potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus tarkoittaa mm. tarpeen mukaista ja asianmukaisesti sekä oikea-aikaisesti toteutettua terveydenhoitoa ilman tarpeettomia haittoja. Potilasturvallisuus edellyttää esimerkiksi erilaisten riski- ja vaaratilanteiden tunnistamista, potilasta suojaavien käytäntöjen noudattamista, korkeatasoista lääketieteellistä osaamista sekä turvallisiksi havaittujen toimintamallien ja rakenteiden käyttämistä. Potilasturvallista työkulttuuria edistetään hyvällä johtamisella, oikeilla asenteilla, havaittujen puutteiden esiin nostamisella ja potilasturvallisuuteen liittyviä arvoja kunnioittamalla.

Potilasturvallisuus tarkoittaa mm. tarpeen mukaista ja asianmukaisesti sekä oikea-aikaisesti toteutettua terveydenhoitoa ilman tarpeettomia haittoja. Potilasturvallisuus edellyttää esimerkiksi erilaisten riski- ja vaaratilanteiden tunnistamista, potilasta suojaavien käytäntöjen noudattamista, korkeatasoista lääketieteellistä osaamista sekä turvallisiksi havaittujen toimintamallien ja rakenteiden käyttämistä. Potilasturvallista työkulttuuria edistetään hyvällä johtamisella, oikeilla asenteilla, havaittujen puutteiden esiin nostamisella ja potilasturvallisuuteen liittyviä arvoja kunnioittamalla.

Potilaan rooli potilasturvallisuuden ylläpidossa ja kehittämisessä

Ensisijaisesti hoidon turvallisuudesta vastaa terveydenhuollon henkilöstö, mutta myös potilaalla on roolinsa. Hyvä hoito-ohjeiden noudattaminen, epäselvien asioiden selvittäminen ja omien hoitotoiveiden esittäminen parantavat hoidon lopputulosta ja potilasturvallisuutta.

Potilasturvallisuuden osa-alueet

Potilasturvallisuuden osa-alueita ovat hoitamisen eli hoidon turvallisuus (sisältää infektioturvallisuuden), lääkehoidon turvallisuus (tämä osio on jaettavissa lääketuvallisuuteen ja lääkitysturvallisuuteen) ja lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuus.

Lääkitysturvallisuudella tarkoitetaan turvallisuutta, joka liittyy lääkkeiden käyttöön ja lääkitsemiseen. Lääkitysturvallisuuteen kuuluvat toimenpiteet, joiden tarkoitus on estää, välttää ja korjata lääkkeiden käyttöön liittyviä haittatapahtumia. Turvallinen lääkehoito -opas tarjoaa kattavasti tietoa lääkehoitoon liittyen. Opas perustuu toimialan uusimpaan lainsäädäntöön sekä viranomaisten toimesta annettuihin lääkitysturvallisuutta koskeviin ohjeisiin ja määräyksiin.

Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia on luotu ohjaamaan suomalaista sosiaali- ja terveyshuoltoa kohti yhtenäistä turvallisuuskulttuuria ja edistämään tämän kokonaisvaltaista toteutumista.

Vaaratilanteet ja potilasturvallisuus

Valvira on ohjeistanut kuinka terveydenhuollon tuotteisiin, toimintapoihin jne. liittyviä poikkeamia, vaaratapahtumia, haittatapahtumia, läheltä piti -tilanteita, potilasvahinkoja, lääkevahinkoja, erilaisia haittoja jne. raportoidaan ja käsitellään (ns. HaiPro vaaratapahtumien raportointi).

Maassamme toimii useita erilaisia yksiköitä, jotka ovat vastuussa potilasturvallisuutta vaarantavien asioiden käsittelystä. Näitä ovat mm. potilasvakuutuskeskus, lääkelaitos, säteilysturvakeskus, Valvira, aluehallintovirastot jne.

Sekä julkisella että yksityisellä terveydenhuollon yksiköllä tulee olla nimetty potilasasiamies, jonka lakisääteisenä tehtävän on neuvoa ja ohjata potilasta hänen asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä kysymyksissä.

Rinnakkaiselta välilehdeltä ”ARTIKKELIT” löydät artikkeleita, jotka käsittelevät aihetta POTILASTURVALLISUUS.