Hyvinvointialan liitto näkee positiivisena, että hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaiksi vihdoin etenee. On hyvä, että kaikki valinnanvapauden välineet ovat edelleen mukana.

Viikon lisäaika näyttää supistaneen asiakassetelin laajuutta aiemmin julkisuudessa olleisiin tietoihin nähden.

Yksityisen sektorin toimijoille tärkeintä on tasapuoliset toimintaedellytykset.

− Korvausjärjestelmien ja laatuvaatimusten tulee olla samat yksityiselle ja julkiselle toimijalle. Kilpailun tasapuolisuutta turvaaviin toimenpiteisiin on yritetty pitkin matkaa päästä, mutta ehdotetut keinot ovat edelleen riittämättömät. Sekä Kilpailuvirasto että perustettava valvontavirasto Luova ovat keskeisiä toimijoita tasapuolisen kohtelun turvaamisessa, sanoo Hyvinvointialan liiton toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas.

Yksityinen sektori tuottaa laadukasta erikoissairaanhoitoa

Kiireettömän leikkaustoiminnan asiakasseteleiden on pelätty vaarantavan julkisten sairaaloiden päivystystä. Uhkana nähdään muun muassa osaavan työvoiman siirtyminen yksityiselle sektorille.

− Pelko on liioiteltu. Yksityinen sektori pystyy tehostamaan toimintaansa myös olemassa olevan työvoiman kautta. Julkisella sektorilla on useita vetovoimatekijöitä, kuten sairaalatyön tarjoamat ammatilliset kehittymismahdollisuudet ja laajempi kollegiaalinen tuki, Rajakangas muistuttaa.

Yksityisellä sektorilla tehdään vuosittain noin 70 000 leikkaussaliolosuhteita vaativaa toimenpidettä. Määrä on merkittävä, mutta julkisen sektorin volyymeihin nähden pieni. Kuntien ja kuntayhtymien erikoissairaanhoidon ostot yksityiseltä olivat vuonna 2015 noin 300 miljoonaa euroa eli vain muutama prosentti kokonaiskustannuksista.

Yksityinen toiminta on luvanvaraista ja yltää potilasturvallisuudessa huipputuloksiin. Yksityinen sektori poistaa painetta julkiselta sektorilta tarjoamalla palveluita myös itse maksaville ja vakuutusasiakkaille. Akuuttina ongelmana on 1.1.2018 voimaan astuvan terveydenhuoltolain muutosten vaikutukset yksityiseen sektoriin. Tämä on oma asiakokonaisuutensa, mutta liittyy valinnanvapauslakiehdotukseen asiakasseteleiden kautta.

− Hyvinvointialan liitto suhtautuu odottavasti siihen, että lainsäädännön epäjohdonmukaisuuksiin puututaan. Välittömästi aloittava työryhmä laatii yksityiselle leikkaustoiminnalle laatukriteeristön, joka tulee voimaan viimeistään 1.7.2018. STM:n eilen antaman tiedotteen mukaan tämä mahdollistaa ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan häiriöttömän jatkumisen vuoden vaihteen jälkeen.

Peruspalveluissa maakunnille perusteeton etulyöntiasema

Hyvinvointialan liitto kannatti aiemman valinnanvapausesityksen lähtökohtaa jakaa heti alkuvaiheessa asuinpaikan mukaan ne asiakkaat, jotka eivät ole valinneet yksityistä eivätkä julkista sote-keskusta. Tällöin useampien tuottajien mukaantulo olisi ollut turvatumpaa. Uudessa esityksessä jako lähimpään sote-keskukseen tehdään vasta kahden vuoden päästä sote-keskusten aloittamisesta, vuonna 2023.

− Nuo kaksi vuotta vaativat yksityiseltä tuottajalta aikamoista riskinottokykyä, jota kaikilla ei ole, Rajakangas huomauttaa.

− Toimeenpanon jatkuva siirtyminen on valitettavaa uudistuksen tavoitteisiin pääsyn kannalta. Pitkät siirtymäajat luovat epävarmuutta. Yksityisellä kapasiteetilla voitaisiin helpottaa paineita nopeammin myös julkisesti rahoitetussa järjestelmässä.

Osa hallituspuolueista korosti lausuntokierroksen merkitystä ennen lopullisen esityksen antamista eduskunnalle.

− Hyvä näin. Hyvinvointialan liitto on kiinnittänyt useampaan otteeseen huomiota siihen, että yksityisen sektorin osaamista ja asiantuntemusta on tähän asti käytetty uudistuksen valmistelussa hyväksi aivan liian vähän.

Lisätiedot:

Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointialan liitto, p. 0400 374 164,
ulla-maija.rajakangas@www.hyvinvointiala.fi