunut myötämielisesti jo myönnettyjen avustusten käyttötarkoitusten tarkistamiseen sekä avannut koronatilanteesta johtuvan ylimääräisen avustushaun. HALI on esittänyt kehysriihitavoitteissaan, että Business Finlandin ja ELY-keskusten avustukset on ulotettava myös taloudellista toimintaa harjoittaville yhdistyksille ja säätiöille. Nämä toimet eivät kuitenkaan yhteensäkään nosta järjestöjä akuutin tilanteen aiheuttamasta kriisistä.

– Työehtosopimusosapuolten tulee osallistua järjestöjen toiminnan ja työllistämisen mahdollistamiseen rohkenemalla vastuullisiin, paikallisiin palkkaratkaisuihin, Kallaskari painottaa.

Lisätiedot:

Anna Kallaskari
johtava lakimies
09 1728 5504 / 

Hyvinvointiala HALI ry edistää yksityisten sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen palveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja neuvottelee alan yleissitovat työehtosopimukset. HALI neuvottelee sosiaalialan järjestöjä koskevan työehtosopimuksen. HALIn alle 300 järjestöjäsentä työllistävät noin 4 500 järjestötoimihenkilöä. Järjestöjen työehtosopimus on yleissitova. Sen sopimuskausi päättyy 30.4.2020.